1064/1997

Utfärdat i Helsingfors den 26 november 1997

Trafikministeriets beslut om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lagen den 16 maj 1994 (384/1994), beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka meteorologiska institutet uppbär en avgift som den fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) specialtjänster, som ges för upprätthållandet av försvarsberedskap, samt

2) utredningar och utlåtanden, som ges för räddningsverksamhet och luftvårdsmyndigheter och som inte åsamkar enbart smärre kostnader.

2 §
Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer, som meteorologiska institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder, är

1) väder- och klimattjänstprodukter, som görs på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst,

2) utredningar, utlåtanden och undersökningar, som görs på beställning,

3) observations- och mätningsprestationer, som görs eller ges på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst,

4) användning av lokaler som meteorologiska institutet besitter, samt

5) andra specialtjänster och prestationer, som kunderna beställer eller som står till buds för kunder.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter bör vidtagas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 1997

Minister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Pekka Hurtola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.