1031/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av 7 § lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969), sådant det lyder i lag 1031/1987, som följer:

7 §

För täckning av de kostnader som uppstår på grund av behandlingen av ansökningar om registrering av bekämpningsmedel och av förandet av bekämpningsmedelsregistret skall till staten betalas följande avgifter:

1) 5 000 mark för varje preparat då ansökan om registrering eller omregistrering görs, och

2) 3,5 procent av det mervärdesskattefria nettoförsäljningspriset på bekämpningsmedel, som sålts eller överlåtits eller använts på något annat sätt under det föregående kalenderåret.

Skyldig att erlägga avgift enligt 1 mom. 2 punkten är importören och den inhemska tillverkaren till den del de har sålt eller överlåtit bekämpningsmedel till en partiaffär, ett detaljhandelsföretag eller till en förbrukare eller använt det själva. Till den del importören eller den inhemska tillverkaren har sålt eller annars överlåtit bekämpningsmedel till andra än dem som nämns ovan är den som anskaffat bekämpningsmedlet skyldig att betala avgift.

Jord- och skogsbruksministeriet kan på ansökan befria den avgiftsskyldige från den avgift som nämns i 1 mom. 1 punkten eller sänka denna avgift, om saluföringen av preparatet i Finland kan antas bli av mindre omfattning. Utsläppandet av preparatet på marknaden skall dock anses nödvändigt med tanke på växtskyddet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 141/1997
JsUB 11/1997
RSv 142/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.