1381/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 197 och 198 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 197 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 542/1996, och 198 § 4 mom., sådant det lyder i lag 700/1994, som följer:

197 §

Om rättelse av och sökande av ändring i tullmyndighetens beslut gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i tullagen. I beslut genom vilket förhandsavgörande inte meddelats, får ändring inte sökas genom besvär.

198 §

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Besvärsärenden som är anhängiga vid tullstyrelsen när lagen träder i kraft överförs till länsrätten i Nylands län för behandling.

RP 192/1997
LaUB 18/1997
RSv 234/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.