1176/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Inrikesministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut ingår bestämmelser om när de prestationer som utförs av notarius publicus vid ett ämbetsverk inom inrikesministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda, med undantag av de avgifter som notarius publicus uppbär för styrkande av köp och delgivning, om vilka bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsfria prestationer

För mottagande av utsaga om erkännande som avses i 15 § lagen om faderskap (700/1975) och för verkställande av hörande samt mottagande av godkännande enligt 18 § lagen om faderskap uppbärs ingen avgift.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För notarius publicus prestatitioner uppbärs följande fasta avgifter:

1) för protest 100 mark,

2) för öppning och stängning av tresorfack 200 mark för det första facket och för varje följande fack 30 mark,

3) för styrkande av meritförteckning 120 mark,

4) för vederhäftighetsintyg 100 mark,

5) för styrkande av riktigheten hos en underskrift 30 mark,

6) för styrkande av riktigheten hos en kopia av en handling 10 mark per sida, dock högst 100 mark per handling, samt

7) för intyg (apostille) som avses i konventionen om slopande av kravet på legalisation av utländska allmänna handlingar (FördrS 46/1985) 50 mark.

För kontroll i ett offentligt register i samband med styrkande av riktigheten hos en underskrift uppbärs en avgift som motsvarar de kostnader som föranleds av kontrollen.

För andra prestationer uppbärs en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller till utgången av 1999. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

För prestationer som beställs innan detta beslut har trätt i kraft uppbärs avgift enligt det avgiftsbeslut som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 1997

Minister
Jouni Backman

Överinspektör
Eeva Puttonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.