1131/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 1 § 2 mom., 5 § 4 mom. samt 6 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 5 § 4 mom. och 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 248/1997 och 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 746/1992, som följer:

1 §

Angående i 1 mom. avsett folkhälsoarbete, med undantag för hälsoskydd som gäller individen och dennes livsmiljö (miljö- och hälsoskydd), om vilken bestäms särskilt, gäller vad i denna lag föreskrivs om inte något annat bestäms i någon annan lag eller i stadganden som utfärdas med stöd av den.

5 §

Har verksamhet som avses i denna lag anförtrotts en samkommun, skall samkommunen åläggas att sköta även de uppgifter som ankommer på kommunen enligt andra lagar om folkhälsoarbetet. Med avvikelse från detta kan samkommunen emellertid låta en medlemskommun handha uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet efter att ha avtalat om saken med medlemskommunen i fråga.


6 §

Uppgifter i anslutning till verkställigheten av folkhälsoarbetet handhas av ett av kommunen utsett kollegialt organ (organ), som utöver vad som bestäms i denna lag skall sköta de uppgifter som enligt någon annan lag åligger hälsovårdsnämnden. Miljöoch hälsoskyddet kan dock även åläggas något annat organ eller en sektion i det, dock inte kommunstyrelsen.

Om folkhälsoarbetet handhas av en samkommun, skall denna gemensamt för medlemskommunerna tillsätta det organ som avses i 1 mom. Om det i samkommunen dessutom har tillsatts ett särskilt organ för att sköta de uppgifter som ankommer på en eller flera medlemskommuners miljövårdsmyndigheter, kan detta organ i fråga om dessa medlemskommuner även åläggas miljö- och hälsoskyddet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 167/1997
ShUB 23/1997
RSv 186/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.