1240/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 51 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/1943) 51 § 1 mom., sådant det lyder i lag 519/1994, som följer:

51 §

Befriat från stämpelskatt, som skall betalas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks, är fordringsbevis mot vilket av statsmedel eller ur någon statlig fond utges lån eller vilket utfärdas till en kommun, en kommunal fond, ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen eller till ett utländskt kreditinstituts filial i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur någon statlig fond. Befriat från stämpelskatt är även ett fordringsbevis över ett sådant lån som en säkerhetsfond som avses i 55 § kreditinstitutslagen beviljar en bank som hör till säkerhetsfonden eller en bank beviljar sin ovan nämnda säkerhetsfond eller insättningsgarantifonden eller en andelsbank beviljar den affärsbank som är andelsbankernas centrala finansiella institut eller en sparbank den affärsbank som är sparbankernas centrala finansiella institut. Likaså är fordringsbevis över lån som av folkpensionsanstaltens medel har beviljats för bostadsbyggande, över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen (1295/1990), över lån som avses i lagen om studiestöd (65/1994) samt över lån som beviljats av Kera Abp:s medel befriade från stämpelskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 223/1997
EkUB 35/1997
RSv 220/1997
Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.