1204/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 1 och 4 § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) 1 § 1 mom. och 4 § 1 mom., av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 401/1995, som följer:

1 §

För ersättande av kostnaderna för tillsynen över finska livförsäkringsbolag, skadeförsäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) avsedda försäkringsbolag från tredje land med koncession att driva försäkringsrörelse i Finland, försäkringsföreningar, försäkringskassor och pensionsstiftelser samt arbetslöshetskassor skall dessa anstalter för varje kalenderår i januari betala en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd avgift. Avgifter som med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) uppbärs hos anstalter som avses i denna paragraf för beslut som har fattats med anledning av en ansökan samt för registerutdrag och intyg skall, liksom den koncessionsavgift som avses i lagen om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/1993), beaktas som avdrag när den avgift som avses i denna lag fastställs. Avgiften uppbärs gruppvis på så sätt att de ovan nämnda anstalterna bildar egna grupper. Livförsäkringsbolagen och skadeförsäkringsbolagen utgör dock en anstaltsgrupp, och försäkringsbolag från tredje land med koncession att driva försäkringsrörelse i Finland hänförs till livförsäkringsbolagens och skadeförsäkringsbolagens grupp utgående från i vilken försäkringsklass de enligt koncessionen har rätt att bedriva försäkringsverksamhet.


4 §

En anstalt som inte åtnöjs med påförd avgift har rätt att söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen inom trettio dagar från den dag då förteckningen över avgifterna lades fram till påseende, nämnda dag oräknad.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Den proportionella andelen av den tillsynsavgift som arbetslöshetskassorna skall betala i januari 1998 bestäms på grundval av medlemsavgiftsintäkten 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 151 och 224/1997
ShUB 26/1997
RSv 199/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.