1414/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 46 § 1 mom.,

sådant det lyder i lag 1287/1993, samt

fogas till lagen en ny 45 a § som följer:

45 a §
Höjning av kommunens självfinansieringsandel på grund av minskade utgifter för utkomststödet

Till följd av samordningen av bostadsbidrag och andra primära förmåner höjs kommunens självfinansieringsandel per invånare enligt 17 § med 46 mark 1998 och 102 mark från och med 1999. Höjningen av självfinansieringsandelen skall beaktas till ovan nämnt belopp vid senare justeringar av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.

46 §
Tillämpning av tidigare stadganden

För kostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas statsandel enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet. Slutposterna av statsandelen för driftskostnader som har uppkommit innan denna lag träder i kraft betalas dock årligen i lika stora poster under 1993―1997. Av de på detta sätt periodiserade slutposterna betalas 1994 års post dock först 1999.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/1997
ShUB 32/1997
RSv 232/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.