1273/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) 1 §, 2 § 2 mom., 15, 16, 17, 19 och 24 §, 28 § 1 mom. som följer:

1 §

Om uppgifterna för polisens högsta ledning bestäms i polisförvaltningslagen (110/1992), polisförordningen (1112/1995), lagen om polisens personregister (509/1995), förordningen om polisens personregister (1116/1995) samt förordningen om polisutbildning (1272/1997).

2 §

Länspolisrådet är chef för den polisavdelning som verkar som polisens länsledning.

15 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom polisens högsta ledning bestäms i förordningen om inrikesministeriet (1706/1995), med undantag av behörighetsvillkoren för tjänsten som överkommissarie, om vilka bestäms i denna förordning. Om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom polisens länsledning bestäms i länsstyrelseförordningen (120/1997).

Om behörighets villkoren för tjänsterna som länsman och polischef bestäms i polisförvaltningslagen.

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna vid polisläroinrättningarna bestäms i förordningen om polisutbildning (1272/1997).

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om

1) chef för centralkriminalpolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med uppgiftsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) chef för skyddspolisen juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) biträdande chef vid centralkriminalpolisen samt chef för administrativa avdelningen vid polisinrättningen i Tammerfors och Åbo juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen i 23 § förordningen om polisutbildning avsedd högre högskoleexamen,

4) kriminalöverinspektör och kriminalinspektör högre högskoleexamen eller ekonomexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet eller polisbefälsexamen,

5) biträdande polischef i enlighet med uppgifternas art antingen juris kandidatexamen eller polisbefälsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

6) avdelningschef vid centralkriminalpolisen, avdelningschef vid skyddspolisen samt laboratorieföreståndare vid centralkriminalpolisen lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

7) direktör för Polisens teknikcentral diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga,

8) kriminalkemist, kriminalingenjör och undersökare vid centralkriminalpolisen högre högskoleexamen,

9) andra polismän som hör till polisbefälet polisbefälsexamen eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

10) polismän som hör till underbefälet polisunderbefälsexamen eller högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgiftsområdet,

11) yngre konstapel basperiod 1 av grundexamen för polis eller polisaspirantkurs och

12) andra polismän som hör till manskapet grundexamen för polis eller tjänsteexamen för polismanskap.

17 §

Chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Ministeriet utnämner direktören för Polisens teknikcentral samt på framställning av länsstyrelsen polischefen och biträdande polischeferna för polisinrättningen i Helsingfors härad.

Om utnämning till tjänsterna vid polisläroinrättningarna bestäms i förordningen om polisutbildning (1272/1997).

19 §

En polisinrättning, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen och Polisens teknikcentral utnämner andra än i 17 och 18 § nämnda tjänstemän vid enheten samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

24 §

Polismän som hör till underbefälet och manskapet är skyldiga att avgå från sin tjänst när de fyller 60 år.

Polismän som hör till polisbefälet vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan och Polisskolan samt polismän som hör till polisbefälet vid den lokala polisen, med undantag av länsman, polischef och biträdande polischef, är skyldiga att avgå från sin tjänst när de fyller 63 år.

28 §

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisens teknikcentral och polisinrättningarna skall ha ett reglemente som enheten fastställer.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.