1327/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 48 b § 1 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant detta lagrum lyder i lag 1323/1997:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) reglerade marknader i en EES-stat en fondbörs som står under offentlig tillsyn i en EES-stat samt andra sådana i en EES-stat fungerande system för omsättning som enligt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter likställs med en sådan fondbörs,

3) OECD-stat en stat som är medlem av organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),

4) reglerade marknader i en OECD-stat en fondbörs som står under offentlig tillsyn i en OECD-stat samt andra sådana i en OECDstat fungerande system för omsättning som enligt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter likställs med en sådan fondbörs,

5) skuldförbindelse en låne- eller annan fordran som har sin grund i skuldförbindelse samt andra penning- och kapitalmarknadsinstrument, dock inte masskuldebrevslån, aktier, andelar, derivativavtal eller sådana förbindelser som har en sämre förmånsrätt än gäldenärens övriga förbindelser,

6) kortfristig skuldförbindelse en i 5 punkten avsedd skuldförbindelse vars återbetalningstid är högst ett år,

7) fastighetssammanslutning en sammanslutning med huvudsakligt syfte att äga fastigheter och byggnader samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar med huvudsakligt syfte att äga fastigheter och byggnader i en EES-stat eller OECD-stat eller en sammanslutning som har sådana rättigheter i fast egendom eller vattenkraft i en EES- eller OECD-stat som avses i 46 § 5 mom. 5 punkten lagen om pensionsstiftelser (1774/1995).

2 §
Indelningen av placeringar i grupper

För beräkningen av den solvensgräns som avses i 48 b § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser skall de placeringar som en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning har, indelas i grupper enligt följande, med undantag för poster som socialoch hälsovårdsministeriet bestämmer av särskilda skäl:

Grupp I

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären är pensionsstiftelsens arbetsgivare i enlighet med 5 § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser,

2) kortfristiga skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en OECD-stat, landskapet Åland, en internationell sammanslutning med åtminstone en OECD-stat som medlem, en i en OECD-stat belägen kommun, samkommun, församling som är ett offentligt samfund eller något annat med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som har rätt att uppbära skatt eller vars medlemmar har en sådan rätt,

3) kortfristiga skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn eller en annan sammanslutning som social- och hälsovårdsministeriet jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag av ovan nämnda art,

Grupp II

1) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en EES-stat, landskapet Åland, en internationell sammanslutning med åtminstone en EES-stat som medlem, en i en EES-stat belägen kommun, samkommun, församling som är ett offentligt samfund eller något annat med dessa jämställbart regionalt offentligt samfund som har rätt att uppbära skatt eller vars medlemmar har en sådan rätt,

2) skuldförbindelser i vilka säkerheten utgörs av skuldförbindelser som undertecknats av en EES-stat eller ett annat i punkt 1 nämnt samfund,

3) skuldförbindelser i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn eller en annan sammanslutning som social- och hälsovårdsministeriet jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag av ovan nämnd art,

4) bostäder som finansierats med statslån med stöd av lagen om bostadsproduktion (247/1966), lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979) eller aravalagen (1189/1993),

Grupp III

1) masskuldebrevslån i vilka gäldenären eller borgensmannen är en OECD-stat eller en annan i grupp I punkt 2 nämnd sammanslutning,

2) masskuldebrevslån i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en EES-stat och står under offentlig tillsyn eller en annan sammanslutning som social- och hälsovårdsministeriet jämställer med en depositionsbank eller ett försäkringsbolag av ovan nämnd art,

3) masskuldebrevslån i vilka gäldenären är ett aktiebolag vars aktier omsätts på reglerade marknader i en EES-stat,

4) masskuldebrevslån som omsätts på reglerade marknader i en EES-stat,

5) kortfristiga skuldförbindelser i vilka gäldenären är ett aktiebolag vars aktier omsätts på reglerade marknader i en OECDstat,

6) kortfristiga skuldförbindelser som omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat med undantag av skuldförbindelser som avses i grupp I punkterna 2 och 3,

7) skuldförbindelser i vilka säkerheten utgörs av i grupp IV punkterna 1, 3 och 4 eller grupp V punkt 1 nämnd egendom,

8) skuldförbindelser i vilka säkerheten utgörs av aktier som omsätts på reglerade marknader i en EES-stat,

Grupp VI

1) sådana fastigheter och byggnader i en EES-stat som i huvudsak är avsedda för boende samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar vilka till största delen är avsedda för boende, med undantag av bostäder som avses i grupp II punkt 4,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är ett i punkt 1 avsett bostadsaktiebolag vars aktiemajoritet innehas av ifrågavarande B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning,

3) rätt till vattenkraft som utnyttjas av vattenkraftverk förutsatt att inteckning har fastställts som säkerhet för rätten att använda vattenkraft samt vattenkraftverkets fastigheter, byggnader och rättigheter i fast egendom,

4) skogsbruksområden och andra obebyggda jordområden,

5) masskuldebrevslån i vilka gäldenären eller borgensmannen är en depositionsbank eller ett försäkringsbolag som erhållit koncession i en OECD-stat och står under offentlig tillsyn, med undantag av sådana masskuldebrevslån som avses i grupp III punkt 2,

6) masskuldebrevslån i vilka gäldenären är ett aktiebolag vars aktier omsätts på reglerade markader i en OECD-stat med undantag av masskuldebrevslån som avses i grupp III punkt 3,

7) masskuldebrevslån som omsätts på reglerade markader i en OECD-stat med undantag av masskuldebrevslån som avses i grupp III punkt 4,

8) skuldförbindelser i vilka säkerheten utgörs av aktier som omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat med undantag av skuldförbindelser som avses i grupp III punkt 8,

Grupp V

1) andra fastigheter och byggnader samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar i en EES-stat än de som avses i grupperna II och IV,

2) skuldförbindelser i vilka gäldenären är en i punkt 1 nämnd fastighetssammanslutning när majoriteten av aktierna eller andelarna innehas av ifrågavarande B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning,

Grupp VI

aktier och andelar i aktiebolag och sammanslutningar med hemort i en OECD-stat förutsatt att aktierna och andelarna omsätts på reglerade marknader i en OECD-stat, samt värdepapper som ger rätt till sådana aktier och andelar,

Grupp VII

1) andra placeringar än de som avses i grupperna I―VI.

3 §
Solvensgräns

Solvensgränsen för en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning beräknas genom att pensionsstiftelsens eller avdelningens pensionsansvar multipliceras med det värde som fås av följande formel:

0,007pI+0,010pII+0,045pIII+

0,060pIV+0,110pV+0,210pVI+0,250pVII

Formeln skall dock alltid ge ett värde som är minst 1 procent.

I formeln är storheten p den andel som placeringar som hör till respektive placeringsgrupp utgör av de sammanlagda placeringar som avses i denna förordning. Placeringarna värderas till gängse värde enligt grunder som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet, om inte ministeriet av särskilda skäl bestämmer annat.

Om de i grupperna III och IV avsedda masskuldebrevslånens andel av de sammanlagda placeringarna dock är större än 55 procent, skall den solvensgräns som avses i 1 mom. höjas med den överskridande andelen, multiplicerad med talet 0,06. Om de i grupp IV punkt 1―4 och grupp V avsedda placeringarnas andel av de sammanlagda placeringarna är större än 17 procent, skall den solvensgräns som avses i 1 mom. höjas med den överskridande andelen, multiplicerad med talet 0,07. Om de i grupp VI avsedda aktiernas och andelarnas andel av de sammanlagda placeringarna är större än 10 procent, skall den solvensgräns som avses i 1 mom. höjas med den överskridande andelen, multiplicerad med talet 0,16.

I 1 mom. räknas till pensionsansvaret pensionsansvar för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) samt andra av ministeriet bestämda med pensionsansvaret jämställbara poster, och från detta avdras det tilläggsförsäkringsansvar som nämns i 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser samt andra poster som ministeriet bestämmer på grund av den lagstadgade pensionsförsäkringens särskilda karaktär.

4 §
Beviljande av undantagslov i fråga om hänförande av placeringar till andra grupper samt närmare bestämmelser

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl på ansökan ge en pensionsstiftelse tillstånd att under en viss tid hänföra en placering till en annan grupp än vad som bestäms i 2 §.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om placeringarna, deras indelning i olika grupper samt om verkställigheten av denna förordning i övrigt.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.