1232/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen av den 28 december 1990 (1270/1990) 93 § 1 mom., 95 § 3 mom., 117 § och 119 § 2 mom.,

av dessa lagrum 93 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1610/1993, som följer:

93 §

Konstaterar revisorerna, sparbanksinspektionen eller finansinspektionen att minst hälften av sparbankens bundna egna kapital har gått förlorat och banken inte har egna medel till det belopp som stadgas i 78 § kreditinstitutslagen, och kan bankens fortsatta verksamhet inte tryggas med understöd eller understödslån ur bankens säkerhetsfond eller på något annat sätt som finansinspektionen godkänner, eller att banken inte kan fullgöra sina förbindelser, skall bankens styrelse utan dröjsmål underrätta ministeriet och insättningsgarantifonden samt, om banken hör till en säkerhetsfond, säkerhetsfonden om detta.


95 §

Styrelsens förslag enligt 1 och 2 mom. skall underställas finansinspektionen för godkännande. Finansinspektionen skall begära utlåtande om förslaget av insättningsgarantifonden och, om banken hör till en säkerhetsfond, av säkerhetsfonden.

117 §

Likvidatorerna skall sammankalla principalerna för att besluta om sparbankens fortsatta verksamhet, om orsaken till att banken har trätt i likvidation inte längre föreligger eller om bankens ställning har förbättrats under likvidationen, och om finansinspektionen har konstaterat att banken uppfyller de krav som i lag ställs på bankverksamheten. Om principalernas sammanträde, sedan revisorerna och, om banken hör till en säkerhetsfond, säkerhetsfonden har gett sitt utlåtande om bankens ställning, förordar att verksamheten återupptas, skall likvidatorerna hos ministeriet ansöka om att likvidationen skall upphöra.

119 §

Återstår härefter tillgångar, skall överskottet användas på det sätt som bestäms i stadgarna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 223/1997
EkUB 35/1997
RSv 220/1997
Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.