1087/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om ändring av 10 § förordningen om pension för företagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/1969) 10 §, sådan den lyder i förordning 658/1991, som följer:

10 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969), lagen om pension för arbetstagare (395/1961), lagen om sjömanspensioner (72/1956), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till ett ombud som en sådan pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen har bemyndigat därtill. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid en för ansökningens avgörande behövlig tilläggsutredning, eller har behandlingen av ansökan enligt 9 § 2 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock gjord först sedan den för ansökningens avgörande behövliga utredningen inkommit till pensionsanstalten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.