1115/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av 1 § lagen om riksrätten

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras lagen den 25 november 1922 om riksrätten (273/1922) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1223/1990, som följer:

1 §

Riksrätten handlägger åtal som väcks mot en medlem av statsrådet, mot justitiekanslern, justitiekanslersadjointen eller justitiekanslersadjointens suppleant, mot riksdagens justitieombudsman, biträdande justitieombudsman eller mot presidenten i eller en ledamot av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen för lagstridigt förfa- rande i ämbetsutövningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. I fråga om biträdande justitieombudsmannens suppleant tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 129/1997
GrUB 5/1997
RSv 157/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.