1161/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av lagen om regional utveckling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 december 1993 om regional utveckling (1135/1993) 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 9 a § som följer:

2 §
Regionalt utvecklingsansvar

Regional utvecklingsmyndighet är den samkommun (förbund på landskapsnivå) som sköter landskapets intressebevakning och regionplanläggning inom landskap som avses i lagen om landskapsindelning (1159/1997).


3 §
Den regionala utvecklingsmyndighetens uppgifter

Förbundet på landskapsnivå svarar för den allmänna utvecklingen av landskapet och främjar mellankommunalt samarbete och annat samarbete mellan kommunerna.


9 a §
Samarbete mellan myndigheterna vid beslut om tillgången till service

Då sådana beslut fattas som gäller organen inom den statliga lokal- och regionförvaltningen, deras verksamhetsområden och verksamhetsställen samt den service som tillhandahålls på verksamhetsställena skall det beaktas att tillgången till kundbetjäning inte försämras.

Innan en statlig myndighet fattar ett sådant i 1 mom. avsett beslut som kan försämra tillgången till kundbetjäning, eller gör en framställning hos statsrådet om ett sådant beslut, skall den begära utlåtande av den kommun som saken gäller. Om saken gäller två eller flera kommuner skall utlåtande också begäras av förbundet på landskapsnivå.

Om den statliga myndigheten ämnar avvika från ett utlåtande som avses i 2 mom., skall den förhandla med kommunen och förbundet på landskapsnivå. Om utlåtandet gäller i övrigt vad som föreskrivs i 9 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 168/1997
FvUB 20/1997
RSv 169/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.