1083/1997

Given i Helsingfors den 5 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) 1 §, 6 § 2 mom., 8 § 3 mom., 11 § 4 mom. och 12 § 2 mom. 6 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § och 8 § 3 mom. i förordning 1506/1995, 6 § 2 mom. i förordning 709/1965 samt 11 § 4 mom. och 12 § 2 mom. 6 punkten i förordning 655/1991, som följer:

1 §

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) anses arbetsförtjänsten stiga till det gränsbelopp som avses i nämnda lagrum räknat från början av arbetsförhållandet, om den arbetsförtjänst som avses i 7 e § lagen om pension för arbetstagare, då minskningen för arbetstagarnas pensionsavgift inte beaktas, under den första månaden är minst lika stor som gränsbeloppet. I ett arbetsförhållande som omfattas av lagen om pension för arbetstagare anses arbetsförtjänsten vara minst lika stor som ovan avsedda gränsbelopp, till dess det till följd av arbetsgivarens anmälan utreds att arbetsförtjänsten åtminstone under var och en av minst de sex senaste kalendermånaderna, innan anmälan gjordes, har varit mindre än gränsbeloppet. Då upphör arbetsförhållandet tidigast vid utgången av kalendermånaden före det anmälan inkommit.

Om arbetstagarens arbetsförtjänst i ett arbetsförhållande som avses i 1 § 3 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) under två på varandra följande kalendermånader är minst lika stor som gränsbeloppet enligt 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, anses arbetsförhållandet omfattas av lagen om pension för arbetstagare från ingången av den andra kalendermånaden.

6 §

Längden av en tidsperiod som anges i månader uträknas så att de i den enligt 1 mom. ingående dagarnas antal divideras med trettio. Vid uträkning av till pension berättigande tjänstgöringstid och pensionens belopp beaktas härvid även del av en månad.

8 §

Inleder en arbetstagare som erhållit fribrev på nytt ett arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (132/1962), lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare eller lagen om sjömanspensioner (72/1956) tillämpas, eller börjar han bedriva företagarverksamhet, på vilken lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) eller lagen om pension för företagare (468/1969) tillämpas, och kommer han på grund därav, utan att på nytt erhålla fribrev, i åtnjutande av pension vid annan ålder eller på andra villkor, skall fribrevet ändras så att det motsvarar dessa villkor. Detsamma gäller, om en sådan arbetstagare erhåller pension på grund av frivillig fortsatt försäkring. I fråga om rätten till fribrev för arbetstagare som inlett ett arbetsförhållande enligt lagen om sjömanspensioner tillämpas dock även vad som bestäms i sista meningen i 3 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.


11 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till ett ombud som en sådan pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen har bemyndigat därtill. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid en för ansökningens avgörande behövlig tilläggsutredning, eller har behandlingen av ansökan enligt 3 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock gjord först sedan den för ansökningens avgörande behövliga utredningen inkommit till pensionsanstalten.

12 §

De pensionslagar som avses ovan i 1 mom. är:


6) lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Bestämmelserna i 6 § 2 mom. tillämpas på arbetsförhållanden som börjat den 1 januari 1998 eller senare. Bestämmelsen tillämpas också på arbetsförhållanden som börjat före lagens ikraftträdande och som fortsätter när lagen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.