1006/1997

Utfärdat i Helsingfors den 13 november 1997

Statsrådets beslut om statens deltagande i stödjandet av åtgärder för utvecklande av landsbygden inom ramen för gemenskapsinitiativprogrammen INTERREG för Kvarken-MittSkandia, Nordkalotten samt Finlands och Sveriges skärgård

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas då stöd beviljas för åtgärder som avses i 26 § 1 mom. 3 punkten lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994), nedan strukturpolitiklagen, genom vilka åtgärdsprogrammen för Kvarken-Mittskandia, Nordkalotten samt Finlands och Sveriges skärgård inom ramen för gemenskapsinitiativet INTERREG genomförs och där Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket deltar i finansieringen.

Detta beslut tillämpas på den statliga medfinansieringen. Beslutets 8 §, 10 § 2 mom. samt 11, 12 och 14 § tillämpas dock också på Europeiska gemenskapens medfinansiering.

Detta beslut tillämpas inte då stöd beviljas för åtgärder som delvis finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) åtgärdsprogram sådana programdokument för INTERREG II beträffande Kvarken-MittSkandia, Nordkalotten och skärgården i Finland och Sverige som utarbetats för genomförande av det i 1 § 1 mom. nämnda gemenskapsinitiativet INTERREG och som Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt genom beslut;

2) interregional beslutsgrupp ett organ som stödjer sig på åtgärdsprogrammet och som administrerar programmet; och

3) åtgärdsplan en skriftlig utvecklingsplan som uppgjorts av den som ansöker om stöd och i enlighet med vilken åtgärdsprogrammets mål skall nås.

3 §
Stödtagare

När det gäller företagsverksamhet kan stöd beviljas sådana företagare och företag som enligt 8 § 1 mom. 1―6 punkten statsrådets beslut om strukturpolitiskt programbaserat stöd för landsbygden (437/1996) kan beviljas stöd.

Stöd för andra ändamål än företagsverksamhet kan beviljas sådana stödtagare som avses i 27 § 1 mom. strukturpolitiklagen.

4 §
Förutsättningar för att stöd skall beviljas

För att stöd skall beviljas krävs det att:

1) åtgärdsplanen är förenlig med gemenskapsrätten, den nationella lagstiftningen samt åtgärdsprogrammet;

2) den åtgärd för vilken stöd beviljas hänför sig till ett område som avses i åtgärdsprogrammet;

3) den interregionala beslutsgruppen godkänner finansieringen av åtgärden inom ramen för åtgärdsprogrammet;

4) de som deltar i finansieringen av åtgärden har förbundit sig att finansiera den;

5) den som ansöker om stöd har tillräcklig yrkesskicklighet, erfarenhet samt ekonomiska och operativa förutsättningar att genomföra åtgärdsplanen.

5 §
Verksamhet som kan stödas

Stöd kan beviljas för planerings-, utrednings- och forskningsarbete, utbildning, företagsutveckling, genomförande av investeringar samt information som hänför sig till genomförande av åtgärdsplanen samt för sådan administrativ verksamhet som är nödvändig för att åtgärdsplanen skall kunna genomföras.

Stöd beviljas inte för sökandens egentliga omkostnader och inte heller för markförvärv. Stöd beviljas inte heller för en åtgärd som har slutförts innan den ansökan som nämns i 9 § har inlämnats.

6 §
Godtagbara kostnader

Som godtagbara kostnader kan betraktas sådana skäliga kostnader som från och med den 25 september 1995 åsamkats en stödtagare på grund av verksamhet enligt den i 5 § nämnda åtgärdsplanen och som föranletts av följande ändamål:

1) löner, arvoden och resor;

2) anskaffning av material, förnödenheter, energi och tjänster;

3) anskaffning, reparation och hyrning av maskiner och anordningar samt lokalhyror;

4) grundlig renovering av produktions-, affärs- och lagerbyggnader,

5) frivilligarbete som inte hänför sig till företagsverksamhet.

7 §
Stödets maximibelopp

Då stöd beviljas för företagsverksamhet tillämpas de villkor som anges i kommissionens meddelande om försumbart stöd (96/C 68/06).

I fråga om maximibeloppen av de stöd som beviljas för forskning och utveckling tillämpas också de villkor som har uppställts i kommissionens meddelande gemenskapsramar för statligt stöd till forskning och utveckling (96/C 45/06).

I fråga om maximibeloppen av de stöd som beviljas för företagsverksamhet skall dessutom i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i lagen om företagsstöd (1136/1993) och i statsrådets beslut om företagsstöd (1689/1993).

Stöd för investeringar avsedda för annat än företagsverksamhet kan beviljas för högst 35 procent av de godtagbara kostnaderna.

8 §
Bokföringsskyldighet

Stödtagaren skall ha särskild bokföring över verksamhet som stöds enligt detta beslut, på det sätt som bokföringslagen (655/1973) föreskriver. Någon särskild bokföringsskyldighet föreligger dock inte, om den verksamhet som stöds anknyter till företagets eller sammanslutningens verksamhet och redovisningen över finansieringen av den verksamhet som stöds företes i bokföringen på separata konton så, att den kan övervakas utan svårighet.

Av bokföringen skall framgå hur såväl den nationella medfinansieringen som Europeiska gemenskapens medfinansiering har använts.

Stödtagaren skall förvara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av den verksamhet som stöds så, att de kan granskas utan svårighet. Bokföringen och materialet i anslutning därtill skall förvaras i minst fem år från programperiodens utgång.

9 §
Ansökan och beviljande av stöd

Stöd skall sökas skriftligen. Det beviljas av statsmedel av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område åtgärden skall genomföras.

Stödet beviljas i form av bidrag. I beslutet att bevilja bidrag skall nämnas åtminstone de godtagbara kostnaderna, det totala bidragsbeloppet, bidragets andel av den totala finansieringen av åtgärden, tidsfristen för genomförande av åtgärden samt övriga villkor för utbetalning, användning och återkrav av bidraget liksom också skyldigheterna i fråga om bokföring, uppföljning, rapportering samt bestämmelserna om den ränta och dröjsmålsränta som skall uppbäras för bidrag som återbetalas.

10 §
Utbetalning

Utbetalning av bidrag skall sökas skriftligen hos arbetskrafts- och näringscentralen. Bidraget betalas högst i tre rater utgående från de faktiska godkända kostnaderna.

Den sista raten betalas ut när den verksamhet som stöds har slutförts och stödtagaren har tillställt den som beviljat stöd en tillräcklig redovisning över användningen av de medel som beviljats för verksamheten samt en behörig slutredovisning.

Stödtagaren skall ansöka om utbetalning av bidraget senast två månader efter utgången av den tidsfrist som fastställts för genomförande av åtgärden.

11 §
Uppföljning

Stödtagaren skall lämna in en redovisning över hur den verksamhet som stöds har framskridit. Rapporten skall lämnas in två gånger om året, senast den 31 mars och den 30 september. Den första rapporten skall lämnas in inom den tidsfrist som är den första som följer sex månader efter beslutet att bevilja bidrag.

12 §
Återkrav, indragning och avbrytande av stöd

Utöver vad som bestäms i 41 § strukturpolitiklagen kan arbetskrafts- och näringscentralen besluta att det bidrag den beviljat helt eller delvis skall indras eller återbetalas till staten, om:

1) stödtagaren vägrar att lämna uppgifter om användningen av ett bidrag som beviljats av statens eller Europeiska gemenskapens medel eller räkenskapsböcker och andra handlingar till inspektörer som Europeiska gemenskapen, vederbörande ministerium eller en ministeriet underställd myndighet har förordnat eller att bistå dessa i behövlig utsträckning vid utförandet av inspektioner och övervakning enligt 34 och 35 § strukturpolitiklagen; eller

2) stödtagaren försummar att fullgöra de skyldigheter som avses i 8 och 11 §.

13 §
Skyldighet att betala ränta

På ett bidragsbelopp som återkrävs skall betalas en årlig ränta från och med betalningsdagen enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Om inte det belopp som återkrävs betalas på förfallodagen skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen.

14 §
Skyldighet att ställa säkerhet

Arbetskrafts- och näringscentralen kan kräva att en stödtagare som inte är en offentligrättslig sammanslutning ställer en godtagbar säkerhet för den händelse att bidraget måste återkrävas.

15 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av en arbetskrafts- och näringscentral får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd enligt vad som bestäms i 48 § 2 mom. strukturpolitiklagen (1303/1994).

16 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1997.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 13 november 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Vattenförvaltningsråd
Kai Kaatra

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.