1154/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av 4 och 6 § lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1989 om statens pensionsfond (1372/1989) 6 §, sådan den lyder i lag 942/1993, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 942/1993, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

4 §

För nedan nämnda personer är arbetsgivares pensionsavgift 7 procent av lönesumman 1998 och 13 procent av lönesumman 1999 medan den efter 1999 bestäms enligt 1 mom.:

1) personer anställda i kommunal grundskola och kommunalt gymnasium vilka omfattas av statens pensionssystem, och

2) personer som är anställda i följande skolor:

a) i skola som enligt 77 § grundskolelagen (476/1983) ersätter grundskola och i privat gymnasium som avses i 50 § gymnasielagen (477/1983),

b) i skola som avses i lagen om vuxengymnasier (439/1994),

c) i skola som avses i lagen om Steiner-skola (417/1977),

d) i skola som avses i lagen om steinerpedagogiska specialskolor (932/1986),

e) i privatskola som enligt 83 § grundskolelagen (476/1983) ordnats att motsvara grundskola,

f) i skola som avses i lagen om skolan Anna Tapion koulu (1197/1988).


6 §

Den andel av fondens medel på statens centralbokförings samlingskonto som inte används på ett sätt som bestäms i 5 § skall lånas till staten för täckande av utgifter i statsbudgeten så som finansministeriet beslutar enligt de lånefullmakter som riksdagen beviljar.

På fondens medel på statens centralbokförings samlingskonto betalar staten en ränta som är lika stor som den genomsnittliga räntan på statskassans placeringar. Den ränta som skall betalas på medlen på samlingskontot bestäms av statskontoret och skall årligen före utgången av februari i efterskott krediteras fonden.

På de medel som fonden lånat till staten betalar staten en ränta som är lika stor som den ränta som på räntebetalningsdagen noterats för ett sådant statsobligationslån vars återstående lånetid är densamma som den återstående lånetiden för de medel som fonden lånat till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 137/1997
StaUB 22/1997
RSv 149/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.