1066/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Förordning om ändring av förordningen om statistikcentralen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 14 februari 1992 om statistikcentralen (105/1992), 3 §, 6 § 2 mom. samt 7, 8 och 10 §, av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning 1238/1994 och 10 § sådan den lyder i nämnda förordning som följer:

3 §

De ärenden som ankommer på statistikcentralen avgörs av direktionen, generaldirektören eller, enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen och ekonomistadgan, någon annan tjänsteman.

6 §

Generaldirektören skall avgöra de ärenden som ankommer på statistikcentralen och som inte avgörs av direktionen eller som inte i arbetsordningen eller ekonomistadgan uppdragits åt någon annan tjänsteman för avgö-rande.


7 §

Av generaldirektören krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet samt sådan förtrogenhet med administration och med statistikcentralens verksamhetsområde som uppgifterna förutsätter.

Av direktören för en verksamhetsenhet krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, utvecklingserfarenhet samt god förtrogenhet med verksamhetsenhetens område.

8 §

Statistikcentralens generaldirektör utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Direktörerna för verksamhetsenheterna utnämns av direktionen. Ämbetsverkets övriga personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman.

10 §

På framställning av statistikcentralens generaldirektör förordnar direktionen den direktör för en verksamhetsenhet som skall vara ställföreträdare för generaldirektören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.