1/1998

Given i Helsingfors den 9 januari 1998

Skjutvapenlag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler.

Vad denna lag bestämmer om skjutvapen gäller också robot- och raketuppskjutningssystem samt gassprayer. På gassprayer tillämpas dock inte 2―10, 12, 15, 31―33, 35, 36, 57―63, 68, 70―72, 74―77, 80―82, 110, 122, 124, 125 och 129 §. Om andra undantag från tillämpningsområdet bestäms i 17 §.

2 §
Skjutvapen

Med skjutvapen avses ett redskap med vilket kulor, hagel, andra projektiler eller förlamande ämnen kan avfyras med hjälp av krutgastryck, detonationstryck från en tändsats eller annat detonationstryck så att det kan medföra fara för människan.

Som skjutvapen betraktas inte följande redskap, om de inte utan särskilda kunskaper och färdigheter kan ändras till redskap med vilka kulor eller hagel kan avfyras så att det kan medföra fara för människan:

1) spikpistol som är avsedd att användas i byggnadsarbete och

2) redskap som är avsett att användas vid livräddning eller för vetenskapliga eller industriella ändamål.

Om försättande av skjutvapen i varaktigt obrukbart skick bestäms genom förordning.

3 §
Vapendelar

Med vapendel avses en patronkammare eller en motsvarande del, en pipa eller ett eldrör samt ett slutstycke som inte är fäst vid ett skjutvapen.

Om försättande av vapendelar i varaktigt obrukbart skick bestäms genom förordning.

4 §
Projektiler

Med projektil avses kulor, hagel och andra förnödenheter som avfyras med hjälp av krutgastryck, detonationstryck från en tändsats eller annat detonationstryck och kan medföra fara för människan.

5 §
Patroner

Med patron avses en funktionsklar kombination av hylsa, tändhatt, krut och projektil eller av tändhatt, krut och projektil, eller motsvarande förnödenhet, som lämpar sig för att användas i ett skjutvapen.

I denna lag avses med

1) hagelgevärspatron en funktionsklar patron med fläns, som består av en hylsa, hylsbotten, en kula eller hagel, förladdningar, krut och en tändhatt placerad i mitten av hylsbotten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

2) patron med centralantändning en funktionsklar patron som består av en hylsa, en kula eller hagel, krut och en tändhatt placerad i mitten av hylsbotten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

3) patron med kantantändning en funktionsklar patron med fläns, som består av en hylsa, en kula eller hagel, krut och en tändsats som tänder krutet och är placerad vid hylsbottenkanten, eller en patron med motsvarande konstruktion,

4) gaspatron en fuktionsklar patron som sprider ut tårgas eller något förlamande ämne med motsvarande användningssyfte och effekt och som består av en hylsa, krut, en tändhatt och en del som då patronen avfyras blir gas, eller en patron med motsvarande konstruktion, och

5) signalpatron en funktionsklar patron med fläns eller centralantändning, som är avsedd för signalering eller belysning och består av en hylsa, krut, en tändhatt och en del som då patronen avfyras ger upphov till ljus, rök eller ljud, eller en patron med motsvarande konstruktion.

Om patrondelar som består av eller innehåller explosionsfarliga ämnen gäller vad som bestäms om sådana i lagen om explosionsfarliga ämnen (263/1953) och med stöd av den.

6 §
Skjutvapenstyper

De skjutvapenstyper som avses i denna lag är hagelgevär, gevär, salongsgevär, pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver, kombinationsvapen, gasvapen, signalpistol, svartkrutvapen och annat skjutvapen.

I denna lag avses med

1) hagelgevär ett tvåhandsskjutvapen som stöds mot axeln och som har slätborrat eller räfflat lopp och vars totala längd är minst 840 millimeter och där pipans längd är minst 400 millimeter och i vilket hagelgevärspatroner används,

2) gevär ett tvåhandsskjutvapen som stöds mot axeln och som har räfflat lopp och vars totala längd är minst 840 millimeter och där pipans eller eldrörets längd är minst 400 millimeter och i vilket patroner med centraleller kantantändning används,

3) salongsgevär ett gevär i vilket 22-kalibriga patroner med kantantändning används,

4) pistol ett skjutvapen vars totala längd är mindre än 840 millimeter och där pipans längd är mindre än 400 millimeter och i vilket patroner med central- eller kantantändning används,

5) miniatyrpistol en pistol i vilken 22-kalibriga patroner med kantantändning används,

6) revolver ett skjutvapen vars totala längd är mindre än 840 millimeter och där pipans längd är mindre än 400 millimeter och i vilket patroner med central- eller kantantändning vilka laddas i en roterande patrontrumma används,

7) miniatyrrevolver en revolver i vilken 22-kalibriga patroner med kantantändning vilka laddas i en roterande patrontrumma används,

8) kombinationsvapen ett skjutvapen som stöds mot axeln och som har minst två pipor eller eldrör och vars totala längd är minst 840 millimeter och där pipkombinationens längd är minst 400 millimeter och i vilket patroner med central- eller kantantändning och hagelgevärspatroner används,

9) gasvapen ett skjutvapen i vilket gaspatroner används och med vilket inga andra patroner kan avfyras,

10) signalpistol ett skjutvapen i vilket signalpatroner används och med vilket inga andra patroner kan avfyras,

11) svartkrutvapen ett skjutvapen som är avsett att användas endast med svartkrut, och

12) annat skjutvapen ett vapen som till konstruktion, mått eller andra egenskaper avviker från de skjutvapen som definieras i denna paragraf.

7 §
Skjutvapnens funktionssätt

Funktionssätten när det gäller skjutvapen enligt denna lag är enkelskott, enkelskott med magasin, självladdande enkelskott och automateld.

I denna lag avses med

1) enkelskott ett funktionssätt där varje pipa eller eldrör på ett magasinlöst skjutvapen måste laddas med en ny patron efter varje skott och där vapnets avfyrningsmekanism för varje pipa eller eldrör måste spännas med extern kraft på nytt efter varje skott,

2) enkelskott med magasin ett funktionssätt där varje pipa eller eldrör på ett magasinförsett skjutvapen måste laddas med en ny patron efter varje skott och där vapnets avfyrningsmekanism för varje pipa eller eldrör måste spännas med extern kraft på nytt efter varje skott,

3) självladdande enkelskott ett funktionssätt där skjutvapnet laddas och spänns automatiskt efter varje skott med hjälp av den energi som uppkommer i vapnet eller med hjälp av en därtill ansluten energikälla och där det med ett tryck på avtryckaren kan avfyras endast en patron från varje patronkammare, och

4) automateld ett funktionssätt där skjutvapnet laddas och spänns automatiskt efter varje skott med hjälp av den energi som uppkommer i vapnet eller med hjälp av en därtill ansluten energikälla och där det med ett tryck på avtryckaren kan avfyras flera patroner i en följd.

8 §
Fickvapen

Med fickvapen avses en revolver eller miniatyrrevolver som ryms i en rektangulär låda med de inre måtten 140 x 190 millimeter samt ett sådant annat skjutvapen enligt 6 § som ryms i en rektangulär låda med de inre måtten 130 x 180 millimeter så att vapnets pipa och kolv är placerade i riktning längs med lådans botten.

Då skjutvapnet placeras i lådan skall magasinet vara löstaget och vapnet försett med ordinarie siktanordning och grepp eller kolvsidor och utan några delar som ökar vapnets yttre mått.

9 §
Särskilt farliga skjutvapen

Med särskilt farligt skjutvapen avses

1) ett rekylfritt pansarvärnsvapen, en granatkastare, en bakladdningspjäs eller ett till konstruktion och användningssyfte motsvarande skjutvapen samt ett robot- och raketuppskjutningssystem,

2) ett automatvapen,

3) ett skjutvapen maskerat som ett annat föremål.

10 §
Särskilt farliga patroner och projektiler

Med särskilt farliga patroner avses

1) pansarpenetrerande patroner,

2) patroner försedda med en explosionseller brandprojektil,

3) patroner med centralantändning som är försedda med en hålspetsprojektil eller en vid anslag utvidgande projektil och är avsedda för pistol eller revolver,

4) patroner med splitterverkan,

5) patroner med en pilprojektil och

6) patroner med fler än en kula.

Med särskilt farliga projektiler avses projektiler för patroner som nämns i 1 mom. 1―3 punkten.

11 §
Gasspray

Med gasspray avses ett redskap med vilket tårgas eller något annat förlamande ämne med motsvarande användningssyfte och effekt kan spridas i luften.

12 §
Modifiering av skjutvapen och vapendelar

Med modifiering av ett skjutvapen avses en åtgärd till följd av vilken vapentypen, funktionssättet eller kalibern ändras eller ett annat vapen än ett fickvapen blir ett fickvapen.

Med modifiering av en vapendel avses en sådan åtgärd på en vapendel till följd av vilken skjutvapnet ändras på ett sätt som nämns i 1 mom., om delen i fråga fästs på vapnet.

13 §
Bärande, transport, förvaring och innehav

När det gäller skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler avses i denna lag med

1) bärande användning av sådana för ett godtagbart användningssyfte enligt 43 §,

2) transport förflyttning av sådana från en plats till en annan,

3) förvaring besittning av sådana då de inte bärs eller transporteras,

4) innehav bärande, transport eller förvaring av sådana.

14 §
Näring i vapenbranschen

Med näring i vapenbranschen avses i kommersiellt syfte bedriven

1) handel med och tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar.

15 §
Vapensamlare

Med vapensamlare avses en fysisk person som länsstyrelsen har godkänt som vapensamlare.

16 §
Definitioner som hänför sig till transport

I denna lag avses med

1) avgångsland det land där transporten av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler från ett land till ett annat börjar,

2) destinationsland det land där transporten av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler från ett land till ett annat slutar,

3) transiteringsland ett land genom vilket skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler transporteras vid transport från ett land till ett annat,

4) förhandssamtycke ett intyg som skall visas upp för myndigheten i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) och som utvisar att det inte finns hinder för transporten av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler till en annan medlemsstat i EU,

5) slutanvändarintyg ett intyg som myndigheten i destinationslandet utfärdar eller ett annat tillförlitligt intyg över den slutliga användaren av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

6) överföringstillstånd ett tillstånd som meddelas för transport av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler från en medlemsstat i EU till en annan,

7) europeiskt skjutvapenpass ett i artikel 1.4 i rådets direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG), nedan vapendirektivet, nämnt intyg av en myndighet i en medlemsstat i EU över att den person som anges i intyget har rätt att i den staten inneha sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som antecknats i skjutvapenpasset.

När det gäller skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler avses i denna lag med

1) införsel transport till Finland från någon annan plats än en medlemsstat i EU,

2) utförsel transport från Finland till någon annan plats än en medlemsstat i EU,

3) överföring transport från en medlemsstat i EU till en annan,

4) transitering transport från någon annan plats än en medlemsstat i EU genom Finland till någon annan plats än en medlemsstat i EU.

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte

1) av staten bedriven överföring till eller från Finland, införsel, utförsel och förvärv eller för statens ändamål företagen överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ägs av staten och som statsanställda, studerande vid statens läroinrättningar eller de som fullgör militärtjänst på grundval av värnplikten och de som fullgör frivillig militärtjänst innehar för skötseln av sina uppgifter,

3) förvärv av patroner för skjutvapen som avses i 2 punkten, om patronerna förvärvas av statsanställda eller studerande vid statens läroinrättningar,

4) övningar och tävlingar som hänför sig till det frivilliga försvarsarbetet, ordnas av försvarsmakten och leds av en anställd vid försvarsmakten,

5) transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ägs av staten,

6) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i statens inrättningar,

7) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i statens inrättningar,

8) överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som staten tagit ur bruk,

9) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som statliga myndigheter har fått i sin besittning på grund av de uppgifter som hör till deras behörighet,

10) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel, tillverkning, reparation, modifiering och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som hör till en främmande stats väpnade styrkor, då verksamheten baserar sig på avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (FördrS 65/1997).

2 kap.

Tillståndsplikt

18 §
Tillståndsplikt

Enligt denna lag är följande funktioner beroende av tillstånd, om inte något annat bestäms i denna lag:

1) överföring och införsel till Finland, överföring och utförsel från Finland, kommersiell transitering, förvärv, innehav och tillverkning av samt handel med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar.

Tillstånd för verksamhet som nämns i 1 mom. kan meddelas, om det finns godtagbara grunder för det och det inte finns skäl att misstänka att tillståndet eller de föremål som förvärvas eller innehas med stöd av det missbrukas.

19 §
Undantag från tillståndsplikten

Enligt denna lag är följande inte beroende av tillstånd:

1) sådan utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som sker för privat ändamål,

2) förvärv och innehav av vapendelar, om förvärvaren eller innehavaren har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar,

3) förvärv och innehav av vapendelar, om förvärvaren eller innehavaren är en vapensamlare som för föreskrivet register,

4) transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte och för transporten nödvändig förvaring, om den som utför transporten idkar yrkesmässig varutransport,

5) sådan tillverkning av andra än särskilt farliga patroner som sker för privat ändamål, om tillverkaren har ett tillstånd som berättigar till innehav av patronerna i fråga, och

6) reparation för privat ändamål av ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av behörigt tillstånd.

Transport och förvaring av svartkrutvapen som tillverkats före 1890 kräver inte tillstånd. Tillstånd krävs inte heller för att ha sådana svartkrutvapen på museum eller i en samling, om det inte skjuts med vapnen. Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor kan utfärda bestämmelser om att också andra vapenhistoriskt värdefulla gamla skjutvapen kan befrias från tillståndsplikten under de förutsättningar som avses i detta moment.

Genom förordning bestäms vilka vapendelar som skall anses som motsvarande vapendelar på det sätt som avses i 1 mom. 2 punkten.

3 kap.

Idkande av näring i vapenbranschen

20 §
Näringstillstånd i vapenbranschen

Tillstånd att idka näring i vapenbranschen (näringstillstånd i vapenbranschen) meddelas och återkallas av den länsstyrelse inom vars område näringen idkas.

Tillstånd kan meddelas för

1) handel med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler i kommersiellt syfte, samt

3) reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar i kommersiellt syfte.

Tillstånd kan meddelas en sökande som är berättigad att idka näring, som utnämner en ansvarig person enligt 26 § och som med tanke på sin ekonomiska situation har tillräckliga förutsättningar att idka näring i vapenbranschen på behörigt sätt. Om den sökande är en fysisk person, skall han dessutom ha ett vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom. Tillstånd meddelas inte, om inte förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna.

21 §
Innehållet i och giltighetstiden för näringstillstånd i vapenbranschen

I ett näringstillstånd i vapenbranschen skall nämnas den verksamhet samt vilket slag av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillståndet gäller. Tillståndet ger rätt att idka näring i vapenbranschen endast i den affärslokal, fabrik eller verkstad som nämns i tillståndet. Temporärt får näringen dock idkas även på något annat ställe.

Tillståndet meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för en viss tid.

22 §
Anmälan då uppgifterna i ett näringstillstånd i vapenbranschen eller förvaringslokalerna ändras

Den som idkar näring i vapenbranschen (vapennäringsidkare) skall inom 30 dagar från det att han upphört att idka näring i vapenbranschen, vapennäringsidkarens bolagsform ändrats eller affärslokalens, fabrikens eller verkstadens läge ändrats anmäla detta till tillståndsmyndigheten.

Om ändringar sker beträffande förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler, skall vapennäringsidkaren utan dröjsmål underrätta polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna om ändringarna.

23 §
Upphörande och återkallelse av näringstillstånd i vapenbranschen

Ett näringstillstånd i vapenbranschen upphör att gälla, om den verksamhet som avses i tillståndet inte har inletts inom ett år från den dag tillståndet meddelades.

Tillståndet skall återkallas

1) på begäran av tillståndshavaren, eller

2) om tillståndshavaren inte längre uppfyller kraven i 20 § 3 mom.

Tillståndet kan återkallas för en viss tid eller helt, om

1) den verksamhet som avses i tillståndet har avbrutits för en tid av minst tre månader, eller

2) tillståndshavaren eller den ansvariga person som avses i 26 § har brutit mot denna lag, mot de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot tillståndsvillkoren eller annars visat att han inte är lämplig att bedriva sådan verksamhet som avses i tillståndet.

24 §
Vapennäringsidkares konkurs eller dödsfall

En vapennäringsidkares konkurs- eller dödsbo får under ett år från konkursens början eller från dödsdagen fortsätta att idka näring i vapenbranschen med stöd av det tillstånd som meddelats vapennäringsidkaren. Konkurs- eller dödsboets förvaltare skall underrätta tillståndsmyndigheten om vapennäringsidkarens konkurs eller dödsfall inom 30 dagar från konkursens början eller från dödsdagen.

Vad som i 1 mom. bestäms om en vapennäringsidkares konkurs eller dödsfall gäller i tillämpliga delar då en sammanslutning eller en stiftelse har upphört enligt de bestämmelser som gäller dem.

25 §
Skyldighet att föra register

Vapennäringsidkaren skall föra register över skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler så som närmare bestäms genom förordning.

Vapennäringsidkaren skall, så som närmare bestäms genom förordning, på anfordran visa registret för polisen samt överlåta det till tillståndsmyndigheten då tillståndet upphör att gälla eller om det återkallas.

Registret skall förvaras i minst tio år efter det den sista anteckningen har gjorts i det.

26 §
Ansvarig person

En vapennäringsidkare skall i sin tjänst ha en person som ansvarar för näringsverksamheten i vapenbranschen (ansvarig person) och som svarar för att verksamheten bedrivs enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt enligt tillståndsvillkoren. Den ansvariga personen svarar för att endast sådana personer i vapennäringsidkarens tjänst som har ett vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom. transporterar, förvarar och annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler enligt 27 § 1 mom. medan de är anställda hos vapennäringsidkaren.

Den ansvariga personen godkänns och godkännandet återkallas av den länsstyrelse som meddelar näringstillståndet i vapenbranschen. Om omfattningen av vapennäringsidkarens verksamhet kräver det, kan den myndighet som meddelar godkännandet kräva att det finns fler än en ansvarig person.

Som ansvarig person kan godkännas en pålitlig person som anses lämplig att bedriva näringsverksamhet i vapenbranschen och som

1) är förtrogen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler på ett sådant sätt som en behörigen idkad näring i vapenbranschen kräver och

2) har ett vapenhanteringstillstånd enligt 27 § 1 mom.

27 §
Vapenhanteringstillstånd

Den som är anställd hos en vapennäringsidkare och transporterar, förvarar eller annars hanterar skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler skall ha tillstånd till det (vapenhanteringstillstånd). Tillståndet ger innehavaren rätt att på det sätt som hör till näringsverksamheten i vapenbranschen transportera, förvara och på annat sätt hantera sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som med stöd av ett tillstånd som meddelats enligt denna lag finns hos vapennäringsidkaren för att transporteras eller förvaras. Tillståndet ger också rätt att skjuta med ovan nämnda skjutvapen i förevisnings- eller provningssyfte, om det är nödvändigt med tanke på näringsverksamheten i vapenbranschen.

Vapenhanteringstillstånd kan meddelas den som är anställd hos en vapennäringsidkare, har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd och uppförande skall anses lämplig att hantera skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler.

Vapenhanteringstillstånd meddelas och återkallas av polisinrättningen i tillståndssökandens hemkommun.

28 §
Vapenhanteringstillståndets giltighetstid

Vapenhanteringstillstånd meddelas för högst fem år i sänder.

29 §
Upphörande och återkallelse av vapenhanteringstillstånd

Ett vapenhanteringstillstånd upphör att gälla då tillståndshavaren dör.

Tillståndet skall återkallas på begäran av tillståndshavaren.

Tillståndet kan återkallas, om

1) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till ett brott som har utvisat våldsamt uppförande, ett brott enligt 50 kap. 1―4 § strafflagen (39/1889) eller något annat brott som visar att han inte är lämplig att transportera, förvara eller annars hantera skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

2) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till skjutvapenbrott, grovt skjutvapenbrott eller skjutvapenförseelse eller till någon annan straffbar gärning som har begåtts med skjutvapen,

3) tillståndshavaren har brutit mot tillståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i fråga om iakttagandet av de bestämmelser som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler, eller

4) tillståndshavaren på grund av sitt hälsotillstånd eller ett levnadssätt eller uppförande som äventyrar hans egen eller andras säkerhet inte kan anses lämplig att transportera, förvara eller annars hantera skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

30 §
Varning och utnämnande av en ny ansvarig person

I de fall som avses i 23 § 3 mom. 2 punkten kan tillståndsmyndigheten ge vapennäringsidkaren en varning i stället för att återkalla tillståndet, om tillståndshavaren har avhjälpt de konstaterade bristerna i näringsverksamheten i vapenbranschen och det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet. Om den ansvariga personen har handlat på ett sätt som nämns i 23 § 3 mom. 2 punkten, kan tillståndsmyndigheten bestämma att vapennäringsidkaren skall utnämna en ny ansvarig person.

Tillståndsmyndigheten kan ge innehavaren av ett vapenhanteringstillstånd en varning i stället för att återkalla tillståndet, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet.

31 §
Andra bestämmelser om kommersiell tillverkning av patroner

Utöver vad som bestäms i detta kapitel skall lagen om explosionsfarliga ämnen och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas när det gäller kommersiell tillverkning av patroner och särskilt farliga projektiler som innehåller sprängämnen.

4 kap.

Kommersiell överföring, införsel, utförsel och transitering

32 §
Kommersiellt förhandssamtycke

Förhandssamtycke till att i kommersiellt syfte överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till Finland (kommersiellt förhandssamtycke) meddelas och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.

Förhandssamtycke kan meddelas en vapennäringsidkare som har rätt att idka näring i vapenbranschen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras. En förutsättning för att förhandssamtycke skall kunna meddelas är att överföringen inte äventyrar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Den myndighet som meddelar förhandssamtycket kan kräva att ett slutanvändarintyg visas upp. När det gäller särskilt farliga skjutvapen skall ett slutanvändarintyg alltid visas upp.

33 §
Kommersiellt införseltillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra in i Finland skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt införseltillstånd) meddelas och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.

I fråga om meddelande av tillstånd gäller 32 § 2 och 3 mom.

Innehavaren av ett kommersiellt införseltillstånd skall till tullverket lämna en utredning som anger om de skjutvapen och patroner som skall föras in har besiktats enligt 110 § 1 mom. för konstaterande av deras säkerhet vid användning.

34 §
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer

Tillstånd att i kommersiellt syfte till Finland överföra och föra in gassprayer (kommersiellt införseltillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.

I fråga om meddelande av tillstånd gäller 32 § 2 mom.

35 §
Kommersiellt överföringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (kommersiellt överföringstillstånd) meddelas och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.

Tillstånd kan meddelas en vapennäringsidkare som har rätt att idka näring i vapenbranschen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som skall överföras. En förutsättning för att tillstånd skall kunna meddelas är att det enligt meddelande från myndigheten i destinationslandet inte finns hinder för en överföring och att överföringsförhållandena är trygga.

Tillståndsbeviset gällande kommersiellt överföringstillstånd skall medfölja då föremålen överförs.

36 §
Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd

Tillstånd att i kommersiellt syfte föra ut från Finland (kommersiellt utförseltillstånd) och att i kommersiellt syfte transitera (kommersiellt transiteringstillstånd) skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler meddelas och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.

Kommersiellt utförseltillstånd kan meddelas en vapennäringsidkare som har rätt att idka näring i vapenbranschen med skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som skall föras ut från landet. Den som meddelar ett kommersiellt utförseltillstånd kan kräva att sökanden visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Kommersiellt transiteringstillstånd kan meddelas en sökande som visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Tillståndsmyndigheten skall, om behandlingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos det ministerium som behandlar utrikesärenden utreda att det inte finns några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för att meddela tillstånd.

37 §
Kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer

Tillstånd att i kommersiellt syfte från Finland överföra och föra ut gassprayer (kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer) samt att i kommersiellt syfte transitera gassprayer (kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer) meddelas och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor. Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer kan meddelas också för sådan transitering där såväl avgångs- som destinationslandet eller någotdera är en medlemsstat i EU.

Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer kan meddelas en vapennäringsidkare som har rätt att idka näring i vapenbranschen med gassprayer som skall föras ut från landet. Den som meddelar ett kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer kan kräva att sökanden visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer kan meddelas en sökande som visar upp ett slutanvändarintyg eller någon annan tillförlitlig utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Tillståndsmyndigheten skall, om behandlingen av tillståndsärendet förutsätter det, hos det ministerium som behandlar utrikesärenden utreda att det inte finns några utrikes- eller säkerhetspolitiska hinder för att meddela tillstånd.

38 §
Det kommersiella förhandssamtyckets samt tillståndens giltighetstid

Ett kommersiellt förhandssamtycke samt andra tillstånd enligt detta kapitel utom kommersiellt överföringstillstånd meddelas för den tid näringstillståndet i vapenbranschen gäller. De meddelas dock för högst tre år.

39 §
Upphörande och återkallelse av kommersiellt förhandssamtycke och av tillstånd

Ett kommersiellt förhandssamtycke, kom-mersiellt införseltillstånd, kommersiellt införseltillstånd för gassprayer, kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd och kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer upphör att gälla, om näringstillståndet i vapenbranschen upphör att gälla eller återkallas.

Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett kommersiellt överföringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd, kommersiellt transiteringstillstånd, kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer och kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer som den har meddelat, om det enligt meddelande från myndigheten i destinationslandet finns hinder för överföringen, utförseln eller transiteringen. Ett kommersiellt överföringstillstånd skall återkallas också i sådana fall där överföringsförhållandena inte längre är trygga.

Tillståndsmyndigheten och den myndighet som meddelar kommersiellt förhandssamtycke kan återkalla ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd och kommersiellt införseltillstånd för gassprayer som den har meddelat, om överföringen eller införseln kan äventyra upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

40 §
Tullverkets anmälningsskyldighet

I enlighet med vad som bestäms närmare genom förordning skall tullverket med tre månaders mellanrum till det ministerium som behandlar skjutvapenärenden göra en anmälan om införseln till Finland av sådana föremål som nämns i ett kommersiellt införseltillstånd eller ett kommersiellt införseltillstånd för gassprayer.

41 §
Överföring, utförsel och transitering av försvarsmateriel

Vid överföring, utförsel och transitering av sådana skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som skall betraktas som försvarsmateriel skall lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990) och de bestämmelser som utfärdas med stöd av den iakttas.

5 kap.

Förvärv, privat tillverkning och modifiering samt innehav

42 §
Förvärvstillstånd

Tillstånd att förvärva skjutvapen och vapendelar (förvärvstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun. Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana meddelas och återkallas dock av länsstyrelsen i sökandens hemkommun. Förvärvstillståndet berättigar också till temporärt innehav av vapnet och vapendelen. Bestämmelser om innehavstillstånd finns i 52 §.

Om sökanden inte har hemkommun i Finland, skall han visa upp av myndigheten i bosättningslandet meddelat samtycke till förvärv av det skjutvapen eller den vapendel som ansökan avser. Han skall dessutom lämna en skriftlig utredning om sin avsikt att inneha skjutvapnet eller vapendelen i Finland.

Tillståndsansökan skall lämnas in personligen till polisinrättningen i hemkommunen. Av särskilda skäl kan den lämnas in också till någon annan polisinrättning eller till en finsk beskickning i utlandet.

43 §
Godtagbara användningssyften

Förvärvstillstånd kan meddelas för följande användningssyften:

1) sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen,

2) sport- och hobbyskytte,

3) arbete där ett vapen är nödvändigt,

4) uppvisning, filminspelning eller annan motsvarande förevisning,

5) musei- eller samlarändamål,

6) förvaring som minnessak,

7) signalering,

8) skyddande av personlig integritet eller egendom.

För förvaring som minnessak kan tillstånd meddelas för förvärv av annat än ett särskilt farligt skjutvapen eller en del till ett sådant i enskilda fall, om sökanden visar att skjutvapnet eller vapendelen har ett särskilt historiskt värde eller annat affektionsvärde för honom.

För skyddande av personlig integritet eller egendom kan tillstånd meddelas endast för förvärv av gassprayer.

44 §
Krav som gäller skjutvapen och vapendelar som förvärvas

Förvärvstillstånd kan meddelas endast för ett sådant skjutvapen eller en sådan vapendel som på basis av antalet patroner i magasinet, kaliber eller andra egenskaper inte är onödigt eldkraftigt och effektivt för det användningssyfte som sökanden angett och som väl lämpar sig för detta syfte. Om det användningssyfte som sökanden har angett är sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen, skall vid bedömningen av lämpligheten i fråga om skjutvapnet dessutom iakttas jaktlagen (615/1993) och med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Tillstånd för fickvapen eller en del till ett sådant kan meddelas för musei- eller samlarändamål, för förvaring som minnessak samt för arbete där vapnet är nödvändigt.

Tillstånd för automatvapen, rekylfritt pansarvärnsvapen, granatkastare, bakladdningspjäs eller till konstruktion och användningssyfte motsvarande skjutvapen eller för roboteller raketuppskjutningssystem eller en del till ett sådant vapen kan meddelas endast om det användningsändamål som sökanden har angett är uppvisning, filminspelning eller någon annan motsvarande förevisning eller musei- eller samlarändamål. Tillstånd för ovan nämnda skjutvapen eller delar till sådana kan av särskilda skäl meddelas också för arbete där vapnet är nödvändigt.

Tillstånd för skjutvapen maskerade som andra föremål eller för en del till ett sådant kan meddelas endast av särskilda skäl.

45 §
Krav som gäller innehavaren av ett förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan meddelas den som har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd och uppförande kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Med vårdnadshavarnas samtycke kan tillstånd för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen eller för sport- eller hobbyskytte dock meddelas också sådana personer under 18 år som har fyllt 15 år och som annars uppfyller de krav som gäller innehavaren av ett förvärvstillstånd.

Då tillstånd söks

1) för sådant skjutande av djur som är tillåtet enligt jaktlagstiftningen eller för sporteller hobbyskytte skall sökanden lämna en tillförlitlig utredning om sin hobby,

2) för arbete skall sökanden lämna en utredning om att han genom sin utbildning eller annars är tillräckligt förtrogen med hur skjutvapnet skall hanteras på ett säkert sätt och att han har godtagbara skäl för att bära skjutvapen i sitt arbete.

Tillstånd att ha andra skjutvapen än gassprayer samt vapendelar på ett museum eller i en samling kan meddelas endast en vapensamlare som av länsstyrelsen har erhållit godkännande att samla skjutvapen eller vapendelar och vars förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna.

46 §
Förvärvstillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Förvärvstillstånd meddelas för högst sex månader. En vapensamlare meddelas dock tillstånd för högst ett år.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling.

47 §
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Tillstånd för en utomlands bosatt person att förvärva skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler (förvärvstillstånd för utomlands bosatt person) meddelas och återkallas av polisinrättningen på sökandens vistelseort eller den ort där föremålen förvärvas. Tillståndet berättigar till förvärv av det skjutvapen, den vapendel, de patroner och de särskilt farliga projektiler som nämns i tillståndet. Tillståndet berättigar inte till innehav av föremålen och de får inte överlåtas till tillståndshavaren i Finland, utan de skall utan dröjsmål sändas till den adress i tillståndshavarens bosättningsland som nämns i tillståndet.

48 §
Förutsättningar för meddelande av förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person kan meddelas en sökande som visar upp av myndigheten i bosättningslandet meddelat samtycke till förvärv av det skjutvapen, den vapendel, de patroner eller de särskilt farliga projektiler som ansökningen avser eller en annan utredning om att det inte finns hinder för att meddela tillstånd.

Den som är bosatt i en annan medlemsstat i EU och ansöker om tillstånd för annat skjutvapen än gasspray skall dessutom ha ett i Finland meddelat privat överföringstillstånd för överföring av föremålet till det land där han är bosatt.

49 §
Giltighetstiden för förvärvstillstånd för utomlands bosatt person

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person meddelas för högst 30 dagar.

50 §
Privat tillverkningstillstånd

Tillstånd att för privat ändamål tillverka eller modifiera skjutvapen och vapendelar (privat tillverkningstillstånd) meddelas och återkallas av den myndighet som nämns i 42 § 1 mom. Tillståndet berättigar till temporärt innehav av skjutvapnet eller vapendelen samt till förvärv och innehav av vapendelar som är nödvändiga för tillverkningen eller modifieringen av skjutvapnet eller vapendelen. Bestämmelser om innehavstillstånd finns i 52 §.

Tillståndet kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 §, med iakttagande i tillämpliga delar av 42 § 2 och 3 mom. samt 43 och 44 §.

51 §
Giltighetstiden för privat tillverkningstillstånd och tillståndsvillkor

Privat tillverkningstillstånd meddelas för högst ett år.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling.

52 §
Innehavstillstånd

Den som med stöd av ett förvärvstillstånd har förvärvat eller med stöd av ett privat tillverkningstillstånd har tillverkat eller modifierat ett skjutvapen eller en vapendel skall inom tillståndets giltighetstid ansöka om tillstånd att inneha skjutvapnet eller vapendelen (innehavstillstånd). Tillståndet skall dock sökas senast inom 30 dagar från förvärvet, tillverkningen eller modifieringen. Tillståndet meddelas och återkallas av polisinrättningen i hemkommunen.

Då innehavstillstånd söks skall skjutvapnet och vapendelen visas upp för polisen. Dessutom skall det tillståndsbevis som gäller förvärvstillståndet eller det privata tillverkningstillståndet visas upp och på begäran överlämnas till polisen. Den som inte har förvärvat något skjutvapen eller någon vapendel med stöd av det förvärvstillstånd som meddelats honom eller som inte har tillverkat eller modifierat något skjutvapen eller någon vapendel med stöd av det privata tillverkningstillstånd som meddelats honom, skall inom 30 dagar från utgången av tillståndets giltighetstid lämna in tillståndsbeviset till polisinrättningen i hemkommunen eller till någon annan polisinrättning.

53 §
Innehavstillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Innehavstillstånd meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för en viss tid. För gassprayer och för arbete där skjutvapen är nödvändigt meddelas tillståndet dock för högst fem år i sänder.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling. I ett tillstånd som meddelats för arbete där vapen är nödvändigt skall tas in ett villkor enligt vilket tillståndet är i kraft endast så länge som tillståndshavaren innehar arbetsuppgiften i fråga.

54 §
Parallelltillstånd

Till ett skjutvapen eller en vapendel som någon har innehavstillstånd för kan med tillståndshavarens samtycke meddelas en parallell innehavsrätt (parallelltillstånd). Med statens samtycke kan parallelltillstånd meddelas också för ett skjutvapen eller en vapendel som staten äger. För ett skjutvapen eller en vapendel som hör till en samling kan endast en vapensamlare meddelas parallelltillstånd. Tillståndet meddelas och återkallas av den myndighet som nämns i 42 § 1 mom.

Tillståndet kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 §, med iakttagande i tillämpliga delar av 42 § 2 och 3 mom. samt 43 och 44 §.

Då tillstånd söks skall antingen det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet och tillståndshavarens samtycke eller statens samtycke till att ett parallelltillstånd meddelas visas upp. Tillståndsmyndigheten kan dessutom kräva att skjutvapnet eller vapendelen visas upp för polisen.

55 §
Parallelltillståndets giltighetstid och tillståndsvillkor

Parallelltillstånd meddelas för den tid innehavstillståndet är i kraft, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för en kortare tid. Tillståndet meddelas dock för högst tio år.

I tillståndet kan tillståndsmyndigheten ta in ett villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med ett skjutvapen som hör till en samling.

56 §
Bärande av skjutvapen i arbetsuppdrag

Ett tillstånd att inneha skjutvapen för arbete ger rätt att i arbetsuppdraget i fråga bära endast det vapen för vilket det tillstånd som berättigar till innehavet har meddelats, eller ett vapen med motsvarande egenskaper.

57 §
Godkännande som vapensamlare

En vapensamlare godkänns och godkännandet återkallas av länsstyrelsen i sökandens hemkommun.

Som vapensamlare kan godkännas en fysisk person som uppfyller kraven i 45 § 1 mom. och som för att ha skjutvapen och vapendelar på ett museum eller i en samling visar upp en godtagbar plan för systematiskt vapensamlande och som har sådan vapenhistorisk och vapenteknisk sakkunskap som bedrivandet av verksamheten kräver.

Ansökan skall personligen lämnas in till polisinrättningen i hemkommunen. Av särskilda skäl kan den lämnas in också till någon annan polisinrättning.

58 §
Innehållet i godkännandet som vapensamlare och dess giltighetstid

I godkännandet som vapensamlare skall nämnas vilka skjutvapen och vapendelar godkännandet gäller. Den myndighet som meddelar godkännandet kan begränsa det på grundval av vapensamlarens vapenhistoriska och vapentekniska sakkunskap, samlingsområdet och en helhetsbedömning av hobbyverksamheten.

Godkännandet meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för en viss tid.

59 §
Anmälan om ändringar i vapensamlarens förvaringslokaler för skjutvapen och vapendelar

Om ändringar sker i förvaringslokalerna för skjutvapen och vapendelar, skall vapensamlaren utan dröjsmål underrätta polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna om ändringarna.

60 §
Register över en vapensamlares vapendelar

En vapensamlare skall föra register över de vapendelar som han förvärvar och innehar, så som närmare bestäms genom förordning, eller utverka ett tillstånd som berättigar till förvärv och innehav av vapendelarna. Register behöver dock inte föras eller tillstånd utverkas, om vapensamlaren har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten.

Vapensamlaren skall, så som närmare bestäms genom förordning, på anfordran visa registret för polisen samt överlämna det då godkännandet upphör att gälla eller om godkännandet återkallas.

61 §
Förvärv och innehav av patroner

Ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, innehavstillstånd och parallelltillstånd berättigar till förvärv och innehav av andra än särskilt farliga patroner, som lämpar sig för det skjutvapen som tillståndet gäller. I tillståndet kan tillståndsmyndigheten dock ta in ett villkor, enligt vilket tillståndet inte berättigar till förvärv och innehav av patroner som lämpar sig för ett vapen som hör till en samling.

62 §
Skjutförnödenhetstillstånd

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha patroner och särskilt farliga projektiler (skjutförnödenhetstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun.

Tillstånd kan meddelas, den som uppfyller kraven i 45 § 1 mom., med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 42 § 2 och 3 mom. bestäms om skjutvapen och vapendelar.

Tillstånd att förvärva, tillverka och inneha särskilt farliga patroner och projektiler kan meddelas endast av särskilda skäl.

63 §
Skjutförnödenhetstillståndets giltighetstid

Skjutförnödenhetstillstånd meddelas tills vidare, om det inte av särskilda skäl skall meddelas för en viss tid.

64 §
Tillstånd som hänför sig till skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök

Tillstånd att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler för ordnande av skyddsuppgifter i samband med internationella statsbesök meddelas och återkallas av det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor.

Tillstånd kan meddelas, om det är nödvändigt för skyddande av personlig integritet eller egendom när det gäller personer som åtnjuter specialskydd.

Tillståndet meddelas för en viss tid.

65 §
Samtycke

Den som har hemkommun i Finland meddelas på begäran ett samtycke som är avsett att visas upp för myndigheterna i utlandet (samtycke) och av vilket framgår att personen i fråga i utlandet får meddelas tillstånd att förvärva skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler. Samtycket meddelas av polisinrättningen i hemkommunen.

Samtycke meddelas den som har ett förvärvstillstånd eller privat tillverkningstillstånd som gäller skjutvapnet eller vapendelen i fråga eller rätt att förvärva och inneha ifrågavarande patroner eller särskilt farliga projektiler. Förvärvstillståndet, det privata tillverkningstillståndet eller det tillståndsbevis som gäller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler skall visas upp för polisen då samtycke söks.

Samtycke meddelas för den tid tillstånden enligt 2 mom. är i kraft. Det meddelas dock för högst ett år.

66 §
Tillståndens och samtyckets upphörande

Ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler upphör att gälla

1) om tillståndshavaren varaktigt överlåter skjutvapnet eller vapendelen till någon annan,

2) om skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna genom domstolens beslut har förklarats förverkade till staten,

3) om skjutvapnet eller vapendelen har försatts i varaktigt obrukbart skick,

4) då tillståndshavaren dör.

Ett parallelltillstånd upphör att gälla då innehavstillståndet upphör att gälla eller återkallas.

Ett samtycke upphör att gälla då förvärvstillståndet eller tillståndet att förvärva och inneha patroner eller särskilt farliga projektiler upphör att gälla eller återkallas.

67 §
Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler skall återkallas

1) på begäran av tillståndshavaren,

2) om vårdnadshavarna återkallar ett samtycke enligt 45 § 1 mom.,

3) om innehavaren av innehavstillståndet eller staten återkallar ett samtycke enligt 54 § 1 mom.

Ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler kan återkallas, om

1) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till ett brott som utvisar våldsamt uppförande, ett brott enligt 50 kap. 1―4 § strafflagen eller något annat brott som visar att han inte är lämplig att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

2) tillståndshavaren har gjort sig skyldig till grovt skjutvapenbrott, skjutvapenbrott eller skjutvapenförseelse eller till någon annan straffbar gärning som har begåtts med skjutvapen,

3) tillståndshavaren har brutit mot tillståndsvillkoren eller annars visat likgiltighet i fråga om iakttagandet av de bestämmelser som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

4) tillståndshavaren på grund av sitt hälsotillstånd eller ett levnadssätt eller uppförande som äventyrar hans egen eller andras säkerhet inte kan anses lämplig att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

5) innehavet av skjutvapnet inte längre är nödvändigt för arbete, eller om

6) skjutvapnet eller vapendelen har förkommit eller stulits.

68 §
Upphörande och återkallelse av godkännande som vapensamlare

Godkännande som vapensamlare upphör att gälla då vapensamlaren dör.

Godkännande som vapensamlare skall återkallas, om vapensamlaren begär det.

Godkännande som vapensamlare kan återkallas i de fall som nämns i 67 § 2 mom. 1―4 punkten.

69 §
Varning

Tillståndsmyndigheten eller den myndighet som meddelat godkännandet som vapensamlare kan ge en varning i stället för att återkalla tillståndet att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller godkännandet, om det med hänsyn till omständigheterna vore oskäligt att återkalla tillståndet eller godkännandet.

70 §
Anmälan om och uppvisande av vapendelar

Om rätten att förvärva och inneha en vapendel grundar sig på att någon har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten, skall han inom 30 dagar från det vapendelen förvärvades anmäla förvärvet till polisinrättningen i hemkommunen så som närmare bestäms genom förordning. Vapendelen skall samtidigt visas upp.

71 §
Anmälningsskyldighet för den som är bosatt i en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Den som är bosatt i en annan medlemsstat i EU och som i Finland har meddelats ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav av ett skjutvapen eller en vapendel skall utan dröjsmål anmäla detta till den behöriga myndigheten i bosättningslandet.

72 §
Andra bestämmelser om privat tillverkning av patroner

Utöver vad som bestäms i detta kapitel skall lagen om explosionsfarliga ämnen och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas när det gäller tillverkning av patroner för privat ändamål.

6 kap.

Privat överföring och införsel

73 §
Överföring och införsel till Finland med stöd av tillstånd som gäller innehav

Ett förvärvstillstånd, privat tillverkningstillstånd, innehavstillstånd och parallelltillstånd ger rätt att för privat ändamål till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för detta vapen.

Ett skjutförnödenhetstillstånd ger rätt att till Finland överföra och föra in de patroner och projektiler som nämns i tillståndet.

Ett tillstånd att inneha ett skjutvapen eller en vapendel som har meddelats i Norge, Sverige eller Danmark ger rätt att till Finland överföra och föra in det skjutvapen och den vapendel som nämns i tillståndet samt en behövlig mängd andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för att användas i detta vapen, samt att inneha föremålen i högst tre månader från överföringen eller införseln till Finland. En förutsättning är att syftet med överföringen eller införseln är deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang som ordnas i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Tillståndet ger också rätt att föra föremålen tillbaka till Sverige eller Danmark.

74 §
Europeiskt skjutvapenpass

Till den som med stöd av ett innehavstillstånd eller parallelltillstånd har rätt att inneha ett skjutvapen eller en vapendel utfärdar polisinrättningen i hemkommunen ett europeiskt skjutvapenpass. Ett tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet eller parallelltillståndet skall visas upp för polisen då skjutvapenpass söks.

Innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass skall visa upp skjutvapenpasset och på begäran överlämna det till polisinrättningen i hemkommunen för att nödvändiga anteckningar skall kunna införas då

1) personuppgifterna för innehavaren av skjutvapenpasset har ändrats,

2) innehavstillståndets eller parallelltillståndets giltighetstid eller tillståndsvillkor har ändrats,

3) skjutvapnet eller vapendelen har modifierats,

4) skjutvapnet eller vapendelen har överlåtits, förkommit, stulits eller försatts i varaktigt obrukbart skick.

I de fall som nämns i 2 mom. skall det europeiska skjutvapenpasset visas upp och på begäran överlämnas inom 30 dagar från den händelse som nämns i 1―4 punkten.

Ett europeiskt skjutvapenpass är i kraft under giltighetstiden för de tillstånd som antecknats i passet och berättigar till innehav av skjutvapen eller vapendelar. Passet är dock i kraft högst fem år från den dag det utfärdades. Skjutvapenpassets giltighetstid kan förlängas.

75 §
Överföring och införsel till Finland samt innehav med stöd av ett europeiskt skjutvapenpass

Den som innehar ett europeiskt skjutvapenpass får till Finland överföra och föra in ett i passet antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till kategori B, C eller D enligt vapendirektivet eller som lämpar sig för att användas vid jakt och hör till kategori C eller D enligt vapendirektivet samt delar till ett sådant vapen och en behövlig mängd andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för vapnet. Innehavaren av skjutvapenpasset skall dessutom ha en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning, av vilken framgår att överföringen eller införseln är nödvändig för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang. Innehavaren av skjutvapenpasset får också inneha skjutvapnet, vapendelen och patronerna så länge som deltagandet i sportskytte- eller jaktevenemanget kräver.

Det europeiska skjutvapenpasset skall medföras när skjutvapnet, vapendelen eller patronerna bärs eller transporteras.

76 §
Privat förhandssamtycke

Förhandssamtycke till att för privat ändamål till Finland överföra ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat förhandssamtycke) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort.

Privat förhandssamtycke kan meddelas den som har rätt att inneha ifrågavarande skjutvapen, vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler. En förutsättning för meddelande av förhandssamtycke är att överföringen inte äventyrar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

77 §
Giltighetstiden för privat förhandssamtycke

Privat förhandssamtycke meddelas för den tid det tillstånd som berättigar till innehavet av föremål som avses i 76 § 2 mom. gäller. Det meddelas dock för högst ett år.

78 §
Privat införseltillstånd

Tillstånd att för privat ändamål till Finland överföra eller föra in ett skjutvapen, en vapendel och andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för vapnet (privat införseltillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort. Tillståndet berättigar till innehav av skjutvapnet eller vapendelen samt en behövlig mängd ovan avsedda patroner.

Tillståndet kan meddelas under de förutsättningar som anges i 45 § 1 mom., med iakttagande i tillämpliga delar av 43 och 44 §. Den som inte har hemkommun i Finland skall dessutom visa upp ett intyg av myndigheten i bosättningslandet, av vilket framgår att han i det landet har rätt att inneha ifrågavarande skjutvapen eller vapendel.

79 §
Giltighetstiden för privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd meddelas för högst tre månader.

80 §
Tillståndsplikt för överföring från Finland

Om något annat inte följer av 2 och 3 mom. är en förutsättning för överföring av ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler från Finland för privat ändamål att personen i fråga har ett i Finland meddelat privat överföringstillstånd för överföring av föremålen.

Innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass får dock från Finland överföra ett i passet antecknat skjutvapen som lämpar sig för att användas vid sportskytte och hör till kategori B, C eller D enligt vapendirektivet eller som lämpar sig för att användas vid jakt och hör till kategori C eller D enligt vapendirektivet samt delar till ett sådant vapen och en behövlig mängd andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för vapnet. Personen i fråga skall dessutom ha en skriftlig inbjudan eller någon annan tillförlitlig utredning, av vilken framgår att överföringen är nödvändig för deltagande i ett sportskytte- eller jaktevenemang.

Överföring av ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler från Finland för privat ändamål kräver inte särskilt tillstånd, om personen i fråga av myndigheten i varje transiteringsland som hör till EU och i destinationslandet har tillstånd att inneha föremålen.

81 §
Privat överföringstillstånd

Tillstånd att för privat ändamål från Finland överföra ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler (privat överföringstillstånd) meddelas och återkallas av polisinrättningen i sökandens hemkommun eller på sökandens vistelseort.

Tillståndet kan meddelas, om det enligt meddelande från myndigheten i destinationslandet inte finns hinder för en överföring och överföringsförhållandena är trygga.

Tillståndsbeviset för privat överföringstillstånd skall medföras då föremålen överförs.

82 §
Upphörande av giltigheten för europeiskt skjutvapenpass och förhandssamtycke

Ett europeiskt skjutvapenpass upphör att gälla då rätten till innehav av alla däri antecknade skjutvapen och vapendelar upphör.

Ett privat förhandssamtycke upphör att gälla då rätten till innehav av alla däri antecknade skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler upphör.

83 §
Återkallelse av privat förhandssamtycke, införseltillstånd och överföringstillstånd

Ett privat förhandssamtycke kan återkallas, om överföringen kan äventyra upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Angående ett privat införseltillstånd gäller 67 § i tillämpliga delar.

Ett privat överföringstillstånd skall återkallas, om det enligt meddelande från myndigheten i destinationslandet finns hinder för överföringen eller om överföringsförhållandena inte längre är trygga.

7 kap.

Överlåtelse, utlåning och övervakad användning

84 §
Överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler

Ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler får inte överlåtas till någon annan, om inte något annat bestäms i denna lag.

De föremål som avses i 1 mom. får dock överlåtas till polisen och andra myndigheter till vilkas behörighet hör att behandla ärenden som gäller skjutvapen.

85 §
Rätt till varaktig överlåtelse

Ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler får i kommersiellt syfte överlåtas varaktigt endast av en vapennäringsidkare som har rätt därtill med stöd av näringstillstånd i vapenbranschen.

Om något annat inte bestäms i denna lag får ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler för privat ändamål överlåtas varaktigt endast av innehavaren av innehavstillståndet samt patroner och särskilt farliga projektiler dessutom av innehavaren av ett parallelltillstånd eller skjutförnödenhetstillstånd.

86 §
Krav som gäller mottagaren av en överlåtelse

Ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler får överlåtas

1) varaktigt endast till den som har rätt att förvärva föremålet,

2) för transport endast till den som har rätt att transportera föremålet,

3) för förvaring endast till den som har rätt att förvara föremålet.

En vapennäringsidkare som har rätt att tillverka skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler får varaktigt överlåta de tillverkade föremålen endast till en vapennäringsidkare som har rätt att bedriva handel med skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

87 §
Utlåning av skjutvapen och vapendelar

Ett skjutvapen får lånas ut till någon annan som följer:

1) ett hagelgevär får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett hagelgevär, ett gevär eller ett kombinationsvapen,

2) ett gevär eller ett kombinationsvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett gevär eller ett kombinationsvapen,

3) ett salongsgevär eller ett svartkrutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett hagelgevär, ett gevär, ett salongsgevär, en pistol, en revolver eller ett kombinationsvapen,

4) en pistol eller en revolver får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en pistol eller en revolver,

5) en miniatyrpistol eller en miniatyrrevolver får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en pistol, en miniatyrpistol, en revolver eller en miniatyrrevolver,

6) ett gasvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett gasvapen,

7) en signalpistol får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en signalpistol,

8) ett i 6 § 2 mom. 12 punkten avsett annat skjutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett motsvarande skjutvapen,

9) ett fickvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett fickvapen,

10) ett särskilt farligt skjutvapen får lånas ut endast till den som har rätt att inneha ett sådant skjutvapen med motsvarande funktionssätt som också i övrigt motsvarar vapnet i fråga,

11) en gasspray får lånas ut endast till den som har rätt att inneha en gasspray.

Till den till vilken ett skjutvapen lånas ut får samtidigt överlåtas också en behövlig mängd andra än särskilt farliga patroner som lämpar sig för vapnet.

Om i det tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen har tagits in ett villkor enligt vilket det är förbjudet att skjuta med vapnet, skall den som lånar ut vapnet meddela mottagaren detta. Mottagaren skall iaktta villkoret.

En vapendel får lånas ut till den till vilken ett skjutvapen för vilket delen är avsedd skulle få lånas ut enligt 1 mom. En vapendel får dessutom lånas ut till den som annars har rätt att inneha ifrågavarande vapendel.

88 §
Övervakad användning av skjutvapen

Den som har fyllt 18 år och har rätt att inneha ett skjutvapen får överlåta skjutvapnet för användning under hans direkta övervakning, om han effektivt kan övervaka och leda den som använder vapnet så att användningen inte medför någon fara.

89 §
Anmälan om överlåtelse

Den som varaktigt överlåter ett skjutvapen eller en vapendel till någon annan skall inom 30 dagar från överlåtelsen lämna in en anmälan om saken (anmälan om överlåtelse) till den polisinrättning som meddelat det tillstånd som berättigar till förvärv av skjutvapnet eller vapendelen eller till någon annan polisinrättning. Anmälningsskyldigheten gäller inte överlåtelser mellan vapennäringsidkare. I anmälan skall anges de uppgifter som närmare bestäms genom förordning.

90 §
Skyldighet att visa upp och överlämna bevis som gäller innehavstillstånd

Innehavaren av ett innehavstillstånd skall inom 30 dagar från det ett skjutvapen eller en vapendel varaktigt har överlåtits till någon annan visa upp och på begäran överlämna det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet till polisinrättningen i sin hemkommun.

8 kap.

Procedurbestämmelser och säkerhetsåtgärder

91 §
Omhändertagande

Då ett näringstillstånd i vapenbranschen eller ett tillstånd som berättigar till innehav för privat bruk upphör att gälla eller återkallas skall polisen fatta beslut om omhändertagande av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna, om de inte redan har överlåtits till en innehavare av behörigt tillstånd.

92 §
Temporärt omhändertagande

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler missbrukas eller om en återkallelse av det tillstånd som gäller dem är anhängig, skall polisen utan dröjsmål fatta beslut om temporärt omhändertagande av föremålen.

En polisman skall frånta innehavaren ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler, om risken för missbruk av dem är överhängande. Polismannen skall utan dröjsmål underrätta den polisinrättning inom vars verksamhetsområde innehavaren har fråntagits föremålen eller polisinrättningen i tillståndshavarens hemkommun om fråntagandet. Polisen skall inom 14 dygn från det föremålen fråntogs fatta beslut om att föremålen temporärt skall omhändertas av polisen eller återlämna de fråntagna föremålen till innehavaren.

93 §
Temporärt omhändertagande och tillståndets giltighetstid

Om ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler omhändertas temporärt upphör det näringstillstånd i vapenbranschen som gäller föremålet i fråga eller det tillstånd som berättigar till innehav av föremålet för privat bruk att gälla.

Om polisen temporärt har omhändertagit ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av ett parallelltillstånd, är det innehavstillstånd och andra parallelltillstånd som gäller skjutvapnet eller vapendelen fortfarande i kraft.

94 §
Varaktigheten av temporärt omhändertagande

Ett beslut genom vilket ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler temporärt har omhändertagits av polisen är i kraft högst tre månader. Polisen kan av särskilda skäl förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader i sänder. Under beslutets giltighetstid

1) skall det tillstånd som gäller skjutvapnet, vapendelen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna återkallas,

2) polisen fatta beslut om omhändertagande av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som ingår i ett dödsbo,

3) tillståndshavaren ges en varning och de omhändertagna föremålen återlämnas till honom, eller

4) de omhändertagna föremålen återlämnas till tillståndshavaren eller den som har dödsboets egendom i sin besittning.

Om de omhändertagna föremålen återlämnas till tillståndshavaren, blir det tillstånd som gäller dem åter giltigt.

Om polisen temporärt har omhändertagit ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av ett parallelltillstånd, kan vapnet eller vapendelen utan hinder av 1 mom. överlämnas till innehavaren av innehavstillståndet, om detta inte äventyrar upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

95 §
Förfarandet vid omhändertagande och temporärt omhändertagande

Polisen skall utan dröjsmål underrätta tillståndshavaren eller den som har dödsboets egendom i sin besittning om beslut som gäller omhändertagande, temporärt omhändertagande och förlängning av giltighetstiden för temporärt omhändertagande. Om polisen har omhändertagit ett skjutvapen eller en vapendel som innehas med stöd av ett parallelltillstånd, skall också innehavaren av innehavstillståndet utan dröjsmål underrättas om beslutet. I ett meddelande som gäller omhändertagande och temporärt omhändertagande skall orsaken till omhändertagandet nämnas och i ett meddelande som gäller temporärt omhändertagande även hur detta påverkar tillståndets giltighet.

Polisen skall föra protokoll över omhändertagande, temporärt omhändertagande och förlängning av temporärt omhändertagande eller göra en anteckning om saken i något annat dokument.

96 §
Överlämnande, omhändertagande för polisens räkning och återlämnande av tillståndsbevis och samtycke

När ett näringstillstånd i vapenbranschen, ett tillstånd som berättigar till förvärv eller innehav för privat bruk eller ett samtycke upphör att gälla, skall tillståndsbeviset eller samtycket utan dröjsmål överlämnas till polisen. Polisen har rätt att omhänderta tillståndsbeviset eller samtycket.

Om ett tillstånd enligt 1 mom. åter träder i kraft, skall tillståndsbeviset utan dröjsmål återlämnas till tillståndshavaren.

97 §
Husrannsakan

Om rätten att få tillträde till en hemfridsskyddad plats för att omhänderta ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler på grund av att brott misstänks eller för förhindrande av en farlig gärning eller händelse bestäms i tvångsmedelslagen (450/1987) och i polislagen (493/1995).

98 §
Polisundersökning

Vid undersökning som gäller återkallelse av ett tillstånd som meddelats med stöd av denna lag skall 4 kap. polislagen iakttas.

99 §
Överlämnande av föremål som är i polisens besittning

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande kan inom tre månader från det beslutet fattades överlämnas till en person som har behörigt tillstånd och som ägaren anger eller godkänner. Polisen kan av särskilda skäl förlänga tidsfristen med högst tre månader.

100 §
Försäljning för ägarens räkning och överföring i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande och som inte med stöd av 99 § överlämnats till någon som har behörigt tillstånd säljs av polisen för ägarens räkning på offentlig auktion. Från försäljningspriset får avdras nödvändiga kostnader för förrättande av auktionen.

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som inte har blivit sålda på offentlig auktion med stöd av 1 mom. övergår utan lösen i statens ägo.

9 kap.

Påföljder

101 §
Skjutvapenbrott

Den som i strid med denna lag

1) överför eller för in till Finland, överför från Finland, i kommersiellt syfte för ut, transiterar eller tillverkar eller saluför, förvärvar, innehar eller överlåter ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler,

2) i kommersiellt syfte reparerar eller modifierar ett skjutvapen eller en vapendel,

3) lånar ut ett skjutvapen eller en vapendel till någon som inte har rätt att inneha ett sådant,

4) helt eller delvis försummar en vapennäringsidkares skyldighet att föra register enligt 25 § 1 mom. eller

5) försummar den i 110 § 1 mom. föreskrivna skyldigheten att låta besikta skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för försäljning

skall för skjutvapenbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

102 §
Grovt skjutvapenbrott

Om i samband med ett skjutvapenbrott

1) föremålet för brottet är ett särskilt farligt skjutvapen eller en stor mängd skjutvapen eller vapendelar,

2) betydande ekonomisk nytta eftersträvas eller

3) brottet begås särskilt planmässigt

och brottet också som helhet bedömt är grovt, skall gärningsmannen för grovt skjutvapenbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

103 §
Skjutvapenförseelse

Om ett skjutvapenbrott, med beaktande av arten och mängden av föremål som brottet riktar sig mot eller andra omständigheter som hänför sig till brottet, som helhet bedömt är ringa, skall gärningsmannen för skjutvapenförseelse dömas till böter.

För skjutvapenförseelse skall också den dömas som i strid med denna lag

1) försummar anmälningsplikten enligt 22 § 1 mom., 24 § 1 mom., 89 § eller 111 § 1 mom.,

2) försummar skyldigheten att göra anmälan om ändringar i förvaringslokalerna enligt 22 § 2 mom. eller 59 §,

3) underlåter att ansöka om innehavstillstånd inom den tid som föreskrivs i 52 § 1 mom.,

4) helt eller delvis försummar skyldigheten att föra det register som en vapensamlare skall föra enligt 60 § 1 mom.,

5) försummar skyldigheten att visa upp eller överlämna ett tillståndsbevis till polisen enligt 52 § 2 mom., 90 § eller 112 §, skyldigheten att visa upp eller överlämna ett europeiskt skjutvapenpass till polisen enligt 74 § 3 mom. eller skyldigheten att överlämna ett tillståndsbevis eller samtycke till polisen enligt 96 § 1 mom. eller skyldigheten att visa upp ett tillståndsbevis för polisen enligt 114 §,

6) försummar skyldigheten att göra anmälan om förvärv av en vapendel eller att visa upp vapendelen för polisen enligt 70 §,

7) försummar sin övervakningsplikt efter att ha överlåtit ett skjutvapen med stöd av 88 § för att användas av någon annan,

8) förvarar ett skjutvapen eller en vapendel eller bär eller transporterar ett skjutvapen,

9) försummar skyldigheten enligt 108 § 1 mom. 3 punkten eller 112 § att för polisen visa upp ett skjutvapen eller en vapendel som försatts i varaktigt obrukbart skick,

10) försummar skyldigheten att låta besikta ett skjutvapen enligt det villkor som med stöd av 110 § 2 mom. har tagits in i ett privat tillverkningstillstånd, eller

11) försummar skyldigheten enligt 117 § att visa upp ett tillståndsbevis, ett europeiskt skjutvapenpass eller de skjutvapen, vapende-lar, patroner eller särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset.

104 §
Förverkandepåföljd

Den som har gjort sig skyldig till skjutvapenbrott, grovt skjutvapenbrott eller skjutvapenförseelse skall dömas att till staten förverka det föremål i fråga om vilket han har brutit mot denna lag, eller värdet av det. Om ett skjutvapen förklaras förverkat, skall också delarna till vapnet i fråga samt de patroner och projektiler som lämpar sig för vapnet förklaras förverkade.

Ett föremål som helt eller delvis tillhör någon annan än gärningsmannen, någon annan än en som är delaktig i brottet eller någon annan än den för vars räkning eller med vars samtycke brottet har begåtts får inte förklaras förverkat. Den till vilken ett föremål har överförts efter det brottet begicks kan dock dömas att förverka föremålet, om han kände till brottet då han tog emot föremålet.

Om en förverkandepåföljd vore oskälig med beaktande av omständigheterna, behöver den inte dömas ut eller yrkandet på förverkandepåföljd inte framställas. I stället för en förverkandepåföljd kan det också med ägarens samtycke bestämmas att ett skjutvapen eller en vapendel skall försättas i varaktigt obrukbart skick.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

105 §
Aktsamhetsplikt

Den som innehar ett skjutvapen, en vapendel, patroner och särskilt farliga projektiler skall ta hand om skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna så att det inte finns risk för att de kommer i händerna på obehöriga.

106 §
Förvaring, bärande och transport

Skjutvapen skall förvaras inlåsta eller annars under lås eller så att en vapendel som hör till skjutvapnet förvaras separat. Inte heller då skjutvapnen och vapendelarna förvaras på detta sätt får de förvaras på ett sådant ställe från vilket de lätt kan stjälas.

På allmän plats och i lokaliteter till vilka allmänheten har tillträde får skjutvapen transporteras endast oladdade i skyddsfodral samt bäras och transporteras endast då det finns godtagbara skäl till det. I motordrivna fordon får skjutvapen transporteras endast oladdade i skyddsfodral eller placerade i ett skyddat utrymme samt bäras endast då det finns godtagbara skäl till det. Vid transport av jaktvapen skall jaktlagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser ytterligare iakttas.

Vid förvaring och transport av patroner och särskilt farliga projektiler som innehåller sprängämnen eller lättantändligt ämne skall dessutom lagen om explosionsfarliga ämnen och lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser iakttas.

107 §
Villkor som gäller förvaring och transport samt tillstånd, förhandssamtycken och samtycken

Polisen kan ställa sådana krav på förvaring och transport av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är nödvändiga för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Tillståndsmyndigheten och den myndighet som meddelar förhandssamtycke eller samtycke kan i ett tillstånd, förhandssamtycke eller samtycke som meddelas med stöd av denna lag ta in villkor som är nödvändiga för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

108 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ingår i ett dödsbo

Då innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler har avlidit skall den i vars besittning dödsboets egendom är omedelbart ta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna i sin besittning. Han har rätt att förvara och av godtagbara skäl även transportera ovan nämnda föremål under en tid av sex månader efter tillståndshavarens död. Inom denna tid skall han

1) utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapnet, vapendelen, patronerna eller de särskilt farliga projektilerna,

2) överlåta skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna till en person som har rätt att förvärva sådana,

3) se till att skjutvapnet eller vapendelen försätts i varaktigt obrukbart skick samt visa upp dem för polisen, eller

4) överlämna skjutvapnet, vapendelen, patronerna och de särskilt farliga projektilerna till polisen.

Skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som påträffas i ett dödsbo efter utgången av den tid som nämns i 1 mom. skall utan dröjsmål överlämnas till polisen.

I de fall som nämns i 1 mom. 4 punkten och i 2 mom. skall polisen fatta beslut om omhändertagande av skjutvapnen, vapendelarna, patronerna och de särskilt farliga projektilerna. Polisen skall föra protokoll över omhändertagandet eller göra en anteckning i något annat dokument.

109 §
Till polisen överlämnade skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som ingår i ett dödsbo

I fråga om skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillhör ett dödsbo och som polisen har i sin besittning med stöd av ett beslut om omhändertagande skall 99 och 100 § iakttas.

110 §
Besiktning av skjutvapen och patroner

Skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för försäljning skall besiktas för att konstatera deras säkerhet vid användning innan de saluförs eller annars överlåts, så som närmare bestäms genom förordning.

I ett privat tillverkningstillstånd kan tas in ett villkor enligt vilket också ett skjutvapen som tillverkats för eget bruk skall besiktas för att konstatera dess säkerhet vid användning.

Ett skjutvapen eller patroner som inte har godkänts vid besiktningen får inte saluföras eller annars överlåtas.

111 §
Skjutvapen, vapendelar, tillståndsbevis och europeiska skjutvapenpass som har förkommit eller stulits

Om ett skjutvapen eller en vapendel har förkommit eller stulits skall den som förlorat vapnet eller vapendelen anmäla detta hos polisen utan dröjsmål. I samband med anmälan skall tillståndsbeviset eller någon annan utredning över rätten till innehavet av skjutvapnet eller vapendelen visas upp.

En tillståndshavare vars tillståndsbevis eller europeiska skjutvapenpass har förkommit eller stulits och som i stället för det förkomna eller stulna tillståndsbeviset eller skjutvapenpasset har fått ett nytt tillståndsbevis eller skjutvapenpass, skall utan dröjsmål överlämna tillståndsbeviset eller skjutvapenpasset till polisen om det kommer till rätta senare.

112 §
Uppvisande av skjutvapen och vapendelar som försatts i varaktigt obrukbart skick

Innehavaren av ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen eller en vapendel skall inom 30 dagar från det skjutvapnet eller vapendelen försatts i varaktigt obrukbart skick visa upp vapnet eller vapendelen på polisinrättningen i hemkommunen. Samtidigt skall det tillståndsbevis som gäller innehavstillståndet visas upp och på begäran överlämnas till polisen.

113 §
Polisens skyldighet att föra register

Polisen skall föra sådana register över skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som behövs för tillstånds-, förvaltnings- och tillsynsuppgifterna. I registren får antecknas också sådana uppgifter om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av ovan avsedda föremål som behövs för de anmälningar till myndigheter i andra stater som skall göras enligt vapendirektivet, rådets direktiv om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (93/15/EEG) och det i Schengen den 19 juni 1990 ingångna avtalet om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 angående det gradvisa avskaffandet av kontroller vid de gemensamma gränserna.

De register som avses i 1 mom. är sekretessbelagda. Sekretessbelagda är också tillståndsansökningar som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler samt ansökningar om förhandssamtycke, samtycke och godkännande som vapensamlare samt beslut i en sådan sak. På registerföringen samt användningen och utlämnandet av uppgifter ur registren tillämpas i övrigt vad som bestäms i lagen om polisens personregister (509/1995) och med stöd av den. På utplåning av uppgifter ur register tillämpas dock vad som bestäms i 3 mom.

Ur de register som avses i 1 mom. skall uppgifter om tillståndsbeslut, förhandssamtycke, samtycke och godkännande som vapensamlare utplånas ur register sedan 10 år förflutit räknat från det giltighetstiden för tillståndet, förhandssamtycket, samtycket eller godkännandet har löpt ut. Uppgift om ett tillstånd, förhandssamtycke, samtycke eller godkännande som vapensamlare, som har återtagits eller förfallit, skall utplånas när 10 år förflutit från beslutet om återtagande eller förfallet. Uppgift om en avslagen ansökan skall utplånas sedan 10 år förflutit från det ansökan avslogs. Uppgifter om förhinder eller anmärkningar och andra uppgifter i register skall utplånas sedan 10 år förflutit från det uppgiften antecknades.

114 §
Ändring av hemkommun för tillståndshavaren

Den som innehar ett tillstånd vilket berättigar till innehav av ett skjutvapen, en vapendel, patroner eller särskilt farliga projektiler och som bosätter sig inom ett annat härads område skall inom tre månader från det hemkommunen ändrades visa upp sitt tillståndsbevis på polisinrättningen i den nya hemkommunen för att nödvändiga anteckningar skall kunna göras i registret enligt 113 §.

115 §
Tillsynen över efterlevnaden av lagen

Den allmänna tillsynen över denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser ankommer på det ministerium som behandlar skjutvapenärenden. Polisen övervakar efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Gränsbevakningsväsendet och tullverket övervakar efterlevnaden av lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den inom sitt respektive verksamhetsområde.

116 §
Tillsynen över vapennäringsidkare och vapensamlare

Polisen skall inspektera förvaringslokalerna för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler hos den som ansöker om näringstillstånd i vapenbranschen. En ny inspektion skall göras, om ändringar sker i förvaringslokalerna. Dessutom skall polisen minst en gång per år granska de register som de i området verksamma vapennäringsidkarna för med stöd av 25 § 1 mom. och bokföringen samt inspektera lagren och förvaringslokalerna. Polisen har rätt att vid granskningen och inspektionen ta del av vapennäringsidkarens bokföring och få tillträde till de lokaler där ovan nämnda föremål förvaras.

Innan tillstånd att förvärva det första skjutvapnet eller den första vapendelen i en samling meddelas, skall polisen inspektera de lokaler där vapnen och vapendelarna skall förvaras. En ny inspektion skall göras om ändringar sker i förvaringslokalerna. Polisen kan också vid behov granska det register som vapensamlaren för med stöd av 60 § 1 mom.

Polisen skall föra protokoll över de inspektioner som gjorts eller göra en anteckning i något annat dokument.

117 §
Uppvisande av dokument och vapen

Ett tillståndsbevis enligt denna lag och ett europeiskt skjutvapenpass samt de skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som innehas med stöd av tillståndsbeviset eller med stöd av sådana tillstånd som antecknats i det europeiska skjutvapenpasset skall på begäran visas upp för polisen samt för gränsbevaknings- och tullmyndigheterna.

118 §
Ändringssökande

Om sökande av ändring i ett beslut som har fattats med stöd av denna lag gäller vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut enligt denna lag som gäller återkallelse av ett tillstånd eller ett godkännande, eller omhändertagande, temporärt omhändertagande eller förlängning av giltighetstiden för temporärt omhändertagande skall verkställas trots att ändring sökts, om inte besvärsmyndigheten förbjuder det.

Då ett besvärsärende som gäller förvärv eller innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler behandlas vid länsrätten förs statens talan av en tjänsteman som hör till polisens länsledning och som länsstyrelsen har förordnat för uppdraget.

Statsombudet har rätt att anföra besvär över länsrättens beslut.

119 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) mätning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

2) vilka som är särskilt farliga patroner och projektiler,

3) förfarandet vid ansökan om tillstånd, förhandssamtycke, samtycke, godkännande som vapensamlare och europeiskt skjutvapenpass, innehållet i ansökningarna samt om utredningar som är nödvändiga för avgörandet av ett ärende,

4) innehållet i ett tillståndsbevis, förhandssamtycke, samtycke, godkännande som vapensamlare och europeiskt skjutvapenpass,

5) det förfarande som skall iakttas när skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler har förklarats förverkade till staten eller som kommit i statens ägo med stöd av denna lag,

6) transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler,

7) märkning av skjutvapen och vapendelar med serienummer eller motsvarande märkning som lämpar sig för identifikation av föremålet.

Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor kan utfärda närmare bestämmelser om

1) de blanketter som skall användas vid förfaranden enligt denna lag,

2) förstöring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade eller som staten fått i sin ägo med stöd av denna lag, användning av sådana för statens behov eller överlåtelse av sådana till att bevaras i museum eller samling,

3) tekniska skyddskonstruktioner som krävs vid transport och förvaring av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt förfarandet vid bedömning av konstruktionerna,

4) i denna lag avsedda godtagbara användningssyften för skjutvapen samt för skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som lämpar sig för dessa användningssyften,

5) förfarandet vid bedömningen av de krav som uppställts för godkännande som vapensamlare,

6) villkor som skall meddelas med stöd av denna lag och som är nödvändiga för upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Det ministerium som behandlar skjutvapenfrågor kan vid behov meddela närmare anvisningar om tekniska omständigheter som hänför sig till försättande av skjutvapen och vapendelar i varaktigt obrukbart skick.

11 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

120 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 27 januari 1933 angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/1933) jämte ändringar. Förordningen den 27 augusti 1982 om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter (656/1982), som har utfärdats med stöd av nämnda lag, förblir dock fortfarande i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

121 §
Tillstånd som meddelats med stöd av tidigare lag

Tillstånd som hänför sig till skjutvapen, vapendelar och patroner och som har meddelats med stöd av tidigare lag förblir jämte tillståndsvillkoren i kraft.

122 §
Utverkande av näringstillstånd i vapenbranschen för kommersiell tillverkning av patroner och särskilt farliga projektiler

Den som när denna lag träder i kraft i kommersiellt syfte tillverkar patroner eller särskilt farliga projektiler skall inom sex månader från lagens ikraftträdande utverka ett näringstillstånd i vapenbranschen som ger rätt att bedriva sådan verksamhet.

123 §
Utverkande av vapenhanteringstillstånd

Den som när denna lag träder i kraft är anställd hos en vapennäringsidkare för att transportera, förvara eller i övrigt hantera skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler som vapennäringsidkaren har skall inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett vapenhanteringstillstånd.

124 §
Utverkande av tillstånd för skjutvapen och vapendelar

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat ett sådant skjutvapen vars innehav inte krävde tillstånd enligt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft skall inom ett år från lagens ikraftträdande utverka ett tillstånd som berättigar till innehav av vapnet i fråga.

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat en del till ett vapen enligt 1 mom. skall inom ett år från ikraftträdandet utverka tillstånd att inneha vapendelen. I stället för att utverka ett tillstånd kan

1) en vapensamlare göra upp ett register enligt 60 § över de vapendelar som han innehar, och

2) den som har rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar enligt 19 § 1 mom. 2 punkten göra en anmälan enligt 70 § hos polisinrättningen i hemkommunen.

Skjutvapnet eller vapendelen skall visas upp då tillstånd söks, om inte tillståndsmyndigheten anser det onödigt.

125 §
Utverkande av tillstånd för särskilt farliga patroner och projektiler

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat sådana särskilt farliga patroner som han har rätt att inneha, eller särskilt farliga projektiler, skall inom sex månader från ikraftträdandet utverka ett skjutförnödenhetstillstånd som berättigar till innehav av patronerna eller projektilerna.

Patronerna eller projektilerna skall visas upp då tillstånd söks, om inte tillståndsmyndigheten anser det onödigt.

126 §
Skjutvapen som innehas med stöd av ett tillstånd som meddelats inom försvarsförvaltningen

Den som med stöd av förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter, som innehavas av personer, anställda vid försvarsväsendet eller tillhörande skyddskårerna (128/1933) har erhållit rätt att förvärva eller inneha ett skjutvapen, skall inom ett år från denna lags ikraftträdande utverka innehavstillstånd enligt denna lag.

Skjutvapnet skall visas upp då tillståndet söks, om inte tillståndsmyndigheten anser att det är onödigt.

127 §
Överlåtelse av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler till någon annan eller till staten

Den som före denna lags ikraftträdande har förvärvat skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler för vilkas innehav han enligt 124―126 § borde utverka tillstånd, kan i stället inom den tid som nämns i respektive paragraf överlåta föremålet till den som med stöd av denna lag har rätt att förvärva föremålet. Föremålet kan också överlämnas till polisen, varvid det övergår i statens ägo utan lösen.

128 §
Förutsättningar för meddelande av tillstånd samt tillståndsavgifter

Tillstånd som söks

1) med stöd av 122 § meddelas en sökande som är berättigad att idka näring,

som utnämner en i 26 § avsedd ansvarig person, som har vapenhanteringstillstånd i de fall som avses i 20 § 3 mom. och vars förvaringslokaler för patroner eller särskilt farliga projektiler har godkänts av polisinrättningen på den ort där förvaringslokalerna är belägna,

2) med stöd av 123 § meddelas utan att förutsättningarna för meddelande av tillstånd bedöms enligt 27 §,

3) med stöd av 124―126 § meddelas utan att förutsättningarna för meddelande av tillstånd bedöms enligt 45 §.

Tillstånd som avses i 1 mom. meddelas utan tillståndsavgift.

129 §
Övergångsbestämmelse som gäller vapensamlande

Tillstånd till förvärv och innehav av ett skjutvapen eller en vapendel som skall ingå i en samling kan meddelas under en tid av sex månader från denna lags ikraftträdande, även om sökanden inte har något godkännande enligt 57 § 1 mom.

130 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som tillfallit ett dödsbo under den tidigare lagens giltighetstid

Om skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler tillhör ett odelat dödsbo när denna lag träder i kraft, skall 108 § iakttas. Den tid som nämns i paragrafens 1 mom. börjar löpa den dag lagen träder i kraft.

131 §
Tillstånds- och besvärsärenden som blivit anhängiga under den tidigare lagen

På ett tillstånds- eller besvärsärende som gäller skjutvapen, vapendelar eller patroner och som har blivit anhängigt före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 183/1997
FvUB 29/1997
RSv 236/1997
Rådets direktiv 91/477/EEG och 93/15/EEG

Helsingfors den 9 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.