1399/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1997

Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1997

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996, beslutat:

1 §
Produkter som är berättigade till stöd och stödets belopp

För år 1997 betalas av det anslag som i statsbudgeten reserverats för nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen hektarstöd för frilandsträdgårdsprodukter, växthusstöd samt lagringsstöd för trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslut av den 11 december 1996 om vissa stöd till jordbruksoch trädgårdsproducenter 1997 (1030/1996) samt nordligt hektarstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslut av den 11 december 1996 om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (1031/1996) så som framgår av bilagan till detta beslut.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.