1191/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 7 § 1 mom. lagen den 5 december 1986 om oljeavfallsavgift (894/1986), sådant det lyder i lag 846/1996, beslutat:

1 §
Syfte

Med statsunderstöd som avses i detta beslut främjas ändamålsenligt ordnande av oljeavfallshantering.

Statsunderstöd kan i överensstämmelse med detta beslut beviljas av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter för att täcka kostnader som orsakas av oljeavfallshanteringen inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

2 §
Ändamål som kan understödas och förskott på understödet

Miljöministeriet kan bevilja den som behandlar oljeavfall, nedan bolaget, och som har ingått ett i 7 § 2 mom. lagen om oljeavgift (894/1986) avsett avtal med ministeriet, understöd för utgifter som beror på

1) ersättningar som bolaget betalar för oljeavfall till dem som åstadkommer oljeavfall samt till kommuner, samkommuner eller företag som håller en lokal eller regional mottagningsplats för problemavfall eller en mottagningsplats för oljeavfall från hamnar eller bedriver insamling av oljeavfall,

2) regionalt sett rättvist fördelade ersättningar för transport av oljeavfall, vilka bolaget betalar till den som utfört transporten av oljeavfallet, samt

3) upplagring, insamling, transport, återvinning och behandling av oljeavfall samt anskaffing eller hyrning av anordningar och annan materiel för dessa ändamål, på undersökning och kontroll av oljeavfallet, på förbättrande av kvaliteten hos avfallet samt på övriga uppgifter som hänför sig till återvinning eller behandling av oljeavfall.

Bolaget kan betalas förskott på understödet i enlighet med hur utgifterna beräknas infalla.

3 §
Understödets storlek

I understöd till ordnande av oljeavfallshantering beviljas högst det belopp som fås när bolagets inkomster av transport, behandling och försäljning av oljeavfallet dras av från de i 2 § 1 mom. avsedda utgifterna för ordnandet av oljeavfallshanteringen och en rörelsevinst som kan anses vara skälig. Till investeringsutgifter beviljas dock högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringsprojektet, till vilka räknas sådana kostnader som avses i 6 § 2 mom. statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården (894/1996).

4 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd och förskott på understöd skall jämte bilagor tillställas miljöministeriet årligen före den 15 februari.

Ansökan skall innehålla

1) en redogörelse för den mängd oljeavfall som bolaget under det föregående året har tagit emot från olika leveransställen och leveransområden, samt återvunnit, behandlat, förmedlat och sålt till olika användningsställen, likaså för den mängd oljeavfall som vid årets slut fanns i bolagets lager,

2) en redogörelse för bolagets i 2 § 1 mom. avsedda utgifter och inkomster under det föregående året, specificerade i poster och till behövliga delar specificerade enligt pris per enhet,

3) en redogörelse för de olika ändamål till vilka understödet till bolaget under det föregående året har använts,

4) en redogörelse för storleken av de inkomster som bolaget har fått genom försäljning av oljeavfall under det föregående året,

5) revisorns utlåtande, av vilket skall framgå att uppgifterna i redogörelserna grundar sig på godtagbara verifikat i understödstagarens bokföring och att den inte innehåller poster som inte är godtagabra enligt detta beslut,

6) en plan över de ändamål för vilka det förskott på understöd som ansökan gäller kommer att användas, samt

7) övriga redogörelser som miljöministeriet anser vara nödvändiga.

5 §
Beslut om understöd

Miljöministeriet fattar på grundval av ansökan beslut om beviljande av understöd och om utbetalning av förskott på understödet. I beslutet skall förutsättas att användningen av understödet följer Europeiska gemenskapernas rättsakter om statsstöd.

6 §
Tillsynen över användningen av understöd

Miljöministeriet och den regionala miljöcentralen övervakar användningen av understöd som avses i detta beslut.

Understödstagaren skall föra bok över de kostnader verksamheten ger upphov till så, att de kostnader som företes för den som övervakar användningen av understödet vid behov utan svårigheter kan verifieras med originalverifikat i bokföringen.

Understödstagaren skall bereda den som övervakar användningen av understödet möjlighet att granska understödstagarens medelsförvaltning i dess helhet för utredande av hur understödet har använts och om understödsvillkoren har uppfyllts samt för kontroll av de uppgifter som har lämnats i understödsansökan och i samband med utbetalningen av understöden. Understödstagaren är skyldig att för övervakaren förete alla handlingar och övrig lagrad information som behövs för granskning samt även att i övrigt bistå vid granskningen.

Om det inträffar väsentliga förändringar i understödstagarens förhållanden eller i de planer som företetts i samband med ansökan, skall understödstagaren omedelbart skriftligen underrätta den som övervakar användningen av understödet om förändringarna.

Miljöministeriet, den regionala miljöcentralen och Europeiska gemenskapernas kommission har rätt att granska understödstagarens bokföring och verksamhet i den omfattning som krävs för att säkerställa att understödet används på ett korrekt och sakligt sätt.

7 §
Återkrävande av understöd

Understöd enligt detta beslut skall återbetalas helt eller delvis eller utbetalningen av den ännu outbetalda delen inställas, om

1) understödstagaren i samband med ansökan om understöd eller utbetalningen av det har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på erhållandet av understödet eller på de villkor som har ställts för understödet,

2) understödstagaren har vägrat att lämna upplysningar, handlingar eller annat material som behövs för utbetalningen av understödet eller tillsynen gällande det,

3) understödet annars har betalats ut under felaktiga förutsättningar eller utan grund, eller

4) understödet har använts i strid med ändamål som anges i gällande lagstiftning eller andra bestämmelser.

Om uppfyllandet av villkoren för understödet har försummats till övriga delar, kan det bestämmas att understödet eller en del av det skall återbetalas och att utbetalningen av den ännu outbetalda delen skall inställas eller att utbetalningen skall avbrytas.

Beslut om indragning, avbrytande, återkrav eller återbetalning av understöd fattas av miljöministeriet.

Ett understöd som beviljats på olagliga grunder kan på grundval av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (1593/1994) enligt kommissionens beslut helt eller delvis återkrävas hos mottagaren.

8 §
Förändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Om under de fem år som följer på utbetalningen av understödet användningen av den egendom för vilken understöd beviljats upphör eller minskar väsentligt, ändamålet med den egendom som utgjort grund för beviljandet av understöd ändras väsentligt, eller om egendomen överlåts eller annars övergår i någon annans besittning, eller om egendom vars värde inte är ringa drabbas av en skada, skall en del av egendomens värde eller av försäkringsersättningen eller av annan ersättning som proportionellt motsvarar understödet, återbetalas till staten inom sex månader efter det att förhållandena förändrats på det sätt som avses ovan eller efter skadefallet, om inte miljöministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat.

Understödstagaren skall omedelbart efter det inträffade, dock senast inom en månad, till den som övervakar användningen av understödet och miljöministeriet anmäla sådana förändringar i förhållandena som avses ovan eller om skada som drabbat egendom för vilken understöd beviljats.

9 §
Ränta och dröjsmålsränta

På en i 7 § avsedd understödspost som återbetalas skall, räknat från den dag då posten lyftes, betalas en årlig ränta enligt den räntefot som avses 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) höjd med tre procentenheter.

Om understödstagaren inte har betalat den i 1 mom. avsedda räntan eller återbetalat understödet enligt 8 § 1 mom. till staten före utsatt förfallodag, eller om understödstagaren inte har gjort den i 8 § 2 mom. nämnda anmälan, skall understödstagaren räknat från förfallodagen eller från det att förhållandena förändrades eller från skadefallet till staten på det belopp som skall återbetals betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

10 §
Närmare föreskrifter och anvisningar samt hänvisningar

Miljöministeriet kan meddela närmare föreskrifter och ansvisningar om verkställigheten av detta beslut i frågor som avser exempelvis sökande, utbetalning och återkrav av understöd.

Vid beviljande, användning, utbetalning av stöd som avses i detta beslut samt tillsynen över användningen av understöd skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas statsrådets beslut om de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården och statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/1965) jämte ändringar.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998. Beslutet tillämpas även vid beviljandeav understöd av anslag som överförts från tidigare år.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 29 april 1987 om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsav-gifter (446/1987) jämte ändringar. Det beslut som upphävs skall dock iakttas i fråga om understöd som beviljats med stöd av det.

Helsingfors den 18 december 1997

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.