1251/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) 5 § 2 mom., 6 § 5 punkten, 13 §, 5 kap. och 23 § som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter

I denna lag avsedd tillsynsmyndighet är chefen för den enhet vid sjöfartsverket som sköter frågor i anknytning till fartygssäkerhet och av honom förordnade tjänstemän.


6 §
Tillsynsmyndigheternas rättigheter

Tillsynsmyndigheterna har rätt att


5) anlita ett av sjöfartsverket befullmäktigat klassificeringssällskap vid kontrollen av ledningsarrangemangen med anknytning till fartygets säkra drift och redarens säkerhetsledningssystem,


13 §
Vite och hot om avbrytande

Sjöfartsverket kan förena ett åläggande enligt 12 § 2 mom. med vite eller hot om avbrytande. Vite och hot om avbrytande kan föreläggas redaren eller dennes ombud eller båda. För vite och hot om avbrytande gäller viteslagen (1113/1990).

Har tillsynsmyndigheten grundad anledning att misstänka att redaren försöker kringgå åläggandet genom att ta fartyget ur trafik i Finland, kan sjöfartsverket förordna att redaren innan fartyget lämnar finsk hamn skall ställa en säkerhet som motsvarar vitet. Då den åtgärd som tillsynsmyndigheten beslutat om blivit vidtagen skall säkerheten återställas till redaren.

5 kap.

Rättelseyrkande och ändringssökande

18 §
Rättelseyrkande och besvär

Den som är missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut som fattats med stöd av denna lag kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Yrkande på rättelse framställs till den enhet vid sjöfartsverket som sköter frågor i anknytning till fartygssäkerhet. Rättelseyrkandet skall behandlas utan dröjsmål.

Ändring i beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften skall tillställas den myndighet som utfärdat rättelsebeslutet. Denna skall utan dröjsmål vidarebefordra handlingarna i målet och sitt eget utlåtande till besvärsmyndigheten. Besvären skall behandlas utan dröjsmål.

Rättelseyrkande skall framställas och besvär anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkande skall dock framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då befälhavaren eller redaren tagit del av ett beslut enligt 14 § om stoppande av fartyget.

19 §
Rättelseyrkandets och ändringssökandets inverkan på beslutet

Att rättelseyrkande framställts eller besvär anförts hindrar inte att ett beslut om att stoppa ett i 14 § avsett fartyg, inskränka dess drift eller förbjuda användningen av en utrustning, anordning, rutin eller ett arrangemang ombord verkställs, om inte den som fattat rättelsebeslutet eller besvärsmyndigheten beslutar något annat.

23 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Trafikministeriet kan, enligt vad som bestäms genom förordning, utfärda närmare bestämmelser om tillsynen över fartygssäkerheten. Dessutom kan sjöfartsverket, enligt vad som bestäms genom förordning, meddela närmare föreskrifter om tekniska detaljer med anknytning till tillsynen över fartygssäkerheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 199/1997
TrUB 11/1997
RSv 179/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.