1281/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 §, sådan den lyder i förordning 1052/1996, som följer:

1 §

Av det sammanlagda beloppet av lön som under 1998 betalts till arbetstagaren och på vilken förskottsinnehållning skall verkställas och den andel som betalts i pengar av sådan arbetsinkomst utomlands som avses i 77 § inkomstskattelagen (1535/1992) utgör socialskyddsavgiften:

1) för privata arbetsgivare och för sådana statliga affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/1987):

a) 4,00 procent,

b) 5,60 procent, om beloppet av de normala avskrivningar som en arbetsgivare som idkar affärsverksamhet och är skyldig att betala inkomstskatt till staten eller en i 4 § 1 mom. 1 punkten inkomstskattelagen avsedd näringssammanslutning som idkar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklarationen för 1996, och som gjorts på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör minst 10 och högst 30 procent av de löner som utbetalts under samma skatteår, eller

c) 6,50 procent, om beloppet av de avskrivningar som nämns i underpunkt b överstiger 300 000 mark och samtidigt utgör över 30 procent av de löner som utbetalts under nämnda tid,

2) 4,75 procent för kommuner och samkommuner samt för kommunala affärsverk,

3) 6,80 procent för staten och för andra statliga inrättningar än de affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk samt för landskapet Åland och

4) 10,80 procent för den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församlingar och kyrkliga samfälligheter samt för ortodoxa kyrkosamfundet och dess församlingar.

Om arbetsgivarens räkenskapsperiod inte har löpt ut år 1996, används vid fastställandet av storleken av socialskyddsavgiften för en privat arbetsgivare de uppgifter som lämnats i skattedeklarationen för 1995 samt de löner som betalts ut under motsvarande tid.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.