1387/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 15 § lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan den lyder delvis ändrad i lag 1127/1996, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom. som följer:

15 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna inkomstuppgifter

En clearingorganisation som avses i värdepappersmarknadslagen och ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer skall tillställa skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om avtal som gäller återköp eller lån av värdepapper i eget kapital och som organisationen eller företaget har clearat, dividendersättningar som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen och som betalas med stöd av dylika avtal samt om utbetalare och mottagare av sådana dividendersättningar. Uppgifter som avses i detta moment skall också en värdepappersförmedlare lämna angående återköps- och låneavtal som han har ingått för sina kunders räkning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 218/1997
StaUB 43/1997
RSv 240/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.