1386/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 1 § lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 och 4 mom. lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988), sådana de lyder i lag 925/1996 som följer:

1 §

Stadgandena om dividend i denna lag tillämpas även på dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) samt ränta, vinstandel, återbetalning och återbäring som avses i 2 mom.

Stadgandena om dividendtagare i denna lag tillämpas även på dem som får dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen eller ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. samt på ett sådant samfund med hemort i en stat tillhörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har ett fast driftsställe i Finland till vilket de aktier som avkastar dividenden faktiskt är knutna. Stad gandena tillämpas också på delägare i en sammanslutning som avses i inkomstskattelagen, om den dividend eller i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen avsedda dividendersättning som sammanslutningen får och den ränta, vinstandel, återbetalning eller återbäring som avses i 2 mom. anses vara skattepliktig inkomst för delägarna vid inkomstbeskattningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på dividendersättningar som erhålls den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 218/1997
StaUB 43/1997
RSv 240/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.