1178/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 5 § 4 mom. skogslagen av den 12 december 1996 (1093/1996)

ändrat 4 § i sitt beslut av den 14 mars 1997 om tillämpning av skogslagen (224/1997) som följer:

4 §
Förutsättningar för förnyelseavverkning

När man bedömer huruvida en förnyelseavverkning får vidtas beaktas inte de träd som skulle gå att avlägsna genom beståndsvårdande avverkning.

Trädbeståndet är tillräckligt grovt för förnyelseavverkning, om dess medeldiameter uttryckt i centimeter är minst följande:

Huvudsakligt trädslag och växtplatsens beskaffenhet Lappland Kajanaland och norra Österbotten Övriga Finland
Tall frisk eller näringsrikare mo 23 25 27
torr mo 23 24 25
karg mo 22 22 23
Gran lundartad eller näringsrikare mo 23 24 25
frisk mo 22 23 24
Vårt- och glasbjörk frisk eller näringsrikare mo 22 23 24

Trädbeståndet är tillräckligt gammalt för förnyelseavverkning, om dess medelålder uttryckt i år är minst följande:

Huvudsakligt trädslag och växtplatsens beskaffenhet Lappland Kajanaland och norra Österbotten Övriga Finland
Tall frisk eller näringsrikare mo 110 90 70
torr mo 120 100 80
karg mo 130 120 100
Gran lundartad eller näringsrikare mo 100 80 70
frisk mo 110 90 80
Vårt- och glasbjörk lundartad eller näringsrikare mo 60 60 50
frisk mo 60 60 60

Med Lappland avses i denna paragraf Lapplands skogscentrals område. Med Kajanaland och norra Österbotten avses Kajanalands skogscentrals och Norra Österbottens skogscentrals områden frånsett följande kommuner: Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska.

Inom Lapplands skyddsskogsområde är trädbeståndets minimiålder med tanke på förnyelseavverkning tio år högre än den minimiålder som bestämts för det övriga Lapp-land.

På torvmark tillämpas samma diameteroch ålderskrav i fråga om förnyelseduglighet som på lika näringsrik momark. Om trädbeståndets tillväxt dock är särskilt obetydlig, får förnyelseavverkning företas oberoende av trädens ålder eller grovlek.

Förnyelseavverkning får företas innan trädbeståndet har uppnått den förnyelseduglighet som avses i 2 eller 3 mom. enbart om det finns särskilda skäl därför. Det särskilda skälet skall uppges i anmälan om användning av skog. Dylika skäl kan bl.a. vara att tillväxten är dålig eller att den ekonomiska avkastningen är obetydlig på grund av olämplig växtplats eller dålig kvalitet, gleshet eller sjukdom hos trädbeståndet. De grovleks- och ålderskrav som bestäms i 2 och 3 mom. gäller inte skogsbestånd som anlagts för specialändamål, såsom för julgransodling eller energivirke eller andra specialbestånd eller sådana bestånd där förnyelse av skogsbeståndet blir mera ändamålsenlig ekonomiskt sett än att beståndet får fortsätta växa.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 17 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.