1105/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1263/1996, och

fogas till 15 § ett nytt 3 mom. som följer:

14 §
Ikraftträdande

De bestämmelser i 5 a § i den genom denna lag upphävda lagen om skatteförvaltningen som gäller rätt att lämna uppgifter på eget initiativ tillämpas dock till utgången av 1999.

15 §
Övergångsbestämmelse

Utan hinder av vad som bestäms om skatterättelsenämndens mandatperiod, fortsätter skatterättelsenämnder som är verksamma vid utgången av år 1997 i sitt uppdrag till den 31 juli 1998.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 163/1997
StaUB 27/1997
RSv 162/1997

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.