1343/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 november 1992 om ändring av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/1992) 4 § 3 mom. samt 8―10 §

av dessa lagrum 8―10 § sådana de lyder i lag 1176/1994 samt

ändras 4 § 2 mom., 6 § 1 mom., 7 § 2 mom. och 11 §, som följer:

4 §

Ny koncession behöver inte sökas för den bank som fortsätter sparbankens verksamhet.

6 §

Utan hinder av lagen om aktiebolag (734/1978) skall de aktier som motsvarar sparbankens av grundkapitalet och reservfonden bestående aktiekapital utan vederlag överlåtas till en eller flera stiftelser som enligt 7 § utses till ägare av aktierna eller grundas för detta ändamål.


7 §

Utan hinder av 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om stiftelser får stiftelsen införas i stiftelseregistret innan den har mottagit aktierna.

11 §

Med avvikelse från 8 § kreditinstitutslagen (1607/1993) skall ett sparbanksaktiebolag i sin firma utöver den beteckning som anger bankens sammanslutningsform även användas ordet eller sammansättningsleden "sparbank".


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Finansinspektionen skall inom två månader efter denna lags ikraftträdande överföra sådana stiftelser till patent- och registerstyrelsens stiftelseregister, vilka när denna lag träder i kraft är införda i finansinspektionens register.

RP 208/1997
EkUB 34/1997
RSv 215/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.