1265/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 13 a § 1 mom., 13 a § 2 mom. 2 punkten, 75 och 77 §, 79 § 3 mom., 85, 85 a och 85 b § samt 179 § 1 mom.,

av dessa lagrum 13 a § 1 mom. och 13 a § 2 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 377/1994, 75 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1486/1994, 85 § sådan den lyder i sistnämnda lag och delvis ändrad i lag 1264/1996, 85 a § sådan den lyder i nämnda lag 1486/1994, 85 b § sådan den lyder i lag 381/1996 och 179 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1264/1996 samt

fogas till 72 d §, sådan den lyder i lag 1767/1995, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 178 §, sådan den lyder i nämnda lag 1486/1994, ett nytt 3 mom., som följer:

13 a §

Länsskatteverket kan på ansökan av två eller flera näringsidkare bestämma att dessa när lagen tillämpas skall behandlas som en enda näringsidkare (skattskyldighetsgrupp). Näringsidkarna skall ha sin hemort eller ett fast driftställe i Finland.

Till en skattskyldighetsgrupp kan endast höra:


2) en holdingsammanslutning som avses i 4 § kreditinstitutslagen (1607/1993) eller ett moderföretag i en försäkringskoncern som avses i 11 § 3 mom. bokföringsförordningen (1575/1992),


72 d §

Skatt betalas inte på försäljning av varor och tjänster som tillhandahålls väpnade styrkor i en annan medlemsstat när styrkorna tillhör en stat som är medlem i Atlantpakten och deltar i gemensamt försvar eller när varorna och tjänsterna tillhandahålls civilpersonal som åtföljer dessa styrkor eller de är avsedda för styrkornas mässar och marketenterier, under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i destinationsstaten. Skattefriheten gäller inte destinationsstatens eget försvar.


75 §

När den skattskyldige tar en tjänst i eget bruk är skattegrunden

1) för en köpt tjänst, inköpspriset eller ett sannolikt lägre överlåtelsepris,

2) för en själv utförd tjänst, de direkta och indirekta kostnaderna för tjänsten.

77 §

Den skattegrund som avses i 74―76 § inkluderar inte skattens andel.

79 §

Till skattegrunden hänförs den ersättning som Rundradion Ab får ur statens radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsstyrelses inkomster från televisionsavgifter.


85 §

För försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor skall i skatt betalas 17 procent av skattegrunden:

1) matvaror, drycker och andra ämnen som är avsedda att som sådana förtäras av människor samt råvaror och kryddor, konserveringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen som används vid framställning eller konservering av dem (livsmedel),

2) fodermedel och foderblandningar samt råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för tillverkningen av sådana, industriavfall att användas som djurfoder samt foderfisk (fodermedel).

Den med stöd av 1 mom. 1 punkten sänkta skattesatsen tillämpas inte på

1) serveringsverksamhet,

2) levande djur,

3) vattenledningsvatten,

4) alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker och tobaksprodukter, eller på

5) varor och gifter som avses i 85 a § 1 mom. 6 punkten.

85 a §

För försäljning av följande tjänster samt försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor skall i skatt betalas 8 procent av skattegrunden:

1) persontransporter,

2) överlåtelse av nyttjanderätt till inkvarteringslokaler och besökshamnar,

3) tjänster som möjliggör utövande av idrott,

4) inträdesavgifter till teater-, cirkus-, musik-, dans- och biografföreställningar, utställningar, idrottsevenemang, nöjesparker, djurparker, museer och andra motsvarande kultur- eller underhållningsevenemang och inrättningar,

5) den ersättning som Rundradion Ab får ur statens radiofond och den ersättning som Ålands Radio och TV Ab får av Ålands landskapsstyrelses inkomster från televisionsavgifter,

6) läkemedel som nämns i läkemedelslagen (395/1987), produkter som enligt tillståndet eller villkoret för registrering i 21 § 2 mom. och 21 a § läkemedelslagen får säljas endast på apotek, samt kliniska näringspreparat och motsvarande produkter samt salvbas, om de berättigar till ersättning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

7) böcker.

Såsom ovan i 1 mom. 4 punkten avsedda inträdesavgifter anses också avgifter med inträdesavgiftskaraktär som uppbärs för användning av anläggningar i nöjesparker och andra motsvarande anläggningar.

Såsom böcker som avses i 1 mom. 7 punkten anses inte

1) på något annat sätt än genom tryckning eller något därmed jämförbart sätt tillverkade publikationer,

2) periodiska publikationer eller

3) publikationer som huvudsakligen innehåller reklam.

85 b §

Med avvikelse från 85 och 85 a § skall i skatt betalas 22 procent av skattegrunden av sådana förpackningar och transportförnödenheter som berättigar till ersättning vid återsändande.

178 §

Om skatteperioden är ett renskötselår och skattedeklarationen avges inom den tid som stadgas i 13 c § 4 mom., skall den skatt som skall betalas på basis av skattedeklarationen påföras inom ett år efter renskötselårets utgång.

179 §

Efter den tid som stadgas i 178 § kan efterbeskattning verkställas. Den skattskyldige skall genom efterbeskattning påföras den skatt som är obetald eller vad som har återburits till ett för stort belopp till följd av att han underlåtit att inlämna deklaration eller till följd av att han lämnat en deklaration eller någon annan uppgift eller handling som är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Efterbeskattning kan verkställas inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod till vilken den kalendermånad för vilken skatten borde ha betalts hänför sig. Om skatteperioden är ett kalenderår, kan efterbeskattning verkställas inom tre år från utgången av det kalenderår för vilket skatten borde ha betalts, eller om skatteperioden är ett renskötselår, inom tre år från utgången av det renskötselår för vilket skatten borde ha betalts.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Om inte något annat föreskrivs nedan, tillämpas lagen när en såld vara har levererats eller en tjänst utförts, en vara eller tjänst har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, en vara har överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § har uppstått efter att lagen har trätt i kraft.

3. Lagen tillämpas på de understöd och bidrag som hänförs till skattegrunden samt ersättningar enligt 85 a § 1 mom. 5 punkten vilka har erhållits efter att lagen har trätt i kraft.

4. På vederlaget eller den del av vederlaget för försäljningen av en vara eller tjänst som har influtit innan denna lag träder i kraft tillämpas de tidigare gällande skattesatserna.

5. Lagens 85 och 85 a § tillämpas på sådana gemenskapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § skall hänföras till kalendermånader som infaller efter att lagen har trätt i kraft.

6. Lagens 72 d § 4 mom. tillämpas när varan har levererats eller tjänsten har utförts den 1 januari 1995 eller därefter.

RP 111/1997
StaUB 35/1997
RSv 204/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.