1385/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 6 och 16 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 16 § 5 punkten, sådan den lyder i lag 1539/1992, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagar 130/1987, 661/1989, 1164/1990, 1224/1994 och 926/1996 samt nämnda lag 1539/1992, nya 6 och 7 mom. och till 16 §, sådan den lyder i lag 859/1981 och delvis ändrad i nämnda lagar 1164/1990 och 1539/1992, en ny 6 punkt som följer:

6 §

En överlåtelse av värdepapper mellan parterna i ett avtal om återköp eller lån av värdepapper skall inte i den första säljarens eller långivarens beskattning betraktas såsom överlåtelse, om överlåtelsen sker för fullgörandet av avtalet och

1) avtalet gäller börsvärdepapper eller marknadsvärdepapper i eget kapital, till värdeandelssystemet överfört masskuldebrevslån eller därmed jämförliga gäldenärsförbindelser som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten värdepappersmarknadslagen (495/1989) och som erbjuds allmänheten för teckning,

2) den ursprungliga ägaren enligt avtalsvillkoren skall få ersättning för värdepapperets avkastning under avtalstiden,

3) finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren eller dessa har angivits i reglementet för ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) eller reglerna för den värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet (826/1991),

4) värdepapperen avtalsenligt återställs till den ursprunglige ägaren inom ett år efter den första överlåtelsen,

5) avtalen clearas hos en clearingorganisation som i Finland bedriver clearingverksamhet i fråga om värdepapper eller hos ett optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer, och

6) den skattskyldige inte i sin bokföring har behandlat transaktionen såsom överlåtelse.

Med avtal om återköp av värdepapper avses i 6 mom. avtal genom vilka värdepapper säljs med bindande återköpsvillkor och med avtal om lån av värdepapper avtal genom vilka ägaren av värdepapperen mot annat vederlag än köpeskillingen för dessa för en bestämd tid överlåter äganderätten till värdepapperen till den andra avtalsparten, som efter nämnda tid är skyldig att återställa motsvarande värdepapper till den ursprunglige ägaren.

16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


5) böter eller parkeringsbot, överlastavgifter eller andra motsvarande betalningspåföljder av straffkaraktär,

6) dividendersättning som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagens 6 § 6 och 7 mom. tillämpas på överlåtelser som sker med stöd av avtal som ingås den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

Lagens 16 § 6 punkten tillämpas på dividendersättningar som erhålls den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 218/1997
StaUB 43/1997
RSv 240/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.