1084/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962) 3 § 2 och 3 mom., 4 §, 10 § och 12 §,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning 1507/1995, 10 § sådan den lyder i förordning 1658/1993 och 12 § sådan den lyder i förordning 656/1991, som följer:

3 §

Arbetsgivaren skall inom den i 1 mom. nämnda tiden även tillställa arbetspensionskassan en redovisning på en av kassan fastställd blankett.

Arbetspensionskassan kan bevilja arbetsgivaren rätt att på av kassan bestämda villkor betala försäkringspremien och avge redovisning även på andra tider och på annat sätt än de som anges i 1 och 2 mom.


4 §

Pensionsskyddscentralen skall på begäran av den försäkrade skriftligen delge honom det enligt första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) ändrade sammanlagda lönebelopp för vilket försäkringspremier på grund av hans arbetsförhållanden har inbetalts till arbetspensionskassan.

10 §

Om en arbetstagare, som tidigare stått i arbetsförhållande som omfattas av pensionslagen, står i arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) eller lagen om sjömanspensioner (72/1956) tillämpas, eller är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller lagen om pension för företagare (468/1969), erhåller han ett fribrev, motsvarande den pensionsrätt som han förvärvat enligt pensionslagen. I övrigt gäller angående fribrev i tillämpliga delar vad som bestäms i 8 § förordningen om pension för arbetstagare (183/1962).

12 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till arbetspensionskassan eller i lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till ett ombud som en sådan pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen har bemyndigat därtill. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av arbetspensionskassan utsatt skälig tid en för ansökningens avgörande behövlig tilläggsutredning, eller har behandlingen av ansökan förordnats att förfalla på grund av att sökanden inte efterkommit ett sådant åläggande som avses i 14 § 1 mom., anses ansökan dock gjord först sedan den för ansökningens avgörande behövliga utredningen inkommit till arbetspensionskassan.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.