1057/1997

Given i Helsingfors den 28 november 1997

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1482/1995, samt

ändras 1 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom., 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. 1 punkten, 6 b § 1 och 2 mom. och 11 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. 2 punkten i lag 38/1987 och 4 mom. i lag 372/1995, 2 § 2 mom. i lag 603/1986, 5 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag 1482/1995, 6 b § 1 och 2 mom. i lag 559/1993 och 11 § 1 mom. i lag 1467/1993, som följer:

1 §

En arbetsgivare är skyldig att anordna och bekosta pensionsskydd, som uppfyller minimivillkoren enligt denna lag, för var och en av sina arbetstagare vars arbetsförhållande efter det år då arbetstagaren fyllde 13 år har fortgått utan avbrott minst en månad. Arbetstagaren är skyldig att, på det sätt som avses i 12 b §, delta i bekostandet av pensionsskydd som uppfyller minimivillkoren enligt denna lag. Lagen gäller dock inte arbetsförhållanden


2) i vilket arbetsförtjänsten på det sätt som närmare bestäms genom förordning understiger 90 mark per månad;


När de pensionsgrundande lönerna justeras på det sätt som avses i 9 §, justeras det gränsbelopp om vilket bestäms i 1 mom. 2 punkten på motsvarande sätt.


2 §

Vid tillämpningen av denna lag anses ett arbetsförhållande ha upphört vid utgången av den dag, för vilken på grundval av arbetsförhållandet senast betalades lön innan arbetsförhållandet bröts eller innan i 4 § 3 mom. angiven arbetsoförmåga inträdde eller i 4 e § nämnd individuell förtidspension började. Fortsätter arbetstagaren att arbeta efter det att arbetsoförmågan inträtt, anses han stå i nytt arbetsförhållande. En arbetstagare som får i 4 f § nämnd deltidspension anses likaså stå i nytt arbetsförhållande inom denna lags tillämpningsområde då han fortsätter att arbeta i deltidsarbete. Om en arbetstagares arbetsförtjänst medan arbetsförhållandet alltjämt fortgått under var och en av minst de sex senaste kalendermånaderna har varit mindre än det gränsbelopp som nämns i 1 § 1 mom. 2 punkten, kan arbetsgivaren tidigast vid utgången av den sjätte kalendermånaden anmäla att arbetsförhållandet har upphört. Den tid under vilken arbetstagaren fullgjort värnplikt i aktiv tjänst räknas inte in i den tid arbetsförhållandet fortgått.


5 §

Pensionsbeloppet är 1/8 procent av den pensionsgrundande lönen

1) för varje månad av den till pension berättigande tjänstgöringstiden,


6 b §

Återstående tid räknas såsom till pension berättigande på grundval av ett arbetsförhållande som har fortgått minst sex månader, förutsatt att pensionslönen enligt 7 § uppgår till minst det gränsbelopp som nämns i 1 § 1 mom. 2 punkten.

Den återstående tiden räknas dock såsom till pension berättigande också på grundval av något annat arbetsförhållande än ett sådant som uppfyller villkoren enligt 1 mom., om arbetstagaren inte på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet som har börjat före förstnämnda arbetsförhållande har rätt till heleffektiv pension som nämns i 6 § 1 mom.


11 §

Anordnar en arbetsgivare med stöd av 1 c § 3 mom. frivilligt pensionsskydd för en arbetstagare (frivillig grundpensionsförsäkring) eller anordnar han annars ett bättre pensionsskydd än vad som föreskrivs i 4―9 § eller innefattar han i pensionsskyddet betalning av begravningsbidrag eller annan sådan förmån som inte förutsätts i minimivillkoren (frivillig tilläggspensionsförsäkring) har han rätt att, på de villkor som vederbörande ministerium bestämmer, underställa ett sådant pensionssystem denna lag genom att registrera det i pensionsskyddscentralen, varefter bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar skall iakttas beträffande tilläggspensionsförsäkringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Det belopp som anges i 1 § 1 mom. 2 punkten motsvarar det löneindextal som fastställts för 1966.

Bestämmelserna i 5 § 1 mom. 1 punkten tillämpas på arbetsförhållanden som börjat den 1 januari 1998 eller senare. Lagrummet tillämpas också på arbetsförhållanden som börjat före lagens ikraftträdande och som fortsätter när lagen träder i kraft.

RP 202/1997
ShUB 22/1997
RSv 180/1997

Helsingfors den 28 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre%

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.