1274/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 977/1993, samt

ändras 6 § 2 och 3 mom., 9 § 1 mom. samt 18 § 1 mom.,

av dessa lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1206/1996, som följer:

6 §

Med olycksfall i arbete avses olycksfall som med orsakande av skada eller sjukdom har drabbat en lantbruksföretagare i lantbruksföretagararbetet eller under förhållanden som härflyter av detta. Såsom olycksfall i arbete ersätts dock inte olycksfall som skett under färd från bostaden till arbetsplatsen eller i motsatt riktning, eller olycksfall som skett under en färd då ärenden uträttats, om inte färden har haft ett samband med lantbruksföretagarens lantbruksföretagararbete.

En skada som lantbruksföretagaren ådrar sig i lantbruksföretagararbete som avses i 2 mom. eller under förhållanden som härflyter av detta kan, i enlighet med vad som bestäms i förordning med stöd av 4 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), när den uppkommit under en kortare, högst ett dygn lång tid och inte ersätts som yrkessjukdom, anses vara orsakad av olycksfall i arbetet.


9 §

I fråga om sökande av ersättning, ersättningsskyldighet, ersättning, handläggning av ersättningsärenden, förande av ersättningstagares talan, underställning av olycksfallsförsäkringsanstaltens beslut, deltagande i kostnaderna för olycksfallsnämndens verksamhet, sökande av ändring i olycksfallsförsäkringsanstaltens beslut och i debitering av försäkringspremie, olycksfallsförsäkringsanstaltens regressrätt samt delgivningsskyldighet gäller, om inte något annat följer av denna lag, vad som föreskrivs i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991). Vad dessa lagar föreskriver om arbetstagare och försäkringsanstalt tillämpas på motsvarande sätt på lantbruksföretagare och lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt. I ärenden som avses i denna lag tillämpas dock inte vad som bestäms i 14 § 1 mom. 1 punkten och 17 a § lagen om olycksfallsförsäkring i fråga om ersättning för inkomstbortfall som uppkommit på grund av fysikalisk behandling eller vad som bestäms i nämnda lags 30 b § och 41 b § 2 och 4―6 mom.


18 §

Vad som i 10 § 5 mom. och 12 § lagen om pension för lantbruksföretagare bestäms om försäkringspremier enligt nämnda lag skall tillämpas på försäkringspremier enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Denna lag tillämpas, oberoende när arbetsskadan har inträffat, på fysikalisk behandling som ges efter att denna lag trätt i kraft.

RP 201/1997
ShUB 30/1997
RSv 226/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.