1201/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om försök med alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1995 om försök med alterneringsledighet (1663/1995) 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1―3 mom., 7 § 1 mom. och 17 § 1 mom. som följer:

1 §
Definitioner och tillämpningsområde

I denna lag avses med alterneringsledighet ett arrangemang genom vilket en arbetstagare enligt ett alterneringsavtal som han ingått med sin arbetsgivare för viss tid befrias från de uppgifter som hör till anställningsförhållandet och arbetsgivaren samtidigt för motsvarande tid förbinder sig att anställa en person som är arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå.

Lagen tillämpas på heltidsanställda arbetstagare och på arbetstagare, vars arbetstid överskrider 75 procent av arbetstiden inom branschen för heltidsanställda arbetstagare. Denna lag skall också tillämpas på en person som står i tjänsteförhållande eller därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund.


2 §
Förutsättningar och villkor för alterneringsledighet

Alterneringsledigheten skall vara i minst 90 kalenderdagar utan avbrott och sammanlagt i högst 359 kalenderdagar. Om periodisering av alterneringsledigheten skall överenskommas i alterneringsavtalet innan ledigheten inleds. Av särskilda skäl kan avtal om periodisering dock ingås senare.

Den sammantagna arbetstiden för den eller de arbetstagare som anställts för tiden för alterneringsledigheten skall vara minst lika lång som den ordinarie arbetstiden för den alterneringsledige arbetstagaren. Om en hos arbetsgivaren på deltid anställd person som arbetslös vid en arbetskraftsbyrå söker heltidsarbete, och han anställs för det arbete som blir ledigt på grund av alterneringsledigheten, kan alterneringsledigheten utan hinder av 42 b § lagen om arbetsavtal (320/1970) ordnas genom att en arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån anställs för det arbete som på detta sätt blir ledigt.

En förutsättning för alterneringsledighet är att arbetstagaren omedelbart innan alterneringsledigheten börjar har varit i arbete och stått i anställningsförhållande till samma arbetsgivare i minst ett år utan avbrott. Den ovan nämnda tidsperioden om ett år kan omfatta en oavlönad frånvaro om sammanlagt högst 30 dagar, förutsatt att personen under de tretton senaste månaderna har arbetat hos samma arbetsgivare i minst tolv månader. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med arbete när denna bestämmelse tillämpas.


7 §
Alterneringsersättningens storlek

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning till vilken personen, om han var arbetslös, skulle vara berättigad på basis av 13, 16, 22 och 23 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När alterneringsersättningen fastställs beaktas inte sådana barnförhöjningar som avses i 24 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa.


17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och är i kraft till och med den 31 december 2000. Lagen tillämpas på sådan alterneringsledighet i fråga om vilken alterneringsavtal ingås medan lagen är i kraft om ledigheten tas ut före den 31 december 2001.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas även på sådan alterneringsledighet som inletts innan lagen träder i kraft.

RP 203/1997
ApUB 13/1997
RSv 218/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.