1025/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av 33 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 33 § 2 mom., sådant det lyder i lag 557/1992, som följer:

33 §

Försäkrads försäkringspremie fastställs på grundval av det totala antal skatteören som har påförts honom för det föregående året, skatteåret. Utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § inkomstskattelagen (1535/1992), till den del den betalas i form av pengar, skall beaktas då det totala antal skatteören som ligger till grund för försäkringspremien fastställs. De kostnader för arbete som arbetsgivaren ersätter hänförs inte till den del av utlandsarbetsinkomsten som betalas i pengar, till den del ersättningarna är skattefria med stöd av inkomstskattelagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1998.

Sjukförsäkringspremie påförs inte på grundval av skattefri utlandsarbetsinkomst då skattefriheten enligt ikraftträdelsebestämmelsen för lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen (1024/1997) grundar sig på nämnda paragraf sådan den var i kraft under 1995.

RP 161/1997
StaUB 24/1997
RSv 152/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.