1114/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av 1 § lagen om rätt för riksdagen att granska lagenligheten av statsrådsmedlemmarnas och justitiekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans ämbetsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras i lagen om rätt för riksdagen att granska lagenligheten av statsrådsmedlemmarnas och justitiekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans ämbetsåtgärder (274/1922) 1 §, sådan den lyder i lag 1222/1990, som följer:

1 §

Riksdagen har rätt att enligt denna lag granska lagenligheten av statsrådsmedlemmarnas och justitiekanslerns samt riksdagens justitieombudsmans liksom även justitiekanslersadjointens och dennes suppleants samt de biträdande justitieombudsmännens ämbetsåtgärder samt fatta de beslut som granskningen ger anledning till.

Vad 2 § 1―3 mom. och 3―7 § föreskriver om en medlem av statsrådet och justitie- kanslern gäller på motsvarande sätt riksdagens justitieombudsman liksom även justitie-kanslersadjointen och dennes suppleant samt de biträdande justitieombudsmännen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. I fråga om biträdande justitieombudsmannens suppleant tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 129/1997
GrUB 5/1997
RSv 157/1997

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.