1305/1997

Givet i Åbo den 16 maj 1997

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 6 kap. 16 § 2 mom. och 16 kap. 2 § 2 mom., samt

ändras 6 kap. 39 § 2 mom., 50 §, 52 § 2 och 3 mom., 15 kap. 8 §, 16 kap. 2 § 1 och 3 mom., 5 § 1 mom. och 23 kap. 6 § som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

39 §

Kantorns uppgifter bestäms närmare i en instruktion som skall godkännas av kyrkorådet eller församlingsrådet.

50 §

Församlingar kan inrätta en gemensam tjänst för diakonin. En församling kan inrätta en sådan tjänst även gemensamt med en kyrklig samfällighet.

Domkapitlet kan på anhållan av kyrkofullmäktige eller församlingsrådet för högst fem år i sänder befria en församling från skyldighet att besätta tjänsten för diakonin.

52 §

Församlingar i samma stift kan inrätta en gemensam kantorstjänst. Förutom församlingarna kan även domkapitlet väcka initiativ till inrättande av en gemensam kantorstjänst.

Grunderna för kostnadernas fördelning fastställs i samband med beslutet om tjänstens inrättande.

15 kap.

Församlingens ekonomi

8 §

En församling eller en kyrklig samfällighet skall ha en ekonomiförvaltningstadga som innehåller bestämmelser om drätseln, räkenskapsföringen, budgeten och egendomens skötsel samt om revision. Ekonomiförvaltningsstadgan antas av kyrkofullmäktige.

16 kap.

Kyrkböcker och församlingens arkiv

2 §

Församlingar som ingår i en kyrklig samfällighet kan ordna förandet av kyrkböckerna helt eller delvis genom ett centralregister. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om grundandet av ett centralregister. I ärendet skall inbegäras utlåtanden av församlingsråden eller av församlingarnas egna kyrkofullmäktige.


Önskar församlingar som inte tillhör en kyrklig samfällighet ordna förandet av kyrkböckerna genom ett gemensamt centralregister i enlighet med 1 mom. skall församlingarnas kyrkofullmäktige ingå ett avtal om detta.


5 §

Kyrkböckerna och församlingens arkiv skall uppbevaras i ett lämpligt arkivutrymme där handlingarna är skyddade mot brand, fukt och annan förstörelse. Kyrkostyrelsens utlåtande om ritningarna till arkivutrymmet skall inbegäras innan de godkänns.


23 kap.

Kompletterande bestämmelser

6 §

Församlingen skall med särskild omsorg sköta de handlingar som ingår i församlingens arkiv eller församlingens fornföremål eller värdeföremål som hör ihop med en kyrka eller en begravningsplats.

Utan vägande skäl får sådant lösöre som avses i 1 mom. inte renoveras, flyttas från sin traditionella plats eller bortföras.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1998.

Åbo den 16 maj 1997

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.