1153/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1671/1995,

ändras 1 § 2 och 4 mom., 7 d § samt 8 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7 d § sådan den lyder i nämnda lag 1671/1995 och 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1528/1993, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1528/1993 och 1671/1995 samt i lagar 851/1971, 215/1979, 902/1979 och 1180/1996, ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag 1528/1993 och till 8 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1528/1993 och 1180/1996 samt i lag 638/1994, ett nytt 6 mom. i stället för det 6 mom. som upphävts genom nämnda lag 1528/1993, som följer:

1 §

Vad som i denna lag bestäms om tjänster gäller även befattningar samt tillfälliga och andra uppdrag vilkas innehavare står i tjänsteförhållande till staten. Det gäller dessutom arbete som utförs på basis av ett skriftligt eller muntligt uppdrags- eller konsultavtal eller ett liknande arrangemang där arbetsinsatsen görs och ett penningvederlag tas emot av en fysisk person som inte är verksam som företagare eller bedriver verksamheten i ett bolags eller någon annan sammanslutnings namn.


En anställning anses fortgå oavbrutet, även om förmånstagaren övergår från en anställning till en annan, ifall övergången har skett omedelbart. Innehar en förmånstagare två eller flere samtidigt fortgående tjänster, arbeten eller uppdrag, och åtminstone ett av dessa fortgår minst en månad, utgör de tillsammans en anställning. Om en förmånstagare vid sidan av en anställning som varar minst en månad samtidigt också arbetar i en statlig kommission, delegation, nämnd eller något annat organ som består av flera personmedlemmar, betraktas hans verksamhet i sin helhet som en sådan anställning som avses i denna lag. Om de olika uppdrag som hör till anställningen börjar och upphör vid olika tidpunkter, betraktas den tidpunkt då det första uppdraget börjar som begynnelsedag för anställningen i sin helhet och den tidpunkt då det sista uppdraget upphör som avslutning på anställningen i sin helhet.


5 §

Pensionstiden beräknas i hela månader. Då pensionen räknas ut, avrundas en tid om mer än 14 dagar som överstiger de hela månaderna till nästa hela månad.


7 d §

Då pensionslönen räknas ut bestäms arbetsförtjänsten enligt betalningstidpunkten på samma grunder som tillämpas vid innehållning av skatteförskott eller skatt. Som arbetsförjänst anses också lön och arvoden för de uppdrag och det arbete i olika organ som avses i 1 § 2 och 4 mom. Som arbetsförtjänst betraktas dock inte

1) semesterersättning som skall betalas då en anställning upphör,

2) förmåner enligt sista meningen i 15 § 1 mom., som gäller tiden efter att anställningen upphörde, och inte heller

3) till förmånstagaren betalt ortstillägg enligt 2 § lagen om avlöning av tjänstemän inom utrikesrepresentationen (346/1988) och ersättningar enligt lagens 3 § samt ortstillägg och ersättningar enligt förordningen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (652/1993).

8 §

En förutsättning för ålderspension är att förmånstagaren har en pensionstid av minst en månad, att han uppnått pensionsåldern och att anställningen upphört. Om förmånstagaren fortsätter i något av de till anställ-ningen hörande uppdrag som avses i 1 § 4 mom. ännu efter det att anställningens övriga delar upphört, anses anställningen vid tillämpningen av detta moment ha upphört i sin helhet då det uppdrag upphör för vilket den per månad beräknade förtjänsten är den största.


Har förmånstagaren med stöd av de bestämmelser som nämns i 5 mom. erhållit en förtida ålderspension som fram till den 31 december 1994 har ökat med 11/60 procent för varje till pensionstiden hänförlig månad, betraktas pensionsåldern för denna pension som förmånstagarens pensionsålder också enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på anställningar och uppdrag för tiden efter lagens ikraftträdande.

Lagens 5 § 2 mom. tillämpas på pensioner i fråga om vilka det pensionsfall som ligger till grund för pensionen har inträffat efter lagens ikraftträdande.

RP 219/1997
ShUB 24/1997
RSv 197/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.