1297/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om beredskap för elektronisk kommunikation

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 11 § länsstyrelselagen av den 16 januari 1997 (22/1997) och 40 och 45 §§ beredskapslagen av den 22 juli 1991 (1080/91):

Beredskapsgrupper för elektronisk kommunikation
1 §

För förberedelser för elektronisk kommunikation under undantagsförhållanden finns vid varje länsstyrelse en beredskapsgrupp för elektronisk kommunikation (nedan beredskapsgruppen). Beredskapsgruppen är länsstyrelsens sakkunnigorgan i frågor som gäller tekniska arrangemang för elektronisk kommunikation under undantagsförhållanden.

2 §

Chefen för länsstyrelsens trafikförvaltning är ordförande i beredskapsgruppen och en tjänsteman från trafikavdelningen, som utsetts av chefen för trafikförvaltningen, är sekreterare. Länsstyrelsen kallar högst tio medlemmar till beredskapsgruppen och utser bland dessa en vice ordförande.

Medlemmarna skall inom länet representera sammanslutningar som bedriver elektronisk kommunikation och databehandling, försvarsmakten och länsstyrelsen. Medlemmarna skall ha behövlig sakkunskap om kommunikations- och informationsteknik, förberedelse för undantagsförhållanden samt om försvarsarrangemang.

3 §

Beredskapsgruppen skall

1) med hjälp av övervakning och styrning på sitt område utveckla förberedelserna hos sammanslutningar som bedriver elektronisk kommunikation,

2) utveckla samarbetet på sitt område mellan organisationer som ansvarar för krisberedskapen inom kommunikations- och informationssystemen,

3) göra framställningar och ta initiativ som gäller tekniska förberedelser för telekommunikation och -system på sitt område,

4) på begäran avge utlåtanden om beredskapsplaner uppgjorda av företag i branschen för informationssystem, speciellt beträffande planernas tekniska delar,

5) bereda verksamheten för den förvaltningsorganisation för elektronisk kommunikation som inrättas inom länet under undantagsförhållanden,

6) senast i oktober för länsstyrelsen presentera följande kalenderårs verksamhetsplan,

7) årligen avge rapport till länsstyrelsen och vederbörande ministerium om föregående års verksamhet och om länets situation i fråga om förberedelserna för elektronisk kommunikation,

8) handleda verksamheten för beredskapsgruppen som tillsatts av den försvarsekonomiska planeringskommisionen,

9) upprätthålla och utveckla prioriteringsklassificeringen av telekommunikationen inom sitt område i enlighet med vederbörande ministeriets anvisningar, samt

10) sköta andra uppgifter som vederbörande ministerium eller länsstyrelsen bestämmer och som hör till dess verksamhetsområde.

4 §

Beredskapsgruppen kan för beredningen av ärenden tillsätta sektioner, till vilka kan kallas sakkunniga som inte hör till beredskapsgruppen.

Särskilda stadganden
5 §

Planer gällande förberedelserna för undantagsförhållanden och andra handlingar i anslutning till förberedelserna samt affärshemligheter och därmed jämförbara uppgifter som används i beredskapsgruppens arbete skall hemlighållas så som stadgas särskilt.

6 §

Angående beredskapsgrupperna gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om statens kommittéer.

7 §

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas av vederbörande ministerium.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 november 1995 om beredskap för elektronisk kommunikation (1314/1995).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.