1355/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/1987) 17 §,

sådan den lyder i lag 1696/1992, och

ändras 21 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1696/1992, som följer:

21 §
Sysselsättningsstöd till kommunen

Anvisar arbetskraftsbyrån med stöd av 19 § en arbetslös person att sysselsättas av kommunen, har kommunen rätt att av sysselsättningsanslagen i sysselsättningsstöd för sysselsättningskostnaderna få 118 mark för de dagar för vilka kommunen är skyldig att betala lön, dock högst för fem dagar per vecka (normalt sysselsättningsstöd). Genom förordning kan bestämmas att ett högre stöd än det normala sysselsättningsstödet skall betalas till kommunen för sysselsättande av en arbetslös.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 178/1997
ApUB 14/1997
RSv 229/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.