1411/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning av och förteckningar över svin

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994), 44 § lagen den 27 juni 1997 om medicinsk behandling av djur (617/1997) och 5 § och 12 § 1 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag 809/1992 och lag 424/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med detta beslut är att skapa förutsättningar för klarläggande av svins ursprung i olika skeden av produktionskedjan och på så sätt förbättra förutsättningarna för förebyggandet av spridningen av djursjukdomar och för övervakningen av den medicinska behandlingen av svin.

2 §
Tillämpningsområde

I detta beslut utfärdas bestämmelser om märkning av svin och registrering av uppgifter om flyttning av svin.

Om registrering av innehavare av svin bestäms i jord- och skogsbruksministeriets beslut om svingårdsregister (641/1997).

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med:

1) innehavare av svin fysisk eller juridisk person som håller ett eller flera svin tillfälligt eller varaktigt, även förare som transporterar djur samt slakterier och slaktplatser,

2) svin svin som hålls som husdjur, även vildsvin som hålls i hägn, dock inte minigris som hålls som sällskapsdjur,

3) svingård lägenhet, anläggning, byggnad, hägn eller annan plats, där ett eller flera svin hålls, uppföds eller behandlas tillfälligt eller varaktigt, dock inte transportfordon, slakteri eller slaktplats,

4) födelsegård den svingård där svinet har fötts,

5) märkningssignum tatueringssignum som avses i 1 § 1 mom. 6 punkten jord- och skogsbruksministeriets beslut om svingårdsregister,

6) individuellt signum signum på basis av vilket svin från samma svingård kan särskiljas,

7) produktionsenhetens signum signum på basis av vilket de olika produktionsenheterna på en och samma svingård kan särskiljas,

8) slakteris tatueringssignum signum som slakteriet har gett producenten och med hjälp av vilket olika producenters svin kan särskiljas i slakteriet, samt

9) djurgrupp grupp som består enbart av galtar, suggor, grisar eller köttsvin.

2 kap.

Märkning av svin

4 §
Märkningsskyldighet

Innehavare av svin skall se till att svinen märks med märkningssignum på det sätt som anges i detta beslut.

Omärkta svin får inte överlåtas för transport från en svingård. Förare som transporterar djur får inte ta med sig omärkta svin för transport och slakterier och slaktplatser får inte ta emot omärkta svin för slakt.

5 §
Märkningssätt

Ett svin skall märkas med märkningssignum antingen genom tatuering eller ett särskilt av jord- och skogsbruksministeriet godkänt öronmärke. I vartdera fallet skall vid märkningen användas det märkningssignum som jord- och skogsbruksministeriet har gett svingården.

Märkningen skall vara tydlig och utan oskäligt besvär kunna avläsas på ett levande svin under hela dess livstid. Märkningens läsbarhet skall alltid kontrolleras innan ett svin transporteras bort från svingården.

6 §
Märkning av svin på födelsegården

Svin skall märkas med märkningssignum innan de förs bort från sin födelsegård.

Om märkningen sker genom tatuering skall den placeras antingen i vänstra örat eller på vänstra låret. Om särskilt öronmärke används vid märkningen skall det placeras i vänstra örat.

Svin som förs till slakteri från sin födelsegård får märkas på det sätt som anges i 7 §.

7 §
Märkning av svin som förs till slakteri

Svin skall märkas innan de förs till slakteri antingen så att svingårdens märkningssignum tatueras på mitten av ryggen eller på sidan, på vardera sidan av mittlinjen. En galt som förs till slakteri kan märkas med öronmärke i stället för tatuering när det är osäkert om tatuering lyckas.

8 §
Ny märkning av svin

Har en märkning som tidigare gjorts på svingården skadats, avlägsnats, försvunnit eller av någon annan orsak blivit oläslig skall den ersättas med en ny märkning innan svinet överlåts från svingården för borttransport. Den nya märkningen skall antecknas i den förteckning som avses i 11 §.

Vid en ny märkning får endast svingårdens eget märkningssignum användas. Konstateras någon märkning som tidigare gjorts på en annan svingård vara skadad, avlägsnad, försvunnen eller av annan orsak oläslig, skall detta antecknas i den förteckning som avses i 11 §.

9 §
Användning av individuellt signum

Som individuellt signum kan användas tatuering, klipp, öronmärke eller något annat sätt som inte försämrar märkningssignumets läs- och hållbarhet.

10 §
Användning av produktionsenhetens signum

Om på svingården hålls svin i flera än en separat produktionsenhet kan svinen i de olika produktionsenheterna märkas med produktionsenhetens signum. Används produktionsenhetens signum skall svinen märkas enligt den produktionsenhet där de är födda.

Som produktionsenhetens signum kan användas klipp, tatuering, öronmärke eller något annat sätt som inte försämrar svingårdens märkessignums läs- och hållbarhet.

3 kap.

Registrering av flyttning av svin

11 §
Svingårds skyldighet att föra förteckning

Innehavare av svin i svingård skall föra en förteckning över svinen på gården. I förteckningen skall utan dröjsmål antecknas följande händelser med datum:

1) svin som föds,

2) svin som dör,

3) svin som kommer till gården, deras antal, märkningar, platsen varifrån djuren kommer eller förmedlarens adressuppgifter (namn, telefon, kommun, adress, märkningssignum) och den förra svingårdens adressuppgifter (namn, telefon, kommun, adress, märkningssignum),

4) överlåtelse av svin från gården, antalet svin som överlåts och deras märkningar samt destinationens eller förmedlarens adressuppgifter (namn, telefon, kommun, adress, märkningssignum),

5) ersättning av försvunnet, skadat, avlägsnat eller annars oläsligt märke, och

6) om märkning som gjorts på en tidigare gård har försvunnit, skadats, avlägsnats eller av annan orsak blivit oläslig.

Dessutom skall av förteckningen klart framgå det totala antalet svin och antalet svin i de olika djurgrupperna efter varje händelse som avses i 1 mom.

12 §
Skyldighet för förare som transporterar djur att föra förteckning

Fordonsförare som transporterar djur skall föra en förteckning över de svin som han transporterat så att av förteckningen framgår märkningssignumen för de svingårdar som överlåtit och tagit emot svinen samt antalet svin som transporterats.

Den i 1 mom. avsedda förteckningen kan föras genom komplettering av den handling som avses i 27 § förordningen om transport av djur (491/1996) med de uppgifter som gäller märkningssignumen.

13 §
Slakteriers och slaktplatsers skyldighet att föra förteckning

Slakterierna och slaktplatserna skall föra en förteckning över de svin som de tar emot. I förteckningen skall följande uppgifter antecknas:

1) dagen då svinen tagits emot,

2) antalet svin samt

3) säljarens märkningssignum och adressuppgifter (namn, telefon, kommun och adress).

14 §
Bevarande av uppgifterna i förteckningarna

Innehavare av svin skall bevara uppgifterna i de förteckningar som avses i 11―13 § i minst tre år från det märkningarna gjorts. Förteckningarna skall på begäran visas för tillsynsmyndigheten. Uppgifterna i förteckningarna skall vara i sådan form att tillsynsmyndigheten kan kontrollera dem utan oskäligt besvär.

15 §
Förstörande av använda märken

Innehavare av svin skall se till att öronmärken som lossnat eller lösgjorts förstörs. Slakterierna och slaktplatserna skall se till att öronmärkena från slaktade djur förstörs.

Jord- och skogsbruksministeriets utfärdar närmare bestämmelser om förstörande av märken.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att detta beslut iakttas leds av veterinär- och livsmedelsavdelningen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Efterlevnaden av beslutet övervakas av länsveterinären inom länet, av kommunalveterinären inom dennes tjänsteområde samt av arbetskrafts- och näringscentralen inom dess verksamhetsområde.

17 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

18 §
Övergångsbestämmelser

Förandet av förteckningar som avses i 11―13 § skall inledas den 1 januari 1998, och efter den 31 mars 1998 skall svinen märkas på det sätt som bestäms i detta beslut.

Svin som skickas till slakteri kan märkas med slakteriets tatueringssignum till den 1 juli 1999.

Rådets direktiv 92/102/EG; EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 32

Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Juha Junttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.