1212/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 129 § 4 mom.,

ändras 12 §, sådan den lyder i lag 1045/1996, och

fogas till lagen nya 14 a och 14 b § som följer:

2 kap.

Fiskerätt

12 §

Statens enskilda fisken förbehålls fortfarande staten där de sedan gammalt har varit och fortfarande är i statens besittning. Närmare bestämmelser om deras användning liksom om nyttjande av statens fiskerätt och om fiske på vattenområden som tillhör staten utfärdas genom förordning, varvid yrkesfiskarnas och den lokala befolkningens intressen i första hand skall beaktas. Personer som bor stadigvarande i Enontekis, Enare eller Utsjoki kommuner och som bedriver yrkesfiske, husbehovsfiske eller naturnäring har likväl rätt att avgiftsfritt erhålla tillstånd att bedriva fiske på vattenområden som tillhör staten och som är belägna inom kommunerna i fråga.

Det som nämns i 8 § 1 mom. tillämpas likväl också inom statens vattenområden.

14 a §

Arbetskrafts- och näringscentralen tillsätter en delegation med uppgift att behandla fiskerihushållningsfrågor i anknytning till statens fiskevatten i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner. För varje kommun tillsätts en delegation för tre år i städer. Delegationens uppgift är att inom ramen för sitt verksamhetsområde ge utlåtanden, göra framställningar och ta initiativ samt utföra övriga uppgifter som har anförtrotts dem.

Forststyrelsen och skogsforkskningsinstitutet skall årligen begära utlåtande av delegationen om hur fisket skall ordnas och om de principer som skall iakttas när fisketillstånd beviljas. Myndigheten får inte utan särskilda skäl avvika från utlåtandena.

14 b §

Den delegation som avses i 14 a § har fem medlemmar och var och en av dem en personlig suppleant. Forststyrelsen, sametinget, fiskeområdena, kommunen samt yrkesfiskarnas lokala organistaioner utser en medlem var och en suppleant för denna. Om yrkesfiskarna inte är organiserade eller organisationerna inte når enighet om en genemsam kandidat, utser kommunen en av deras kandidater. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordfärande.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han är förhindrad av vice ordföranden och den är beslutför då ordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande.

Om delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statskommitteer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998

Förordningen om fiskeristadga för sidovattendragen inom Tana älvs fiskeområde (405/1990) förblir fortfarande i kraft trots att 129 § 4 mom. upphävs.

Invånare i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner har till utgången av år 2000 rätt att använda tidigare införskaffade, lagliga fångstredskap som strider mot lagen om fiske (286/1982) eller någon bestämmelse som utfärdats med stöd av den.

Tillstånd som innan denna lag träder i kraft beviljats med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft förblir gällande enligt villkoren för tillståndet i fråga.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 143/1997
GrUU 27/1997
JsUB 13/1997
RSv 209/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.