1270/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Om inhämtande och införande av personuppgifter i ett utlänningsregister samt om användning och utlämnande av uppgifter som finns i registret bestäms i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på diplomatiska representanter i Finland eller på personer som befinner sig i Finland och åtnjuter internationellt skydd och vilkas ställning bestäms i internationella avtal som är bindande för Finland.

På registret tillämpas den lagstiftning som gäller datasekretess för personuppgifter, om inte något annat bestäms i denna lag. Utöver vad som bestäms i denna lag, skall i fråga om registret iakttas de internationella avtal som är bindande för Finland.

2 §
Registerföring och ändamålet med registret

Utlänningsregistret är ett personregister som förs med hjälp av automatisk databehandling.

Utlänningsregistret förs och används som underlag för beslut om utlänningars inresa, vistelse och arbete i Finland, för övervakningen av inresor och utresor samt för tryggandet av landets säkerhet.

Utlänningsregistret förs dessutom över ärenden som rör finskt medborgarskap och för att ge underlag för beslut i dessa ärenden.

3 §
Registeransvariga

Utlänningsverket bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för ansökningsärenden, delregistret för övervakning av inresor och utresor samt delregistret för medborgarskapsärenden vilka ingår i utlänningsregistret. Dessa delregister förs av utlänningsverket.

Utrikesministeriet bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för visumärenden och delregistret för inresevillkor. Dessa register ingår i utlänningsregistret och förs separat av utrikesministeriet.

Utlänningsregistret förs och används också av polisen, gränsbevakningsväsendet, tullverket och arbetskraftsmyndigheten.

4 §
Ansvaret för uppgifter som har införtsi registret

En registeransvarig som för in uppgifter i utlänningsregistret ansvarar vid skötseln av sina egna åligganden för att uppgifterna är korrekta samt för att registreringen och användningen har en laga grund.

De som i huvudsak ansvarar för registret utfärdar vid behov anvisningar om användningen av utlänningsregistret inom sitt eget förvaltningsområde efter att ha hört de övriga registeransvariga.

2 kap.

Utlänningsregistrets datainnehåll och källor

5 §
Personer som omfattas av registret

För utlänningsregistret får inhämtas och i registret föras uppgifter om personer som

1) ansökt om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd,

2) ansökt om främlingspass eller resedokument för flykting eller som för vilka en finsk myndighet för verkställande av utvisning utfärdat ett resedokument för enkel resa,

3) ansökt om asyl eller som är föremål för utredning om de skall tas till Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av humanitära skäl.

För delregistret för medborgarskapsärenden får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer som ansökt om finskt medborgarskap, bibehållande av finskt medborgarskap eller befrielse från finskt medborgarskap eller som inlämnat en anmälan för erhållande av finskt medborgarskap, förlorat sitt finska medborgarskap eller gjort en förfrågan om vilket lands medborgare de skall anses vara i Finland.

Dessutom får i utlänningsregistret föras in uppgifter om familjemedlemmar till personer som avses i 1 och 2 mom. samt om mottagare i Finland i sådana fall då dessa behövs när ett ärende skall avgöras.

6 §
Registrering av känsliga uppgifter

För övervakningen av inresor, utresor och vistelse i landet samt beslutsfattandet angående finskt medborgarskap förs i utlänningsregistret in uppgifter om personer, som

1) i Finland intagits i fängelse, frigetts från fängelse eller för att avtjäna straff sänts från en främmande stat till Finland eller från Finland till en främmande stat samt uppgift om åtgärden och tidpunkten för denna,

2) gjort sig skyldiga till eller som med fog kan misstänkas ha gjort sig skyldiga till en sådan straffbar gärning som kan inverka på deras möjligheter att få resa in i eller vistas i landet eller att erhålla finskt medborgarskap samt referensuppgift om gärningen,

3) på grundval av sin tidigare verksamhet eller annars med fog kan antas i Finland inleda sabotage, spionage, olaglig underrättelseverksamhet eller sådan verksamhet som äventyrar Finlands förhållanden till en främmande stat samt referensuppgift om gärningen,

4) har avvisats eller utvisats eller som har meddelats inreseförbud samt uppgift om beslutet jämte motivering och verkställighet samt inreseförbudets giltighetstid och -område,

5) har upprättat eller till en ansökan som de inlämnat till en finsk myndighet fogat förfalskade eller till innehållet missvisande dokument eller lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter som är av betydelse för bedömningen av om visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd skall beviljas samt uppgift om ärendet, samt

6) har gjort sig skyldiga till eller som med fog kan misstänkas för ordnande av olovlig inresa.

Andra känsliga personuppgifter som avses i den lagstiftning som gäller datasekretess för personuppgifter får föras in om den registrerade samtyckt eller om det för behandlingen av ärendet är absolut nödvändigt att registrera uppgiften.

7 §
Uppgifter som registreras

I utlänningsregistret får i den mån det är nödvändigt som identifikationsuppgifter om en person som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer eller klientens nummer, namn, fotografi, kön, födelsetid, födelseort och födelseland, personbeteckning, uppgifter om medborgarskap och nationalitet, uppgifter om yrke, utbildning och språkkunskaper, civilstånd och familjeförhållanden, adressoch andra kontaktuppgifter samt uppgifter om resedokument och tidigare beviljade tillstånd som avses i utlänningslagen. Dessutom får i den mån det är nödvändigt registreras

1) uppgifter om ansökt tillstånd eller ärende som framgår av en i 5 § 1 och 2 mom. avsedd ansökan, anmälan eller förfrågan och som gäller ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens längd samt uppgifter om arbetsgivare och anställningsvillkor samt uppgifter om resrutten,

2) uppgifter om behandlingen av ärenden som avses i 5 § 1 och 2 mom. samt om utredningar som gäller dem, om utlåtanden, avgörandet av ärendet och motiveringen till beslutet, samt

3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar och mottagare som avses i 5 § 3 mom.

8 §
Externa datakällor

De registeransvariga har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter för utlänningsregistret enligt följande

1) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter som gäller utlänningar om brottsärenden som är eller varit föremål för åtalsprövning, om åklagares beslut enligt vilka det i ärendet inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis för brott, om strafforder som utfärdats, om brottmål som är anhängiga vid domstol samt om domstolars lagakraftvunna avgöranden,

2) av vederbörande ministerium asylsökandes adressuppgifter,

3) av förundersökningsmyndigheterna uppgifter som hänför sig till förundersökningen av ett brott och som gäller en person som avses i 5 § 1 och 2 mom. och 6 § 1 mom. 2―6 punkten, i den mån det kan ske utan att förundersökningen äventyras,

4) av fångvårdsmyndigheterna uppgifter som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten,

5) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om ändringar i personuppgifterna beträffande en person som införts i utlänningsregistret,

6) av folkpensionsanstalten uppgifter som erhållits vid beslutsfattande och övervakning i samband med utlänningars socialskydd och som kan vara av betydelse vid behandlingen av ett i utlänningslagen (378/1991) eller medborgarskapslagen (401/1968) avsett ärende som gäller personen i fråga,

7) av de övriga nordiska länderna uppgifter om inreseförbud för någon person, samt

8) av socialmyndigheterna för ansökan om medborgarskap uppgifter om huruvida sökandens och familjens utkomst bör anses vara tryggad samt om övriga omständigheter som den har vetskap om och som kan inverka på sakens avgörande.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan, i enlighet med vad som avtalas med den registeransvarige, lämnas även i maskinläsbar form eller med hjälp av teknisk anslutning.

9 §
Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om en person i utlänningsregistret avförs i sin helhet ett år efter att denne förvärvat finskt medborgarskap eller har avlidit. Uppgifter om visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt om beviljade resedokument avförs fem år efter att uppgifter senast införts, om visumet, tillståndet eller dokumentet har upphört att gälla. Uppgifterna om personer som meddelats inreseförbud avförs ett år efter att inreseförbudet har upphört att gälla. Uppgifter om utvisning och avvisning avförs fem år efter att beslutet har fattats. Avförda uppgifter arkiveras.

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får bevaras i fem år efter att den införts, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som tillkommer den registrerade eller någon som tillhör den registeransvariges personal. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

3 kap.

Utlämnande och hemlighållande av uppgifter i utlänningsregistret

10 §
Utlämnande av uppgifter ur registret

Utöver vad som bestäms i någon annan lag eller i internationella avtal som är bindande för Finland får, utan hinder av sekretessbestämmelserna och i den mån det är nödvändigt för att den mottagande myndigheten skall kunna utföra sina i lag bestämda uppgifter, ur utlänningsregistret utlämnas information till

1) försvarsmakten om ansökningar som gäller uppehållstillstånd, arbetstillstånd och asyl samt om beslut som gäller dessa ansökningar för handhavande av säkerhets- och tillsynsuppgifter samt uppgift om medborgarskap för behandlingen av värnpliktsärenden som avses i värnpliktslagen (452/1950),

2) förundersökningsmyndigheterna för förebyggande och avslöjande av brott samt för förundersökning som görs på grund av brott,

3) vederbörande ministerium för ordnande av mottagning av asylsökande,

4) befolkningsregistercentralen och magistraterna om förvärv, förlust eller bibehållande av finskt medborgarskap samt för skötseln av åligganden enligt befolkningsdatalagen (507/1993) och lagen om hemkommun (201/1994),

5) pensionsskyddscentralen för tillämpningen av lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/ 1962) samt för utredande av personkretsen i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen samt i de överenskommelser om social trygghet som Finland ingått,

6) folkpensionsanstalten för beslut och tillsyn gällande utlänningars socialskydd,

7) en myndighet i en främmande stat om personer som förvärvat finskt medborgarskap för bestämmande av deras medborgarskapsstatus, ifall det kan ske utan att säkerheten äventyras för personen i fråga,

8) fångvårdsmyndigheterna, om utlänningar som intagits i fängelse, om uppehållstillstånd, beslut om avvisning eller utvisning och om verkställande av dessa samt om inreseförbud och dess giltighetstid, för verkställandet av straff, samt till

9) vederbörande ministerium för prövning av hinder för äktenskap.

Uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut även i maskinläsbar form eller med hjälp av teknisk anslutning.

11 §
Sekretess

Information och handlingar som erhållits för skötseln av de uppgifter som anges i 2 § skall hemlighållas om så bestäms genom lag eller med stöd av lag eller om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte medför skada eller olägenhet för Finlands internationella relationer, det internationella samarbetet eller sökanden eller hans närstående.

4 kap.

Ikraftträdande

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs

1) 13 § 2 mom. 2 och 3 punkten lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995),

2) 6 § 1 mom. 4 punkten lagen den 3 november 1995 om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) samt

3) 33 § utlänningsförordningen av den 18 februari (142/1994) sådan den lyder delvis ändrad i förordningen 222/1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

13 §
Övergångsbestämmelse för registret

De registeransvariga skall se till att utlänningsregistret stämmer överens med denna lag inom två år efter att lagen har trätt i kraft.

RP 206/1997
FvUB 23/1997
RSv 203/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.