1109/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ändring av 27 b § socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 b § socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/1982), sådan den lyder i lag 1365/1992, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

27 b §

Den som ingått avtal med kommunen om stöd för närståendevård har rätt till minst ett dygn ledig tid per sådan kalendermånad under vilken han oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Lagstadgad ledighet minskar inte vårdarvodets storlek. Kommunen skall sörja för att vården av den vårdbehövande ordnas på ett ändamålsenligt sätt under vårdarens lagstadgade ledighet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Kommunen skall utan dröjsmål vidta åtgärder för att avtal om närståendevård som är i kraft när denna lag träder i kraft justeras i enlighet med denna lag och rättigheten enligt denna lag kan förverkligas senast från den 1 maj 1998.

Har vårdaren när denna lag träder i kraft enligt avtal större rättighet till ledig tid än vad som anges i denna lag, fastställs vårdarens rätt till ledighet enligt avtalet.

RP 166/1997
ShUB 20/1997
RSv 154/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.