1326/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 48 a § och 48 b § 2 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådana de lyder i lag 1323/1997:

1 §

Till det verksamhetskapital som avses i 48 a § lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) hänförs

1) eget kapital som bildats av överskott för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder ,

2) de frivilliga reserveringar som avses i 17 § bokföringslagen (655/1973),

3) det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser,

4) skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen om den är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär och den inte används som säkerhet enligt 48 § lagen om pensionsstiftelser,

5) sådana borgensförbindelser och säkerheter som enligt förordningen om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar (1780/1995) kan godkännas som täckning för pensionsansvar i samband med sådana skuldförbindelser som innehas av pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961),

6) av arbetsgivarens ställd säkerhet till den del den överskrider minimibeloppet enligt 48 § lagen om pensionsstiftelser,

7) på ansökan av pensionsstiftelsen och med social- och hälsovårdsministeriets samtycke högst fem procent av arbetsgivarens lönesumma som utgör grund för den årspremie som mostavarar de grunder som ministeriet utfärdat med stöd av 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare, samt

8) på ansökan av pensionsstiftelsen och med ministeriets samtycke övriga poster som kan jämställas med de poster som nämns i 1―7 punkten.

I en AB-pensionsstiftelse kan sådana poster som avses i 1 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten hänföras till verksamhetskapitalet till den del de enligt pensionsstiftelsens bokföring hör till B-avdelningen eller ingår i B-avdelningens tillgångar.

2 §

Från verksamhetskapitalet avdras enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare beslutar

1) förlusten för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan bokföringsvärdena i balansräkningen och tillgångarnas gängse värden, om den är positiv, samt

3) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten skall anses sannolik.

I en AB-pensionsstiftelse avdras de i 1 mom. uppräknade posterna från verksamhetskapitalet till den del de enligt pensionsstiftelsens bokföring ingår i balansräkningen för B-avdelningen eller hör till B-avdelningens förpliktelser.

3 §

I fråga om verksamhetskapitalet skall det belopp som motsvarar det i 48 b § 2 mom. lagen om pensionsstiftelser avsedda minimibeloppet av verksamhetskapitalet utgöras av de poster som avses i 1 § 1―3 punkten minskade med de poster som avses i 2 §.

Av verksamhetskapitalet skall ett belopp som motsvarar den solvensgräns som avses i 48 b § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser bestå av de poster som avses i 1 § 1 mom. 1―6 punkten. Av de borgensförbindelser och säkerheter som avses i 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten får dock räknas till godo endast borgensförbindelser som ingåtts av sådana sammanslutningar som anges i 4 § och 11 § 2 mom. förordningen om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar.

Av verksamhetskapitalet får andra i 1 § uppräknade poster utgöra ett belopp som är högst hälften av skillnaden mellan verksamhetskapitalet och solvensgränsen.

4 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om verksamhetskapitalet och om tillämpningen av denna förordning. Ministeriet kan vid tillämpningen av 1 § 1 mom. 4 punkten och 2 § 1 mom. 2 punkten tillåta eller föreskriva att vissa tillgångar som ingår i en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare skall värderas avvikande från deras gängse värde.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.