1286/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 13 § 4 mom.,

ändras 3 §, 9 § 3 mom., 13 § 3 mom., 19 § 2 mom., 22 § 1 mom. 1 punkten, 23 § 1 mom., 24 § 2 och 3 mom., 26 §, i 28 § 2 mom. det inledande stycket, 29 § 1 mom. och 38 § 4 mom. samt

fogas till 9 § ett nytt 4 mom. och till 19 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., som följer:

3 §
Planskyldighet

Finansieringen av åtgärder som avses i denna lag skall basera sig på en plan som uppgörs innan åtgärden vidtas eller på en verkställighetsutredning som avges efter att åtgärden vidtagits.

Med tanke på åtgärden skall en plan utarbetas, om detta behövs för beviljande av finansiering eller vidtagande av åtgärden enligt denna lag. Genom förordning kan bestämmas om behovet av en plan.

Det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet utfärdar närmare bestämmelser om planen och verkställighetsutredningen och om innehållet i dem.

9 §
Finansieringsbelopp och finansie- ringsgrunder

Om de kostnader som skall finansieras och bestämmande av de genomsnittliga kostnaderna samt om zonerna och de stödprocenter som skall tillämpas i dem föreskrivs genom förordning. Genom förordning kan också föreskrivas att stödprocenten skall nedsättas, utom i fråga om åkerbeskogning, sysselsättningsarbeten enligt 11 § samt iståndsättningsdikning och skogsvägar vilka genomförs som samfällda projekt, när den fastighet på vilken åtgärd föreslås att finansieras, inte har en aktuell lägenhetsbaserad skogsbruksplan (skogsbruksplan) som skogscentralen har granskat i fråga om åtgärder enligt denna lag.

Det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om innehållet i den skogsbruksplan som avses i denna lag.

13 §
Ansvar för statens fordran

Om en samfälld skog delas mellan delägarlägenheterna eller säljs till förmån för delägarna och ett i 5 § lagen om samfällda skogar (37/1991) avsett tillstånd att dela eller sälja samfälld skog har beviljats, kan skogscentralen bestämma att statens fordran hos delägarlaget för den samfällda skogen och ränta på denna fordran genast skall förfalla till betalning.

19 §
Miljöstöd

När stöd beviljas på det sätt som avses i 1 mom. ingås avtal om det stöd som beviljas och om de skyldigheter som gäller området i fråga. Avtalet är i kraft även om området övergår till en ny ägare. En anteckning om avtalet skall göras i fastighetsregistret. Avtal behövs dock inte när det är fråga om beviljande av miljöstöd för sådana merkostnader som avses i 1 mom. och som föranleds av arbeten som finansieras för tryggande av virkesproduktionens uthållighet.

Det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om miljöstödet, det avtal som avses i 2 mom., återkrav av miljöstödet och räntan på stöd som återkrävs.

22 §
Åtgärder som kan finansieras

I fråga om de övriga främjande åtgärder som avses i 1 § 2 mom. 4 punkten kan finansiering beviljas för

1) utarbetande av verkställighetsutredningar enligt 3 §,


23 §
Beloppet av stöd

Kostnaderna för uppgörande av den verkställighetsutredning som avses i 3 § kan i sin helhet finansieras med stöd på grunder som det i skogsbruksärenden behöriga ministeriet fastställer.


24 §
Ansökan och beviljande

När finansiering söks separat för uppgörande av en plan skall till ansökan fogas en utredning över den åtgärd som planeras. När finansiering söks för vidtagande av en åtgärd skall till ansökan fogas en sådan plan eller verkställighetsutredning som avses i 3 § så som föreskrivs närmare genom förordning.

Skogscentralen avgör inom ramen för de anslag som ställts till dess förfogande ansökningarna om beviljande av medel för ändamål vilka avses i 1 mom. Skogscentralen skall samtidigt besluta om den tidpunkt före vilken planen skall uppgöras eller de åtgärder som finansieras på basis av planen och ingår i finansieringsbeslutet skall vidtas.


26 §
Utbetalning av stöd och lån

Ett stöd eller lån som beviljats för planering av en åtgärd och för en åtgärd som finansieras på basis av en plan betalas enligt finansieringsbeslutet i en eller flera poster. I finansieringsbeslutet skall dock bestämmas att minst en fjärdedel av det beviljade stödet eller lånet skall betalas ut först efter att finansieringsmottagaren har givit en skriftlig anmälan om att de åtgärder som anges i ansökan har slutförts (verkställighetsanmälan). Stöd som beviljats för andra åtgärder betalas i en enda post efter att skogscentralen har beslutat om beviljande av finansieringen.

28 §
Återkrav av finansieringen

Skogscentralen kan också besluta att finansieringen indras helt eller delvis eller att stödet återkrävs eller lånet sägs upp på grunder som statsrådet vid behov bestämmer närmare, om


29 §
Påföljder av återkrav

Om ett lån sägs upp enligt 15 § eller 28 § 1 eller 2 mom., kan hos låntagaren dessutom uppbäras ett belopp som motsvarar den erhållna ränteförmånen, så som vid behov närmare bestäms i ett beslut av statsrådet.


38 §
Övergångsstadganden

Vad som bestäms i 10, 11, 15, 16, 18, 19, 25, 26 och 28―30 § tillämpas också på de fall på vilka i övrigt de bestämmelser tillämpas som gäller när denna lag träder i kraft. När finansieringsbeslutet har givits före den 1 januari 1997 tillämpas dock inte bestämmelsen i 29 § till den del den gäller höjning av det belopp som återkrävs eller ränta av påföljdsnatur. Lagens 11 och 19 § skall inte heller tillämpas och 10 § tillämpas endast på ansökan av en passiv delägare. Om finansieringsbeslutet har givits före nämnda datum, kan beslutet om uppsägning av lån riktas till gäldenären oberoende av om han fortfarande äger fastigheten eller inte, ifall han under den tid han var ägare har försummat den skyldighet som anges i 15 eller 16 §. Om en fastighetsägare som inte är gäldenär har försummat nämnda skyldighet, kan lånet sägas upp och återkrävas ur den fastighet som den försumlige äger, om den utgör pant för återbetalning av lånet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Medel som anvisats för ändamål enligt denna lag får till utgången av juni 1998 användas till finansiering av sådana handlingsplaner för vilkas vidkommande terrängarbetena har utförts innan denna lag träder i kraft.

RP 212/1997
JsUB 17/1997
RSv 224/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.