1158/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 juli 1974 om arbetsdomstolen (646/1974) 1 § 1 mom., 2 § 1, 2 och 4 mom. samt 5 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 722/1997, 2 § 1, 2 och 4 mom. i lag 1007/1982 och 5 § 1 mom. i lag 955/1988, samt

fogas till lagen nya 2 a och 14 a § samt till 15 §, sådan den lyder i lag 951/1993, ett nytt 4 mom. och till 47 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Arbetsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol tvistemål angående arbetskollektivavtal för arbetstagare och tjänstekollektivavtal för tjänstemän samt tvistemål som grundar sig på lagen om kollektivavtal (436/1946), lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/ 1970), lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) och 23―27 § lagen om Finlands Bank (719/1997), då frågan gäller

1) arbets- eller tjänstekollektivavtalets giltighet, bestånd, innebörd och omfattning samt den rätta tolkningen av en bestämd avtalspunkt,

2) om något förfarande står i överensstämmelse med arbets- eller tjänstekollektivavtal eller bestämmelserna i ovan nämnda lagar, eller

3) påföljd av förfarande som strider mot arbets- eller tjänstekollektivavtal eller de ovan nämnda författningarna, dock inte om det är fråga om straffpåföljd eller disciplinär påföljd.


2 §

Arbetsdomstolen består av en president med tjänsten som huvudsyssla, i egenskap av ordförande, och fjorton ledamöter med befattningen som bisyssla. Innehar presidenten sedan tidigare statstjänst, är han befriad från handhavandet av den under den tid han tjänstgör som president.

Presidenten och två ledamöter utnämns av republikens president för en tid av tre år bland personer vilka inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Presidenten skall ha avlagt examen som krävs för domartjänst och vara förtrogen med domarvärv. De två ledamöter som avses i detta moment och som vid behov fungerar såsom vice ordförande, skall ha avlagt examen som krävs för domartjänst och vara förtrogna med arbetsförhållanden. För båda ledamöterna utses två suppleanter som uppfyller samma behörighetsvillkor.


Presidenten i arbetsdomstolen samt arbetsdomstolens ledamöter och suppleanter har i regeringsformen för domare stadgad rätt att kvarstå i tjänsten under den tid för vilken de utnämnts.

2 a §

På grund av antalet eller arten av de mål som skall handläggas, eller av något annat särskilt skäl kan ett arbetsdomstolsråd förordnas till arbetsdomstolen för viss tid.

Arbetsdomstolsrådet utnämns av republikens president för en tid av högst tre år i sänder bland personer vilka inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

Vad gäller arbetsdomstolsrådets behörighet, tjänstledighet och rätt att kvarstå i tjänst under den tid för vilken denne utnämnts tillämpas vad som bestäms om presidenten i arbetsdomstolen.

5 §

Vid arbetsdomstolen finns en tjänst som president och en eller flera sekreterartjänster.


Ärendenas handläggning vid arbetsdomstolen
14 a §

Ärenden avgörs på föredragning eller vid muntlig förhandling.

15 §

Rättegångsombudet skall visa en fullmakt som huvudmannen undertecknat om arbetsdomstolen bestämmer det.

47 §

Om organiseringen av arbetet vid arbetsdomstolen bestäms närmare i arbetsdomstolens arbetsordning. Arbetsordningen fastställs av presidenten i arbetsdomstolen sedan alla personalgrupper har hörts och ärendet behandlats vid ett sammanträde i arbetsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 130/1997
LaUB 14/1997
RSv 189/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.