1196/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Kommunindelningslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Kommunindelning

För invånarnas självstyrelse och den allmänna förvaltningen är Finland indelat i kommuner.

Kommunindelningen utvecklas på det sätt som de syften som anges i 1 mom. förutsätter samt så att kommunområdenas enhetlighet och samhällsstrukturens funktionsduglighet främjas.

Om ändring i kommunindelningen bestäms genom lag eller beslut därom fattas av statsrådet eller ministeriet, enligt vad som bestäms nedan.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag bestäms om ändring i kommunindelningen, varmed avses att kommuners område minskas och utvidgas samt att kommuner upplöses och nya kommuner bildas.

Med ministeriet avses i denna lag det ministerium som behandlar kommunärenden.

Bestämmelserna om ändring i kommunindelningen iakttas i tillämpliga delar även vid bestämmandet av den rätta sträckningen av gränsen mellan kommuner, ifall oklarhet om sträckningen råder.

2 kap.

Förutsättningar för ändring i kommunindelningen

3 §
Allmänna förutsättningar

Kommunindelningen kan ändras, om ändringen

1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,

2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,

3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller

4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet.

Om beaktande av befolkningens språkförhållanden bestäms i regeringsformen.

4 §
Särskilda förutsättningar vid bildande av nya kommuner och upplösning av kommuner

Om de berörda kommunernas fullmäktige gemensamt föreslår en sådan ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, skall ändringen verkställas i enlighet med framställningen, om inte något annat följer av 1 och 3 §.

En ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar kan också verkställas om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig detta, eller om det förslag av en kommunindelningsutredare som avses i 8 § 2 och 4 mom. vid en kommunal folkomröstning understöds av majoriteten i samtliga berörda kommuner.

5 §
Särskilda förutsättningar vid minskning och utvidgning av kommunens område

En ändring i kommunindelningen som innebär att en kommuns område minskas eller utvidgas, men inte att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, kan verkställas, om

1) inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen, eller om

2) ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer än fem procent eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, räknat enligt landarealen.

I övrigt kan en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 1 mom. verkställas endast under särskilt vägande i 3 § nämnda förutsättningar.

3 kap.

Beredning av ändringar i kommunindelningen

6 §
Anhängiggörande av ärenden

En framställning om ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet kommuner minskar kan göras av fullmäktige i en berörd kommun. I annat fall kan framställning om en ändring i kommunindelningen göras av fullmäktige i eller en medlem av en berörd kommun. Framställningen skall tillställas ministeriet.

Ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen kan anhängiggöras även på initiativ av ministeriet.

I framställningen eller initiativet skall behovet av ändring i kommunindelningen motiveras, och en utredning som behövs för ärendets bedömning skall om möjligt bifogas. Avser framställningen eller initiativet överföring av ett eller flera områden från en kommun till en annan kommun eller till andra kommuner, skall områdena anges med behövlig noggrannhet.

Ministeriet kan genast förkasta en framställning, om det är uppenbart att den inte kan godkännas.

Beredningen av framställningen sköts av ministeriet och andra myndigheter så som bestäms nedan.

7 §
Anmärkningar och utlåtanden

På förordnande av ministeriet skall länsstyrelsen med anledning av en framställning eller ett initiativ bereda de berörda kommunernas invånare och andra som anser att ärendet berör dem tillfälle att framställa anmärkningar inom 30 dagar. En kungörelse om detta skall publiceras på det sätt som kommunala tillkännagivanden publiceras i kommunen. Anmärkningarna skall tillställas kommunstyrelsen i den kommun i vilken de som har framställt anmärkningen är invånare eller med avseende på vilken de anser sig vara parter i övrigt.

De berörda kommunerna skall avge ett utlåtande om framställningen eller initiativet samt om anmärkningarna. Kommunens utlåtande och anmärkningarna skall tillställas länsstyrelsen inom utsatt tid.

Ministeriet skall efter behov bestämma att länsstyrelsen skall inhämta utlåtande om framställningen eller initiativet av fastighetsregisterföraren samt andra behövliga utredningar. Till utlåtandet skall fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående registerenheter och delar därav som föreslås bli överförda från en kommun till en annan samt, efter behov, ett förslag till sträckning av gränsen mellan kommunerna.

8 §
Inlämnande av särskild utredning

Med anledning av omfattningen av eller svårighetsgraden hos ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning kan ministeriet bestämma att det skall verkställas en särskild utredning, för vilken ministeriet efter att ha hört respektive kommuner tillsätter en eller flera kommunindelningsutredare.

Det kan också bestämmas om särskild utredning, om minst 20 procent av de 18 år fyllda invånarna i en kommun har gjort en framställning om upplösande av kommunen eller bildande av en ny kommun.

Om utredningen visar att kommunindelningen bör ändras, skall utredaren uppgöra ett förslag till ändring i kommunindelningen och till de bestämmelser och beslut som behövs med anledning därav. Angående utredarens förslag gäller vad som bestäms om framställning till ändring i kommunindelningen.

Utredaren skall efter behov även föreslå att en i 30 § kommunallagen (365/1995) avsedd kommunal folkomröstning förrättas angående utredarens förslag till ändring i kommunindelningen. Utifrån utredarens förslag kan ministeriet bestämma att en folkomröstning skall ordnas.

Utredaren har, utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt att av myndigheterna få behövliga uppgifter och annan hjälp för fullgörande av uppgiften.

Grunderna för utredarens arvode bestäms av ministeriet. Kostnaderna för verkställande av utredningen och för de kommunala folkomröstningar som ministeriet förordnar betalas av statens medel.

9 §
Avtal om ordnande av förvaltning och service

Ändras kommunindelningen, kan de berörda kommunerna avtala om hur förvaltningen och servicen skall ordnas på det område som ändringen gäller. Avtalet skall iakttas under de fem år som följer på att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft, om inte en kortare tid har avtalats eller om inte omständigheterna har förändrats så att det inte är möjligt att följa avtalet.

10 §
Utlåtande av länsstyrelsen

Efter att ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen har beretts i övrigt skall länsstyrelsen avge ett utlåtande om hur ändringen skulle komma att inverka på statens regional- och lokalförvaltning och på den områdesindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet samt sända handlingarna till ministeriet.

4 kap.

Beslut om ändring i kommunindelningen

11 §
Statsrådets och ministeriets behörighet

Statsrådet beslutar om ändring i kommunindelningen eller om förkastande av en framställning eller ett initiativ som gäller detta.

Ministeriet kan dock besluta om en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 5 §, om inte fullmäktige i någon berörd kommun har motsatt sig ändringen, eller förkasta en framställning eller ett initiativ som gäller en sådan ändring, om fullmäktige i någon berörd kommun har motsatt sig ändringen.

12 §
Beslut om ändring i kommunindelningen

En ändring i kommunindelningen skall bestämmas att träda i kraft vid ingången av ett kalenderår.

Beslut om ändring i kommunindelningen skall fattas före juni månads utgång under det föregående året.

Beslut om ändring i kommunindelningen skall publiceras i författningssamlingen och sändas för kungörelse i den berörda kommunen på det sätt kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Har kommunindelningen ändrats på framställning av en kommunmedlem, skall information om beslutet sändas separat till den som gjort framställningen. Detsamma gäller ett beslut genom vilket en framställning av en kommunmedlem har förkastats.

5 kap.

Reglering av tjänsteinnehavares och arbetstagares ställning

13 §
Förflyttning till en utvidgad eller ny kommuns tjänst

Innebär en ändring i kommunindelningen att en kommun upplöses, förflyttas den upplösta kommunens i huvudtjänst anställda ordinarie tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande av bestående natur till motsvarande tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden i den kommun som utvidgas eller den nya kommunen i uppgifter som lämpar sig för dem enligt vad de berörda kommunerna avtalar sinsemellan.

Om ett avtal inte fås till stånd, skall länsstyrelsen på framställning av kommunen, tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren i fråga besluta om förflyttningen. Hör kommunerna till skilda län, bestämmer ministeriet vilken länsstyrelse som är behörig i ärendet. Tjänsteinnehavare eller arbetstagare får härvid dock inte förflyttas till tjänstgöring i en kommun vars fullmäktige av vägande skäl motsätter sig detta.

Innebär en ändring i kommunindelningen att kommunens område minskar så att en sådan tjänsteinnehavare eller arbetstagare som avses i 1 mom. inte behövs i kommunen, och kan avtal inte fås till stånd om förflyttning till tjänstgöring i den kommun som utvidgas eller i den nya kommunen, bestämmer länsstyrelsen om förflyttningen i enlighet med 2 mom.

14 §
Löne- och övriga förmåner

Den som med stöd av 13 § har förflyttats till en annan kommuns tjänst är berättigad att erhålla de förmåner som hör till tjänsteeller arbetsavtalsförhållandet i sådan form att de inte är oförmånligare än motsvarande förmåner som tillkommit den förflyttade i det tidigare anställningsförhållandet.

15 §
Kommundirektör

Kommundirektörstjänsten i en kommun som upplöses upphör när ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Innehavaren av tjänsten förflyttas till en för honom lämplig tjänst i den kommun som utvidgas eller i den nya kommunen. Angående förmånerna i samband med tjänsten gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 14 §.

Är de kommuner som upplöses fler än en, skall fullmäktige i den kommun som utvidgas eller i den nya kommunen besluta vilka av tjänsterna som upphör när ändringen i kommunindelningen träder i kraft. På innehavarna av tjänster som skall upphöra tillämpas vad som föreskrivs i 1 mom.

16 §
Pensionsskydd

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som med stöd av 13 eller 15 § har förflyttats till en tjänst i en kommun som utvidgas eller i en ny kommun har, om inte något annat har bestämts om pensionsskyddet, rätt till pensionsskydd från Kommunernas pensionsförsäkring enligt de grunder som före förflyttningen gällde tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas pensionsskydd i den kommun som blivit mindre eller upplösts och som då var tillämpliga på honom, om han inom ett år efter förflyttningen skriftligen meddelar den utvidgade eller nya kommunens kommunstyrelse att han så önskar.

Vad som i 1 mom. bestäms om Kommunernas pensionsförsäkring och om tjänsteinnehavare och arbetstagare som har lämnat ett sådant meddelande som avses i momentet tillämpas inte på tjänsteinnehavare eller arbetstagare som på det sätt som bestäms i 16 § 1 och 3 mom. lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964) har bibehållit den rätt som tillkom honom den 30 juni 1964 att erhålla på tjänste- eller arbetsförhållande grundad pension av den pensionsanstalts medlemssamfund i vars tjänst han vid nämnda tid punkt var. För en sådan tjänsteinnehavares eller arbetstagares pensionsskydd svarar den kommun till vars tjänst han blivit förflyttad, såvida inte något annat har överenskommits eller bestämts om ansvaret i samband med ändringen i kommunindelningen. Skulle den kommun från vars tjänst personen har förflyttats ha haft rätt att erhålla statsandel för de utgifter som föranleds av hans pension, har den kommun till vars tjänst han har blivit förflyttad rätt till statsandel enligt samma grunder.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller på motsvarande sätt rätten till familjepension efter tjänsteinnehavarens och arbetstagarens död.

17 §
Semester

Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som förflyttats med stöd av 13 eller 15 § inte har givits honom tillkommande semester eller semesterpenning under det år vid vars utgång förflyttningen sker, har han under den tid han är i tjänst hos den utvidgade eller nya kommunen rätt att erhålla sådan enligt samma grunder som i det fall att hans föregående anställningsförhållande skulle ha fortgått. Lön för semestertiden eller semesterersättning samt semesterpenning betalas till honom i enlighet med den avlöning som tillkommer honom i tjänsten hos den utvidgade eller nya kommunen.

Även under de följande åren skall till personen i den utvidgade eller nya kommunens tjänst ges semester minst för en så lång tid som skulle ha tillkommit honom enligt före förflyttningen gällande bestämmelser beträffande tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i den kommun som blivit mindre eller upplösts, i det fall att hans föregående anställningsförhållande skulle ha fortgått.

18 §
Samkommuners tjänsteinnehavare och arbetstagare

Upplöses en samkommun till följd av en sådan ändring i kommunindelningen som avses i 13 §, iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i 14―17 §. På samkommunen tillämpas härvid på motsvarande sätt vad som bestäms om kommuner som blivit mindre eller upplöses.

6 kap.

Övergång av egendom och ekonomisk uppgörelse

19 §
Övergång av egendom och skulder vid kommunupplösning

Om en ändring i kommunindelningen innebär att en kommun upplöses så att dess område i sin helhet övergår till en ny kommun eller en kommun som utvidgas, övergår dess egendom samt skulder och förpliktelser till den nya kommunen eller den kommun som utvidgas.

20 §
Verkställande av ekonomisk uppgörelse

Ändras kommunindelningen på något annat sätt än det som avses i 19 §, skall de berörda kommunerna verkställa en ekonomisk uppgörelse som gäller kommunernas egendom på det område som ändringen gäller, om inte detta med hänsyn till ändringens ringa verkningar eller av någon annan anledning skall anses onödigt.

Sådan fast egendom och arrenderätt eller någon annan nyttjanderätt i anknytning till den som uteslutande eller huvudsakligen tjänar ett visst område skall i uppgörelsen tilldelas den kommun som området kommer att höra till. I övrigt delas egendomen samt skulderna och förpliktelserna i uppgörelsen så att uppgörelsens sammanlagda verkningar berör kommunerna på ett rättvist sätt.

Om inte något annat följer av 1 och 2 mom., kvarstår en kommuns tillgångar och skulder alltjämt hos kommunen, när dess område utvidgas eller minskas.

Delningen av egendom samt skulder och förpliktelser mellan de berörda kommunerna får inte äventyra borgenärernas eller andra rättsinnehavares ställning. Är inte staten rättsinnehavare, får inte ansvaret för förbindelsen överföras på en annan kommun utan borgenärens eller någon annan rättsinnehavares samtycke.

21 §
Avgörande av tvist om uppgörelsen

Når kommunerna inte enighet om uppgörelsen, avgörs ärendet som förvaltningstvistemål i länsrätten.

22 §
Förvärv av egendom

I den ekonomiska uppgörelsen gäller en bestämmelse om att en kommun skall tilldelas egendom som åtkomsthandling.

7 kap.

Förrättande av val och ordnande av förvaltningen i en ny kommun

23 §
Beaktande av ändringar i kommunindelningen vid kommunalval

Förrättas kommunalval under året före det år då en ändring i kommunindelningen träder i kraft, skall valet förrättas i de berörda kommunerna med iakttagande av den nya kommunindelningen.

Fullmäktige i en kommun som utvidgas skall till kommunens centralvalnämnd förutom de medlemmar som enligt kommunala vallagen (361/1972) hör till nämnden välja en, två eller tre medlemmar och ersättare från det område som skall införlivas, i enlighet med vad förhållandet mellan detta områdes invånarantal och kommunens invånarantal förutsätter.

Bildas till följd av ändringen i kommunindelningen i den kommun som utvidgas ett nytt röstningsområde som omfattar det område som skall införlivas med kommunen, skall i den valnämnd som kommunstyrelsen i den kommun som utvidgas tillsätter för detta inväljas extra medlemmar så som bestäms i 2 mom.

Om en ändring i kommunindelningen innebär att en ny kommun bildas, skall den organisationskommission som avses i 29 § besluta om röstningsområdesindelningen och tillsätta centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna.

24 §
Antalet fullmäktigeledamöter

Ministeriet kan på en gemensam framställning av de berörda kommunerna besluta att ett större antal fullmäktigeledamöter än vad som anges i 10 § kommunallagen skall väljas i en kommun som utvidgas eller en ny kommun. Förordnandet kan gälla den första och andra valperioden efter att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft.

25 §
Fullmäktige i nya kommuner

När en ändring i kommunindelningen träder i kraft mitt under en kommunal valperiod skall i den berörda kommunen förrättas nya kommunalval året före ikraftträdandet, om ändringen i kommunindelningen innebär att en ny kommun bildas, eller om statsrådet vid beslut om något annat slag av ändring anser detta behövligt. Vid valet iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om ordinarie kommunalval.

Fullmäktigeledamöternas mandattid pågår från det ändringen i kommunindelningen träder i kraft till den kommunala valperiodens utgång. Ledamöterna i den nya kommunens fullmäktige börjar dock sköta sitt uppdrag så som bestäms i 30 §.

Innebär en ändring i kommunindelningen att två eller fler hela kommuner går samman, kan kommunerna i det avtal som avses i 9 § utan hinder av 1 mom. komma överens om att deras fullmäktigeledamöter utgör fullmäktige i den nya kommunen för den mandattid som pågår till den kommunala valperiodens slut.

26 §
Förberedande åtgärder

Registerförvaltningsmyndigheterna och valmyndigheterna skall vidta behövliga åtgärder så att det val som avses i 23 och 25 § kan förrättas i sinom tid, och de skall ge varandra handräckning i det syftet.

27 §
Nyval av andra förtroendevalda

Förrättas ett i 25 § avsett val, upphör även kommunens övriga förtroendevaldas uppdrag när ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Till uppdragen skall för den återstående mandattiden väljas nya förtroendevalda, om inte fullmäktige beslutar något annat.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på de medlemmar som kommunen invalt i statliga organ. Om tingsrättens nämndemän föreskrivs särskilt.

28 §
Nya kommuners namn

Innebär en ändring i kommunindelningen att en ny kommun bildas, skall fullmäktige i de kommuner av vilkas område den nya kommunen bildas besluta om kommunens namn. Om fullmäktige vill ge den nya kommunen ett namn som inte tidigare har varit namnet på någon kommun, skall utlåtande inhämtas hos forskningscentralen för de inhemska språken.

Det nya namnet skall omedelbart meddelas ministeriet.

Om de berörda kommunernas fullmäktige inte kan komma överens om den nya kommunens namn, bestäms detta av ministeriet.

29 §
Organisationskommissioner för nya kommuner

För en ny kommun skall en organisationskommission tillsättas inom en månad från det ändringen i kommunindelningen har bestämts.

Antalet medlemmar och ersättare i organisationskommissionen bestäms och kommissionen tillsätts av länsstyrelsen. Kommunstyrelserna i de berörda kommunerna skall för länsstyrelsen föreslå medlemmar och ersättare. Länsstyrelsen skall, när den utser medlemmar och ersättare, följa kommunstyrelsens förslag, förutsatt att förslagen har erhållits och inte står i strid med varandra. Kommissionen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Organisationskommissionen sköter förberedelserna inför ordnandet av kommunens förvaltning till dess valresultatet har fastställts och kommunstyrelsen valts.

Angående organisationskommissionen gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om kommunstyrelsen.

30 §
Ordnande av nya kommuners förvaltning

Efter att resultatet av det första valet av fullmäktigeledamöter i en ny kommun har fastställts eller ett avtal som avses i 25 § 3 mom. har ingåtts skall den nya fullmäktigeförsamlingen omedelbart vidta de åtgärder som behövs för ordnande av kommunens förvaltning.

Den till åldern äldsta ledamoten skall kalla ledamöterna till det första sammanträdet samt vid det föra ordet till dess ordförande och vice ordförande för fullmäktige har valts.

De som invalts i kommunstyrelsen börjar genast sköta sitt uppdrag, men de andra förtroendevalda och tjänsteinnehavarna först när ändringen i kommunindelningen träder i kraft, om det inte besluts att de skall börja sköta sitt uppdrag redan tidigare.

Fullmäktige har rätt att meddela temporära bestämmelser i ärenden där ikraftträdandet av fullmäktiges beslut kräver medverkan av statliga myndigheter. Bestämmelserna är i kraft till dess en permanent bestämmelse har utfärdats.

8 kap.

Verkan av ändringar i kommunindelningen i vissa fall

31 §
Kommunala ordningsstadgor och taxor

Kommunala ordningsstadgor samt med stöd av olika lagar utfärdade stadgor av liknande natur och taxor för kommunala avgifter förblir även efter en ändring i kommunindelningen i kraft i tillämpliga delar inom det område som de har gällt.

Stadgor och taxor som avses i 1 mom. skall omedelbart justeras så att de motsvarar den nya kommunindelningen.

32 §
Samfunds och stiftelsers hemort

Om en kommun som i bolagsordningen eller stadgarna anges som hemort för ett bolag, ett andelslag, en förening eller något annat samfund eller en stiftelse som antecknats i register upplöses genom att kommunens område i sin helhet överförs till en enda utvidgad eller ny kommun, blir denna kommun när ändringen i kommunindelningen träder i kraft hemort för samfundet eller stiftelsen i stället för den kommun som upplöses.

Om en kommun upplöses genom att dess område överförs till två eller fler utvidgade eller nya kommuner, blir hemorten för samfundet eller stiftelsen den kommun med vilken förvaltningscentrum för den kommun som upplöses blir införlivat.

Anteckning om den nya hemort som bestäms enligt 1 och 2 mom. skall göras i registret på tjänstens vägnar.

33 §
Behörigheten hos myndigheter i en kommun som upplöses eller blir mindre

Om en ändring i kommunindelningen innebär att en kommun upplöses eller att ett område som hör till kommunen övergår till en annan kommun, får den berörda myndigheten i kommunen inte efter att ändringen i kommunindelningen har bestämts besluta i ärenden som efter att kommunindelningen har ändrats skall anses ankomma på myndigheten i den andra kommunen och som kan överföras på den.

9 kap.

Ändringssökande samt ändringar av rättelsenatur

34 §
Sökande av ändring i framställning av kommunfullmäktige som avser ändring i kommunindelningen

Ändring i beslut av kommunfullmäktige varigenom en ändring i kommunindelningen föreslås får sökas genom besvär på det sätt som bestäms i kommunallagen.

35 §
Sökande av ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som gäller ändring i kommunindelningen

Ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som avser ändring i kommunindelningen får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär, och i beslut som avser avslag på ett förslag om ändring av den som lagt fram förslaget.

Besvären skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från det att ett beslut som avser ändring i kommunindelningen publicerats i författningssamlingen eller ett beslut som avser avslag på ett förslag om ändring har meddelats dem som lagt fram förslaget. Besvären behandlas i brådskande ordning vid högsta förvaltningsdomstolen.

36 §
Särskild besvärsrätt i fråga om beslut av kommunal myndighet

Beslut av en kommunal myndighet som har fattats efter att ett sådant beslut av statsrådet eller ministeriet som avser en ändring i kommunindelningen har givits, men innan ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft får överklagas på det sätt som bestäms i kommunallagen också på den grund att bestämmelsen strider mot grunderna för ändring i kommunindelningen eller mot 33 §.

37 §
Ändring av rättelsenatur

Ministeriet kan verkställa ändringar av rättelsenatur i beslut som avser ändring i kommunindelningen och som utfärdats med stöd av denna lag.

10 kap.

Sammanslagningsunderstöd

38 §
Bestämmande och betalning av sammanslagningsunderstöd

Ändras kommunindelningen så att ändringen innebär att antalet kommuner minskar, betalas sammanslagningsunderstöd till de berörda kommuner som är verksamma efter ändringen. När flera kommuner får sammanslagningsunderstöd, fördelas det mellan kommunerna i förhållande till invånarantalen.

Ministeriet beviljar och betalar sammanslagningsunderstöd utan ansökan årligen före utgången av juni det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft och året därpå.

39 §
Beloppet av sammanslagningsunderstöd

Beloppet av statligt sammanslagningsunderstöd bestäms utifrån invånarantalen i de kommuner ändringen gäller som följer:

Antalet kommuninvånare Understöd mark/invånare
―2 000 1 875
2 001―2 500 1 775
2 501―3 000 1 675
3 001―3 500 1 575
3 501―4 000 1 475
4 001―4 500 1 375
4 501―5 000 1 275
5 001―5 500 1 175
5 501―6 000 1 075
6 001―6 500 975
6 501―7 000 875

I fråga om kommuner som har över 7 000 invånare är understödet 775 mark per invånare, om inte något annat följer av 40 §.

Som kommunens invånarantal används vid beräkningen av beloppet av sammanslagningsunderstöd invånarantalet enligt 18 § befolkningsdatalagen (507/1993) vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

40 §
Begränsningar av sammanslagningsunderstödet

Om den största kommunens invånarantal överstiger 10 000, betalas sammanslagningsunderstöd till kommunen enligt 10 000 invånare.

Under det år som följer efter året då ändringen i kommunindelningen träder i kraft är beloppet av sammanslagningsunderstöd 80 procent av beloppet för det första året.

Kommunens eller, när fler kommuner än en står som mottagare, kommunernas sammanräknade belopp av sammanslagningsunderstöd är sammanlagt högst 25 miljoner mark för det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft och året därpå.

41 §
Korrigering av beloppet av sammanslagningsunderstöd i vissa fall

Om en ändring i kommunindelningen där hela kommuner sammanslås minskar eller ökar statsandelarna till de kommuner som ändringen gäller, skall under det år ändringen träder i kraft och året därpå sammanslagningsunderstödet till den kommun som bildas genom sammanslagningen ökas eller minskas med ett belopp som utgör skillnaden mellan ökningen eller minskningen av statsandelar.

Den förändring i statsandelar som avses i 1 mom. beräknas genom att den allmänna statsandel, den på skatteinkomster baserade utjämning av statsandelen och de uppgiftsbaserade statsandelar för driftskostnader inom social- och hälsovården samt undervisnings- och kulturverksamheten som beviljats kommunerna senaste år före ändringen i kommunindelningen jämförs med de motsvarande statsandelar som den kommun som bildas genom sammanslagningen skulle ha fått, om den då hade existerat. Kalkylen görs av ministeriet utifrån uppgifter som lämnats av de berörda ministerier som avses i lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).

11 kap.

Förhållandet mellan kommun- indelning och kameral indelning

42 §
Anpassning av den kamerala indelningen till kommunindelningen

Fastighetsregisterföraren skall se till att de ändringar som motsvarar beslut om ändring i kommunindelningen eller om sträckningen för gränsen mellan kommuner förs in i den kommunindelning som följs i fastighetsregistret (kameral indelning).

43 §
Förenhetligande av kommunindelningen och den kamerala indelningen

Har kommunindelningen och den kamerala indelningen kommit att avvika från varandra till följd av en fastighetsförrättning eller annars av något annat skäl än det som nämns i 45 §, skall fastighetsregisterföraren bestämma om ändring i den kamerala indelningen i överensstämmelse med kommunindelningen eller, om detta inte skall anses ändamålsenligt, hos ministeriet göra en framställning om ändring i kommunindelningen. Ändring i fastighetsregisterförarens beslut får sökas av ägaren till ett område som ingår i den berörda registerenheten. Ändring söks hos länsrätten. I beslut av länsrätten får ändring inte sökas genom besvär. I övrigt iakttas förvaltningsprocesslagen (586/1996) vid sökande av ändring.

Om en del av en fastighet med anledning av ett beslut som avses i 42 § eller i 1 mom. skall överföras kameralt från en kommun till en annan, skall den genom styckning eller, ifall det är fråga om en tomt eller ett allmänt område, genom tomtmätning eller mätning av allmänt område ombildas till en självständig fastighet. Skall en del av någon annan registerenhet av ovan nämnda skäl överföras kameralt från en kommun till en annan, ombildas den till en ny registerenhet i enlighet med vad som bestäms genom förordning.

Närmare bestämmelser om ändring i den kamerala indelningen enligt 1 mom. utfärdas genom förordning.

44 §
Uppgång av rå mellan kommuner

Blir det nödvändigt att bestämma sträckningen för en kommungräns och att märka ut den i terrängen på grund av fastställandet av gränsen mellan kommuner, skall lantmäteribyrån sköta verkställandet av en sådan förrättning (uppgång av rå mellan kommuner) efter att beslutet om gränsen har vunnit laga kraft. Ifall osäkerhet om kommungränsens sträckning råder på grund av att rån har vuxit igen eller av någon annan sådan orsak och ett allmänt behov kräver att råns sträckning klarläggs, kan lantmäteribyrån på eget initiativ bestämma att en uppgång av rån mellan kommuner skall förrättas. Vid förrättningen iakttas i tillämpliga delar vad som i fastighetsbildningslagen (554/1995) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den bestäms om rågång som sker i form av fastighetsbestämning samt om bestämmande av rån för registerenheter och utmärkning av den i terrängen.

Vid en förrättning som gäller uppgång av rån mellan kommuner är även de berörda kommunerna sakägare.

12 kap.

Särskilda bestämmelser

45 §
Ändringar i den judiciella och administrativa indelningen

Övergår en kommun eller en del därav med stöd av en bestämmelse om ändring i kommunindelningen till en kommun som hör till en annan domkrets eller ett annat förvaltningsområde, föranleder bestämmelsen, om inte något annat bestäms särskilt, motsvarande ändringar i den judiciella och administrativa indelningen räknat från samma tidpunkt.

46 §
Kostnader som åsamkas lantmäteriverket

Kostnaderna för uppgifter som enligt denna lag ankommer på lantmäteriverket betalas av statens medel av anslag som har reserverats för dessa ärenden.

47 §
Förenhetligande av kommunindelningen i vissa fall

På områden där kommunindelningen med anledning av områden som ligger avskilt från kommunens huvudsakliga område (enklaver) är påtagligt oenhetlig vidtas ett särskilt förfarande för förenhetligande av kommunindelningen så som bestäms nedan.

Statsrådet bestämmer efter att denna lag trätt i kraft de områden som avses i 1 mom. och de till dem hörande kommuner där förfarandet för förenhetligande skall genom-föras. De berörda kommunerna skall efter att ha mottagit statsrådets beslut tillsätta en kommission för förenhetligande av kommunindelningen, i vilken det ingår tre av fullmäktige valda medlemmar från var och en kommun.

Kommissionen för förenhetligande skall utarbeta en plan för förenhetligande av kommunindelningen som gäller området och som förs till de berörda kommunernas fullmäktige för behandling. Om dessa fullmäktige godkänner planen skickas den till ministeriet, och ändringen i kommunindelningen skall verkställas i enlighet med planen, om inte något annat följer av 1 och 3 §.

Om planen inte utarbetas inom den tidsfrist som statsrådet angivit räknat från den tidpunkt som avses i 2 mom. eller om de berörda kommunernas fullmäktige inte godkänner planen, skall ministeriet bestämma att en utredning enligt 8 § skall genomföras.

48 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/1977) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 135/1997
FvUB 24/1997
RSv 213/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.