1001/1997

Given i Helsingfors den 21 november 1997

Lag om ändring av lagen om läkemedelsverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 januari 1993 om läkemedelsverket (35/1993) 1 och 2 § samt 4 § 1 mom. som följer:

1 §

För tillsynen över läkemedelsförsörjningen och blodtjänsten samt för att bibehålla och främja säkerheten i fråga om läkemedel, produkter och utrustning för hälso- och sjukvård samt deras användning finns läkemedelsverket, som lyder under vederbörande ministerium.

2 §

Läkemedelsverket har till uppgift att sköta förhands- och efterhandstillsynen över läkemedel, övervakningen och handledningen med avseende på tillverkning, import, distribution och försäljning av läkemedel, läkemedelsinformationen, farmakopéarbetet och annan standardisering som hör till läkemedelsbranschen, läkemedelsforskning och därtill hörande statistikföring. Läkemedelsverket har dessutom till uppgift att sköta de uppgifter som bestämts för det i lagstiftningen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård, att delta i standardiseringsarbetet inom branschen samt att sköta tillsynen över insamling av människoblod och tillsynen över blodpreparat som är avsedda för behandling av sjukdom och skada.

Dessutom sköter verket övriga uppgifter som särskilt bestäms för det samt de uppgifter som vederbörande ministerium ålägger det.

4 §

Apoteken, inberäknat Helsingfors universitetsapotek, läkemedelspartiaffärerna och läkemedelstillverkarna skall till läkemedelsverket för kontroller som hör till tillsynen över handeln med läkemedel och läkemedelssubstanser betala två tusendedelar av skillnaden mellan läkemedlens mervärdesskattefria försäljningspris och inköpspris. Apoteksavgiften dras av från apotekens motsvarande försäljningsbidrag innan avgiften bestäms. Läkemedelstillverkarna skall betala avgift för den del av försäljningen där de utan förmedling av en läkemedelspartiaffär levererar varan direkt till ett apotek eller någon annan som har rätt till inköp.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 124/1997
ShUB 15/1997
RSv 129/1997

Helsingfors den 21 november 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.