1058/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 13 §, sådan den lyder i lag 640/1966, och

ändras 7 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 560/1993, som följer:

7 a §

Har arbetstagaren inte under något kalenderår förtjänat minst det i 7 § 1 mom. nämnda gränsbeloppet, uppgår det årliga beloppet till samma belopp som nämnda gränsbelopp. Om arbetstagaren inte har rätt till återstående tid på grundval av något annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, skall det i 1 mom. nämnda beloppet utökas med de löner som har erhållits för däri angivna kalenderår och på grundval av vilka arbetstagaren har rätt till pension enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) samt med de arbetsförtjänster som har intjänats för däri angivna kalenderår och som har beräknats enligt de till pension enligt lagen om pension för arbetstagare berättigande tiderna och motsvarande pensionsgrundande löner.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas arbetsförtjänster enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) till den del de har betalts efter att lagen trätt i kraft.

RP 202/1997
ShUB 22/1997
RSv 180/1997

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.